Klage over urigtige oplysninger i en speciallægeerklæring

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i fysiurgi og reumatologi i forbindelse med hans udfærdigelse af erklæring af 5. oktober 2001 til om .

Sagsnummer:

0231909

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2003

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i fysiurgi og reumatologi <****> i forbindelse med hans udfærdigelse af erklæring af 5. oktober 2001 til <****> om <****>.

Hændelsesforløb

Den 23. juli 2001 anmodede speciallæge i fysiurgi og reumatologi om at udfærdige en speciallægeerklæring med henblik på vurdering af til brug for afklaring af hans forsørgelsesgrundlag.

Den 5. oktober 2001 foretog speciallæge en undersøgelse af og udfærdigede samme dag en erklæring til , hvori han blandt andet konkluderede, at der var en uoverensstemmelse mellem s anførte klager og de fund, som den objektive undersøgelse viste.

Klagen

Der er klaget over følgende:

- At speciallægen ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse af og på denne baggrund udfærdigede en lægeerklæring, der indeholdt urigtige oplysninger.

Det er herved anført, at speciallæge kun foretog en undersøgelse af s venstre arm, og at han ikke, som anført i sin lægeerklæring, foretog en undersøgelse af ryggen.

Nævnets afgørelse af klagen

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med udfærdigelsen af sin erklæring af 5. oktober 2001 om .

Begrundelse

Det fremgår af speciallægeerklæringen, at speciallæge den 5. oktober 2001 foretog en undersøgelse af med henblik på vurdering til brug for afklaring af hans forsørgelsesgrundlag. Ved undersøgelsen udspurgte han om hans hidtidige erhvervsforløb og optog sygehistorie. Han beskrev tidligere undersøgelser af og anførte konklusionerne heraf. Han beskrev endvidere de aktuelle klager fra bevæge-apparatet og anførte, at angav at have stærke smerter i albuerne, hvorfor hans arme derfor konstant var korslagt over brystet.

Det fremgår endvidere af erklæringen, at speciallæge foretog en objektiv undersøgelse af , herunder en specifik undersøgelse af skulder, rygsøjle og albuer samt en funktionsundersøgelse af disse. Undersøgelsen viste normale forhold uden muskelsmerter og myoser. Speciallæge fandt det påfaldende, at undersøgelsen af skulderbæltet ikke viste tegn på muskelsmerter eller myoser, idet angav, at han konstant bar sine arme korslagt over brystet.

Ifølge erklæringen foretog speciallæge endvidere en undersøgelse af s hænder og fingre, som viste normale forhold med hensyn til reflekser, følesans og kraft.

Det fremgår desuden af erklæringen, at speciallæge på baggrund af sygehistorien, fundene ved undersøgelsen samt de øvrige oplysninger i sagen konkluderede, at der forelå misforhold mellem de af fremførte klager og de objektive fund.

Nævnet kan oplyse, at en læge ved afgivelse af en lægeerklæring skal anføre sin vurdering af patienten samt medtage de forhold, som han finder relevante med henblik på at opfylde erklæringens formål.

Nævnet finder samlet, at speciallæge foretog en relevant undersøgelse og udspørgen af og på baggrund heraf udfærdigede speciallægeerklæringen af 5. oktober 2001, der var relevant i forhold til det aktuelle formål, nemlig at sætte i stand til at danne sig et skøn.