Klage over mangelfuld smertelindring

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hendes behandling af den 29. august 2001 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 30. august 2001 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hendes journalføring af ordinationen af medicin i forbindelse med behandlingen af den 29. august 2001 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge for administrationen af smertestillende medicin på kirurgisk afdeling, , under s indlæggelse fra den 29. august til den 2. september 2001 jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0231802

Offentliggørelsesdato:

20. april 2003

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hendes behandling af <****> den 29. august 2001 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 30. august 2001 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hendes journalføring af ordinationen af medicin i forbindelse med behandlingen af <****> den 29. august 2001 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****> for administrationen af smertestillende medicin på kirurgisk afdeling, <****>, under <****>s indlæggelse fra den 29. august til den 2. september 2001 jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


, der var 57 år, blev den 29. august 2001 indlagt til observation og genoptræning på kirurgisk afdeling, .

var blevet overflyttet fra et andet hospital på grund af overbelægning, hvor han var blevet behandlet for komplikationer til en operation i bughulen, der blev foretaget den 7. juli 2001 under ophold i Spanien.

Igennem en årrække havde lidt af Morbus Becterew, hvilket han var plaget af, han fik derfor smertestillende medicin.

Læge skrev indlæggelsesjournal og noterede, hvilken medicin modtog på indlæggelsestidspunktet.

Den 30. august 2001 om morgenen blev der påbegyndt en behandling med Contalgin, som var smertestillende morfinmedicin.

Den 30. august 2001 blev undersøgt overlæge .

Ved stuegang den 31. august 2001 klokken 9.00 var langt væk, og man havde svært ved at vække ham. Der var mistanke om, at der forelå en overdosering af morfin (opioider).

Der blev iværksat behandling med Narcanti, der er et modstof til Contalgin. Under dette forløb blev overflyttet til observation på en intensivafdeling.
På den givne behandling vågnede op, men de følgende dage var påvirket.

blev udskrevet den 11. september 2001.

Klagen


Der er klaget over følgende:

- At ikke har fået en korrekt behandling i forbindelse med smertelindring.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 29. august 2001.

Læge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af ordination af stærkt smertestillende medicin i forbindelse med behandlingen af .

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 30. august 2001.

Administrerende overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved administrationen af smertestillende medicin på kirurgisk afdeling under s indlæggelse i perioden fra den 29. august til den 2. september 2001.

Begrundelse


Det fremgår af epikrisen den 29. august 2001 fra det tidligere hospital, at havde Durogesic plaster, 25 mikrogram/time, der blev skiftet hver 3. dag, og at det senest var skiftet den 29. august 2001. Det fremgik videre, hvilken medicin han også modtog under indlæggelse på det andet hospital.

Ifølge journalen den 29. august 2001 noterede læge , at havde et Durogesicplaster, der var et morfinplaster, 25 mikrogram pr. time, som smertestillende medicin. Plasteret skulle skiftes hver 3. dag, og den næste gang var den 31. august 2001.

Det fremgår af anvisningerne på et særligt medicinskema den 29. august 2001, at det var læge , der foretog ordination (rp) og ophør (sep) af medicin til .

Af medicinskemaet den 29. august 2001 fremgår det ikke med tydelighed, hvad der er ordineret. Ved fast dosis Contalgin blev der anført 200 mg, men der var overstregninger og seponeringer. Det samme er tilfældet med PN-medicinen, hvor der synes at være en overstregning igennem 0`et i 100 mg. dosisen. Der blev ikke ordineret Duragesic eller Innohep i , men dette synes alligevel at være givet.

Det er nævnets vurdering, at det på ingen måde fremgår klart af medicinskemaet, hvad der skulle gives og hvornår, og det er videre nævnets vurdering, at det er svært at forstå, at de pågældende medicinark kan ligge til grund for en videre administrering af medicin.

Nævnet kan oplyse, at i forbindelse med indlæggelse af patienter har den journalskrivende læge pligt til at tage stilling til den af andre ordinerede medicin, således forstået, at man skal overveje hvert enkelt præparat, dets relevans og administrationsform under den efterfølgende indlæggelse.

Nævnet kan videre oplyse, at det herudover påhviler den indlæggende læge entydigt at sikre, at den nødvendige medicin ordineres. Der må således ikke fremgå een ting af journalen og en anden ting af medicinkardex og lignende. Det er den enkelte afdelings procedurer, der følges for så vidt angår, hvor ordinationerne skal anføres, men de skal stå tydeligt og entydigt.

Det er dog nævnets vurdering, at depotmidlet Contalgin (morfin) ikke er egnet som medicin efter behov, da det er et depotpræperat, og der går 2 timer før det virker.

Det er herefter nævnets vurdering, at læge har foretaget en medicinordination, der var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det er nævnets vurdering, at udfyldelsen af medicinskemaet, specielt vedrørende Contalgin, er uklar på grund af rettelser og overstregninger.

Det er nævnets vurdering, at der således er uklarhed om læge s ordination af Contalgin med hensyn til, om der blev ordineret en dosis på 10 mg. eller en dosis på 100 mg.

Nævnet finder, at dette gav anledning til misforståelser i forbindelse med medicineringen af stærkt smertestillende medicin af .

Nævnet finder herefter, at journalføringen ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig faglig standard, når der kan opstå tvivl om ordination af stærkt smertestillende medicin.

Det fremgår af medicinskemaet den 30. august 2001 klokken 8.00, 16.30 og 24.00, at der blev givet 1 tablet Contalgin 200 mg.

Ifølge journalen den 29. august 2001 blev der ordineret en tyndtarmspassage. Dette blev gjort ved aften stuegang, og den overlæge der ordinerede tyndtarmspassagen, tilså ikke .

Det fremgår af udtalelsen fra administrerende overlæge , at det er vagthavende overlæge, der skal tage sig af akutte, specifikke problemer og at det er førstkommende stuegang der gennemgår patienterne.

Det fremgår videre af journalen den 30. august 2001, at overlæge undersøgte , der på dette tidspunkt havde gigtsmerter i hofte, ryg og nakke.

Overlæge bemærkede, at var i behandling med Durogesic samt 3 x Contalgin 200 mg., men at dette ikke virkede på hans gigtsmerter, hvorfor overlæge ordinerede et gigt tilsyn.

Det fremgår af journalen, den 31. august 2001 klokken 9.00, at kun netop kunne vækkes ved tiltale og fysisk kontakt, men havde svært ved at svare og faldt hurtigt hen. Pupillerne var små, og vejrtrækningen var nedsat.

På grund af, at medicineringen for så vidt angående Contalgin 200 mg. x 3 var genoptaget, opstod der mistanke om, at der forelå en overdosering af morfin (opioider).

Da blodprøver viste utilstrækkelig iltmætning af blodet, blev der iværksat behandling med Narcanti, der er modstof til Contalgin og det blev ordineret, at ikke længere skulle have Contalgin samt at Durogesicplasteret blev fjernet.

Det fremgår af journalen den 31. august 2001, at overlæge fandt, at i det sidste døgn havde fået Contalgin 600 mg foruden Durogesicplaster.

Nævnet kan oplyse, at Durogesic 25 mg i timen svarer til en dosis morfin mellem 60 og 120 mg., således at den ordinerede dosis er en forøgelse gange syv.

blev overflyttet til observation på intensivafdelingen, da han havde vejrtrækningsbesvær, og da der var behov for en intensiv overvågning.

På den givne behandling vågnede op og fik bedre vejrtrækning, men de følgende dage var påvirket.

har anført, at han som mén efter morfinoverdoseringen havde sovende fornemmelser i venstre fod og hånd, specielt svarende til 4. og 5. finger samt i højre fods 1. tå. Venstre øje hænger. Desuden var koncentrationsevnen nedsat.

Det er nævnets vurdering, at overlæge ved gennemgangen af den 30. august 2001 burde havde været opmærksom på den massive dosis ekstra medicinering af Contalgin, der blev ordineret den 29. august 2001 af læge .

Nævnet finder herefter anledning til kritik af overlæge , idet undersøgelse og behandling af ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det er endvidere nævnets vurdering, at medicinadministrationen på kirurgisk afdeling er under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet der trods manglende indskrivning af medicin i medicinskemaet forekommer administration af dette (Durogesic, Innohep) ligesom man accepterer administration efter medicinkort, hvoraf det ikke klart fremgår, hvad der er ordineret.

Nævnet finder herefter anledning til kritik af administrerende overlæge , idet administrationen af medicinen ikke blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.