Klage over afslag på anmodning om aktindsigt og overdragelse af journal

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal den 27. november 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge i forbindelse med s anmodning den 27. november 2001 om overdragelse af sin journal til hendes nye praktiserende læge.

Sagsnummer:

0231712

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2004

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger, Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal den 27. november 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> i forbindelse med <****>s anmodning den 27. november 2001 om overdragelse af sin journal til hendes nye praktiserende læge.

HændelsesforløbDen 27. november 2001 anmodede skriftligt læge , om at fremsende hendes journal til sin nye læge, og såfremt læge ikke ønskede dette, at give aktindsigt i sin journal.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At praktiserende læge ikke har imødekommet s anmodning om at fremsende journalen til s nye læge

2. At praktiserende læge ikke har imødekommet s anmodning af 27. november 2001 om aktindsigt i sin journal.

Nævnets afgørelse af klagenPraktiserende læge har overtrådt § 20, i lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning den 27. november 2001 om aktindsigt i sin journal.

Praktiserende læge har ikke handlet retsstridigt ved ikke at efterkomme s anmodning den 27. november 2001 om fremsendelse af journalen til hendes nye læge.

BegrundelseDet fremgår af klageskrivelse af 24. januar 2002, at den 27. november 2001 anmodede læge om, at han enten videresendte hendes journal til hendes nye læge eller gav hende aktindsigt i sin journal.

Af læge s udtalelse af 1. marts 2002 fremgår det, at han ikke imødekom brevet af 27. november 2001, da han ikke anså det for godtgjort, at brevets indhold var forstået af , uanset at brevet var underskrevet af hende. Baggrunden herfor var, at er meget svagtseende, og at han finder det nødvendigt, at anmodninger fra ældre borgere med svækkede funktionsevner bekræftes af uvildige vitterlighedsvidner.

Nævnet finder, at brevet var behørigt underskrevet af , og det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at hun ikke var beskyttet af værge, hvilket efter læge s vurdering ej heller er nødvendigt.

Endvidere finder nævnet, at det forhold, at journalen enten skulle sendes til s nye læge eller til hendes adresse støtter underskriftens gyldighed.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af bekendtgørelse om lægers pligt til at føre optegnelser, at opbevaringspligten på 10 år ikke forhindrer, at optegnelser, når forholdene gør det hensigtsmæssigt, kan overgives en anden læge til fortsat opbevaring.

Nævnet kan videre oplyse, at det fremgår af § 9, stk. 3, i cirkulære om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser ( journalføring), at med patientens samtykke kan journaler fra en privat praksis overdrages til en anden praksis, der har taget patienten i behandling, til fortsat opbevaring. Patienten kan således ikke stille krav om, at en praktiserende læge overdrager journalen til patientens nye læge.

På denne baggrund finder nævnet, at læge ikke kan kritiseres for ikke at have overdraget journalen til s nye læge.

Imidlertid finder nævnet, at læge burde have imødekommet s anmodning om aktindsigt, idet der forelå en behørig underskrevet anmodning herom. Såfremt læge betvivlede underskriftens gyldighed, burde han have rettet henvendelse til med henblik på afklaring af situationen, forinden han afslog anmodningen om aktindsigt.