Klage over praktiserende læges ordination af store mængder afhængighedsskabende midler, samt manglende kontrol af patientens tilmelding til praksis

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hans behandling af i perioden fra den 5. til den 27. september 2001, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0231516

Offentliggørelsesdato:

23. november 2005

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hans behandling af <****> i perioden fra den 5. til den 27. september 2001, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

blev i 1989 opereret for en godartet hjernesvulst og fik i efterforløbet stærk hovedpine, der medførte et misbrug af smertestillende og beroligende medicin med afhængighedspotentiale.

var tilmeldt læge A´s praksis i perioden fra den 1. januar 1995 til den 1. december 1997 og igen fra den 27. september til den 2. november 2001.

I den mellemliggende periode fra den 1. december 1997 til den 27. september 2001 var tilmeldt praktiserende læge B´s praksis.

Den 3. november 2001 afgik ved døden.

Klagen

Der er klaget over følgende:

At praktiserende læge A i perioden fra den 5. til den 27. september 2001 ikke behandlede medicinsk korrekt, idet han ordinerede store mængder medicin, der desuden var kontraindiceret til hendes øvrige medicinske behandling.

Ifølge klagen var ikke tilmeldt læge A´s praksis i ovennævnte periode.

Nævnets afgørelse af klagen

Praktiserende læge A har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 5. til den 27. september 2001.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at igennem mange år havde haft et stort misbrug af såvel smertestillende som afslappende medicin i form af morfika og benzodiazepiner. havde psykiske problemer og led af lungeproblemer med astma, bronkitis og tiltagende dårlig lungefunktion. Dette medførte flere indlæggelser på medicinsk afdeling, sidst januar 2001, og medicinsk behandling med blandt andet binyrebarkhormon.

Ifølge sygesikringen var tilmeldt praktiserende læge A i perioden fra den 27. september til den 2. november 2001, og nævnet har lagt til grund at ikke var tilmeldt læge A i perioden fra den 5. til den 27. september 2001, men derimod læge B.

Ifølge journalen og praktiserende læge B´s udtalelse fik han den 18. september 2001 i forbindelse med en konsultation oplyst, at var flyttet til , men at hun endnu ikke havde fået tilmeldt en ny læge.

Videre fremgår det af læge B´s udtalelse samt af ekspeditionslisten fra Apotek 2, at den 18. og den 24. september 2001 fik ordineret Ketoganstikpiller, samt den 27. september 2001 fik ordineret stesolid af læge B.

Ifølge praktiserende læge A´s udtalelse til sagen samt af ekspeditionslisten fra Apotek 1 ordinerede han i perioden fra den 5. september til den 2. november 2001 følgende medicin til : Smertestillende (150 ketoganstikpiller, 40 nobligankapsler, 100 nobliganstikpiller), og beroligende medicin (200 pacisyntabletter på 5 mg, 300 stesolidtabletter på 5 mg) samt sovemedicin (20 stilnocttabletter på 10 mg).

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens cirkulære og vejledning af 12. december 1995 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, at lægen som hovedregel skal være tilbageholdende med at behandle patienter med kroniske smerter med stærk smertestillende medicin baseret på morfin idet risikoen for etablering af et misbrugsforløb erfaringsmæssig er stor. Indikationen skal være velgennemtænkt, behandlingen med disse bør være kortvarig og koordineres og varetages af en sundhedsperson.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge A ikke har udvist omhu og samvittighedsfuldhed ved sin medicinske behandling af , idet han udskrev afhængighedskabende medicin til uden at sikre sig, hvilken praksis hun var tilmeldt, samt undlod skærpet opmærksomhed overfor udskrivning af præparater, der som bivirkning kunne have uheldig og negativ indflydelse på s dårlige lungefunktion.