Klage over manglende indhentelse af samtykke fra den ene forælder (fælles forældremyndighed)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for ikke at have indhentet faderes samtykke den 17. oktober 2001 på sin klinik.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge i forbindelse med faderens anmodning om aktindsigt i sin journal den 30. oktober 2001 på sin klinik.

Sagsnummer:

0231719

Offentliggørelsesdato:

20. september 2002

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger, Information og samtykke

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for ikke at have indhentet faderes samtykke den 17. oktober 2001 på sin klinik.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> i forbindelse med faderens anmodning om aktindsigt i sin journal den 30. oktober 2001 på sin klinik.

Hændelsesforløb


Den 17. oktober 2001 konsulterede og hans mor praktiserende læge og anmodede om en udtalelse fra lægen med henblik på indstilling af til et ophold på et Julemærkehjem. Læge udfyldte et ansøgningsskema, og efter s mors ønske videresendte han skemaet, bilagt en erklæring fra en psykolog til Julemærkefonden.

Den 30. oktober 2001 konsulterede og hans far læge . Faderen tilkendegav sin utilfredshed med, at ansøgningsskemaet til Julemærkehjemmet var afsendt uden hans underskrift og anmodede om en kopi af ansøgningen.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. at læge uden faderens samtykke den 17. oktober 2001 indstillede sønnen til et ophold på et Julemærkehjem.

Det er herved anført, at det af materialet om Julemærkehjemmet fremgår, at begge forældre (med fælles forældremyndighed) i samråd med lægen kan indstille deres fælles barn til et ophold. Det fremgår videre af myndighedsloven, at begge forældre skal deltage i beslutninger om personlige forhold, hvilket dette må betegnes som, da det er et ophold på en skole eller et hjem i kortere eller længere tid, og derfor er en del af uddannelse og skolegang.

2. at læge den 30. oktober 2001 ikke imødekom faderens anmodning om aktindsigt i de underskrevne dokumenter.

Det er herved anført, at læge ikke kunne imødekomme dette, da der var rod i journalen.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved ikke at have indhentet faderens samtykke den 17. oktober 2001.

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at det af lov om patienters retsstilling § 8 fremgår, at en patient, der er fyldt 15 år, selv kan give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal tillige have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen. Er patienten derimod under 15 år, er det forældremyndighedens indehaver, der skal give samtykke. Den mindreårige skal tillige informeres og inddrages i behandlingen, i det omfang denne forstår behandlingssituationen.

Det fremgår af sagen, at ved ansøgningen til Julemærkehjemmet var 14 år gammel, og at hans forældre har fælles forældremyndighed.

Det er nævnets opfattelse, at det forhold, at et mindreårigt barns forældre, der har fælles forældremyndighed over barnet, ikke bor sammen og ikke kommunikerer indbyrdes om barnets forhold, ikke kan føre til, at der kan stilles krav om, at personer, der udøver virksomhed indenfor sundhedsvæsenet, skal indhente samtykke fra begge forældre i forbindelse med behandling af barnet.

Idet det lægges til grund, at s moder samtykkede til anmodning om et ophold på et Julemærkehjem den 17. oktober 2001, finder nævnet herefter, at læge ikke har overtrådt lov om patienters retsstilling ved ikke tillige at have indhentet samtykke fra faderen.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med faderens anmodning om aktindsigt den 30. oktober 2001.

Begrundelse

Nævnet kan oplyse, at det af vejledning nr. 155 af 14 september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger fremgår, at forældremyndighedsindehaveren til en patient under 18 år har krav på aktindsigt efter loven. Forældremyndighedsindehaveren indtræder således i barnets/patientens rettigheder.

Nævnet kan videre oplyse, at det af lov om patienters retsstilling fremgår, at en patient har krav på aktindsigt i sin journal. Afgørelsen af, hvorvidt en anmodning om aktindsigt kan imødekommes, skal træffes af den myndighed, institution eller sundhedsperson, der har journalen i sin besiddelse. Retten til aktindsigt omfatter således alt materiale, som forefindes på journalen på tidspunktet for imødekommelsen af aktindsigten. Sundhedspersonen er derimod ikke forpligtet til at tilvejebringe oplysninger, som ikke allerede ligger i journalen. En anmodning om aktindsigt skal imødekommes eller afslås inden 10 dage efter, at den er modtaget.

Læge s har til sagen udtalt, at han ikke kunne udlevere en kopi af ansøgningen til faderen, idet ansøgningen var afsendt. De aftalte derfor, at han skulle sørge for at der blev udfærdiget en kopi af psykologerklæringen, som faderen kunne afhente senere.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge ikke afslog faderens anmodning om aktindsigt, idet han oplyste, at faderen ville få tilsendt psykologerklæringen, så snart han havde udfærdiget et kopi.

Det fremgår endvidere af journalen den 15. november 2001, at læge sendte en kopi af ansøgningen til Julemærkefonden og et brev fra Julemærkefonden, som var indgået til ham den 9. november 2001, til faderen.

Nævnet finder herefter, at læge ikke har overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med faderens anmodning om aktindsigt.