Klage over afslag på aktindsigt i plejejournal

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere centerchef A i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin plejejournal den 11. juli 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygehjælper C og områdeleder B for deres behandling af den 28. august 2001 på Plejecenteret .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere plejepersonalet på Plejecenteret for deres behandling af i perioden fra den 6. september 2000 til den 25. september 2001.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere plejepersonalet på Plejecenteret for deres behandling af i perioden fra den 14. september til den 18. september 2001.

Sagsnummer:

0231509

Offentliggørelsesdato:

14. juli 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Social- og sundhedsassistenter, Sygehjælpere, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere centerchef A i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin plejejournal den 11. juli 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygehjælper C og områdeleder B for deres behandling af <****> den 28. august 2001 på Plejecenteret <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere plejepersonalet på Plejecenteret <****> for deres behandling af <****> i perioden fra den 6. september 2000 til den 25. september 2001.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere plejepersonalet på Plejecenteret <****> for deres behandling af <****> i perioden fra den 14. september til den 18. september 2001.

Hændelsesforløb


på 61 år var kørestolsbruger og skulle have hjælp til forflytning, toiletbesøg, bad og nedre toilette. led af sukkersyge og fik insulin.

Den 6. september 2000 flyttede ind på Plejecenteret i en plejehjemslignende bolig. Der blev udarbejdet en detaljeret vejledning for forflytning, hvilket blev afprøvet af det plejepersonale, der skulle pleje .

Ved indflytningen i var i behandling med ca. ti forskellige tabletter, blandt andet mod dårligt hjerte, åreforkalkning samt smerter.

Desuden fik insulinindsprøjtning fire gange i døgnet. foretog selv disse indsprøjtninger efter, at blodsukker var målt, og plejepersonalet havde optrukket den dosis, angav at skulle have.

Den 28. august 2001 kl. 8.45 hjalp sygehjælper C og en social- og sundhedsassistent med at komme op. Der blev foretaget nedre toilette og hjælp til påklædning samt flytning til kørestol, og blev kørt på badeværelset og der flyttet til toiletstol. Ved tilbageflytning fra toiletstol til kørestol nægtede hjælp af sygehjælper C, som fandt ukvalificeret, hvorfor sygehjælper C forlod . Han blev tilbudt hjælp ca. hvert kvarter, men nægtede fortsat at modtage hjælp af sygehjælper C. Områdeleder B blev orienteret, og hun afslog anden hjælp og fastholdt, at sygehjælper C var kompetent, samt at sygehjælper C var beregnet til at hjælpe . Kl. 13.15 flyttede områdeleder B og en anden plejeperson fra toiletstol til kørestol.

Den 18. september 2001 var s elektriske kørestol punkteret. Imidlertid kunne benytte en manuel kørestol til at komme rundt på . På denne baggrund afviste sygehjælper D at køre i manuel kørestol til cafeteriet, men tilbød at hjælpe til manuel kørestol således, at selv kunne køre til cafeteriet efter mad. Dette afslog , idet han insisterede på, at han skulle ledsages til cafeteriet.

Den 11. juli 2001 blev der afholdt et møde med deltagelse af centerchef A, to mellemledere, og en ven. Under dette møde ønskede aktindsigt i plejejournalen vedrørende s opførsel overfor de to plejepersoner ved en episode den 23. marts 2001. s baggrund for ønsket om aktindsigt var at få oplyst navnene på de to personer, der havde skrevet brevet. Forstander A afviste dette ønske.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. Centerchef As afslag på aktindsigt i plejejournal den 11. juli 2001.

2. Sygehjælper C og områdeleder Bs forkerte hjælp ved flytning fra bækkenstol til kørestol den 28. august 2001.

3. For sen udlevering af medicin i perioden fra den 6. september 2000 til den 25. september 2001.

4. At plejepersonalet i perioden fra den 14. til den 18. september 2001 nægtede at skaffe mad til .

har oplyst, at han almindeligvis selv sørger for mad, men i nævnte uge var hans kørestol punkteret, hvorfor dette ikke var muligt.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Centerchef A har overtrådt § 20 i lov om patienters retsstilling ved ikke at give aktindsigt i hans plejejournal den 11. juli 2001.

Begrundelse

Det fremgår af mødeprotokol af den 11. juli 2001, at der blev afholdt et møde med blandt andet Centerchef A og , der på dette møde anmodede om aktindsigt i plejejournalen (og ikke et brev som anført i mødeprotokollen) af den 23. marts 2001 vedrørende s opførsel overfor to plejere, som skulle have noteret, at havde grebet fat i armen på dem. På dette møde afslog Centerchef A at give aktindsigt i plejejournalen af den 23. marts 2001.

Centerchef A har telefonisk oplyst til Patientklagenævnet, at hun efterfølgende har givet aktindsigt i plejejournalen af den 23. marts 2001.

Nævnet kan oplyse, at det er en altovervejende hovedregel, at en patient, der anmoder om aktindsigt i sin journal, har ret til aktindsigt.

Patientklagenævnet kan videre oplyse, at det af § 20, stk. 2 i lov om patienters retsstilling fremgår, at aktindsigten imidlertid kan begrænses i det omfang, patientens interesser i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller andre private interesser.

Nævnet kan oplyse, at det af vejledningen til § 20, stk. 2 i lov om patienters retsstilling fremgår, at ved ”afgørende hensyn til andre private interesser”, som ligeledes kan nødvendiggøre et afslag på aktindsigt, forstås f.eks. tilfælde, hvor pårørende har givet oplysninger til journalen uden patientens vidende, og kendskab hertil må antages at kunne være alvorligt belastende for forholdet mellem patienten og de pårørende.

Derimod fremgår det ikke af vejledningen, at afslag på aktindsigt kan begrundes udfra hensyn til de involverede sundhedspersoner.

Patientklagenævnet har til brug for vurderingen af sagen haft lejlighed til at gennemse Plejecenteret s plejejournal vedrørende s opførsel overfor to sygehjælpere den 23. marts 2001.

Efter en gennemgang af journalen finder Patientklagenævnet, at der ikke ses at være sådanne afgørende hensyn til , at der var grundlag for at afslå s anmodning om aktindsigt.

På denne baggrund finder nævnet, at det ikke var velbegrundet, at centerchef A på daværende tidspunkt afslog s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Patientklagenævnet kan herefter ikke tiltræde centerchef As afgørelse af 11. juli 2001, hvorefter fik afslag på aktindsigt i sin journal.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Sygehjælper C og områdeleder B har handlet fagligt korrekt ved deres behandling af den 28. august 2001 på Plejecenteret .

Begrundelse


Det fremgår af plejejournalen (daglige meddelelser) af den 28. august 2001, at sygehjælper C og en social- og sundhedsassistent hjalp med hans personlige hygiejne, at hun hjalp ham på toilettet, og at derefter skulle have hjælp til at stå ved et gelænder på væggen, hvor han skulle have hjælp til at få ordnet påklædningen. Det fremgår videre af samme notat, at ikke ville have, at sygehjælper C hjalp ham med støtte i ryggen, idet hun ville støtte ca. midt på ryggen og ikke højt oppe mellem skulderbladene, som ville have. Det fremgår endvidere af notatet, at blev vredladen, at han gentagne gange gjorde opmærksom på, at sygehjælper C var ukvalificeret, og at han ville klage til ledelsen, hvorfor sygehjælper C meddelte, at eftersom de var uenige om proceduren, valgte hun at gå fra boligen. Hun fortalte , at han kunne ringe efter hende, når han var parat til at modtage hjælp. blev herefter tilbudt hjælp ca. hver 15-20 minutter, hvilket han afviste med den begrundelse, at sygehjælper C var ukvalificeret. Det fremgår til slut af notatet, at områdeleder B var informeret om situationen.

Ifølge sygehjælper Cs udtalelse til sagen mente den 28. august 2001, at hun ikke fulgte fysioterapeutens anvisninger, hvilket sygehjælper C ifølge sin udtalelse gjorde. Ifølge udtalelsen begyndte at nægte hende at hjælpe ca. kl. 9.00, og områdeleder B blev informeret om dette ca. en halv time senere.

Det fremgår af fysioterapeutens vejledning i forbindelse med flytning af fra bækkenstol, at medarbejderen skal støtte med en flad hånd midt på s ryg, så fingerspidserne er placeret mellem den nederste del af skulderbladene og selve håndfladen lige under skulderbladene.

Ifølge områdeleder Bs udtalelse til sagen aftalte hun med sygehjælper C, at det var i orden, at sygehjælper C forlod , idet hun havde gjort ham opmærksom på, at han kunne ringe, når han ønskede hjælp fra hende. Ifølge udtalelsen havde både klokkesnor, mobiltelefon samt nødkald inden for rækkevidde. Ifølge udtalelsen var sygehjælper C og social- og sundhedsassistenten det personale, som var beregnet til at hjælpe den pågældende dag, og det resterende personale var beskæftiget med de andre beboere, hvorfor områdeleder B ikke ville sende andet personale ind til . Det fremgår videre af udtalelsen, at områdeleder B orienterede centersouschefen og psykologen på Plejecenteret i forløbet, samt at områdeleder B og centersouschefen kl. ca. 13.15 gik ind til og hjalp ham med den resterende påklædning og flytning.

På denne baggrund finder nævnet, at sygehjælper C har handlet fagligt korrekt ved sin behandling af den 28. august 2001.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt


Plejepersonalet på har handlet fagligt korrekt ved deres behandling af i perioden fra den 6. september 2000 til den 25. september 2001.

Begrundelse


Det fremgår af medicinkortet, at fik mange forskellige medicinpræparater, blandt andet hjertemedicin, vanddrivende medicin og insulin.

Det fremgår af plejejournalen og af insulinskemaet, at i perioden fra den 6. september 2000 til den 25. september 2001 de fleste dage enten ikke ville have sin insulin og anden medicin, eller at han fik insulin og medicin senere, enten fordi han ikke var hjemme, eller fordi han selv udskød tidspunktet for indtagelsen af medicinen. Det fremgår endvidere af plejejournalen, at s blodsukker nogle enkelte dage var for lavt, hvorfor han ikke ville have insulin, men at han i stedet fik saftevand for at normalisere blodsukkeret.

Det fremgår af plejejournalen af den 8. januar 2001, at plejepersonalet på rådførte sig med en læge fra Hospital omkring tidspunktet for injektion af insulin. Af samme notat fremgår det, at plejepersonalet på skulle råde til at følge måltiderne samt insulintidspunkterne, og hvis ikke ønskede dette, skulle dette skrives i plejejournalen.

Det fremgår af et notat vedrørende af den 14. august 2001, at personalet på ønskede at tale med s læge om hans medicin, idet han sjældent fik den ordinerede medicin, da han ofte ikke var hjemme på de tidspunktet, hvor medicin skulle gives.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at plejepersonalet på har handlet fagligt korrekt ved deres behandling af i perioden fra den 6. september 2000 til den 25. september 2001, idet plejepersonalet har tilbudt den nødvendige medicin til de faste tider, men at han enten ikke har været til stede eller ikke har ønsket medicinen.

Nævnets afgørelse af 4. klagepunkt


Plejepersonalet på har handlet fagligt korrekt ved deres behandling af i perioden fra den 14. til den 18. september 2001.

Begrundelse


Det fremgår af plejejournalen af den 14. september 2001, at s el-kørestol var ude af funktion, og at spurgte om, hvordan han skulle få aftensmad, da han ikke kunne køre i den manuelle kørestol. Af samme notat fremgår det, at det blev foreslået at hente noget mad til ham, hvilket han dog ikke ville have.

Det fremgår af plejejournalen af den 18. september 2001, at var meget vred og ophidset over, at el-kørestolen ikke fungerede, og at han kl. 13.00 ringede til personalet og sagde, at han ville have, at de skulle hente/skaffe noget mad til ham. Af notatet fremgår det, at ville have, at personalet skulle ledsage ham til cafeteriet, hvilket social- og sundhedsassistent D afviste, da de ikke havde mulighed for at køre ham derover, men at han kunne blive hjulpet over i kørestolen og selv køre derhen, hvilket ifølge notatet godt kunne. Det fremgår videre, at blev vred over dette, hvorfor social- og sundhedsassistent D valgte at forlade hans bolig.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at plejepersonalet på har handlet fagligt korrekt ved deres behandling af i perioden fra den 14. til den 18. september 2001, idet blev tilbudt mad og blev tilbudt at blive hjulpet over i den manuelle kørestol, som han selv var i stand til at komme rundt med.