Klage over læges videregivelse af oplysninger om patient til kommune uden forsøg på at indhente samtykke hertil

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at praktiserende har videregivet oplysninger om til Kommune, den 9. oktober 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 26.

Sagsnummer:

0232723

Offentliggørelsesdato:

20. september 2002

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at praktiserende <****> har videregivet oplysninger om <****> til <****> Kommune, den 9. oktober 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 26.

Hændelsesforløb


Læge havde siden 1993 været s praktiserende læge.

Den 14. september 2001 kontaktede lægens vikar og oplyste, at hun ønskede abort på baggrund af en positiv graviditetstest, og der blev skrevet henvisning hertil.

Den 9. oktober 2001 oplyste lægens sekretær om, at hun ønskede at bevare graviditeten. Sekretæren gav tid til en samtale den 10. oktober 2001.

Lægen kontaktede den 9. oktober 2001 kvindens sagsbehandler, Kommune. Hun anmodede under henvisning til lov om social service § 35 (skærpet underretningspligt) sagsbehandleren om at deltage i samtalen, som fandt sted den 10. oktober 2001.

Klagen


Der er klaget over følgende:

at praktiserende læge den 9. oktober 2001 uden s samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt har underrettet , Kommune, om s graviditet.

Det er herved anført, at lægen indkaldte til konsultation i forbindelse med hendes graviditet, og at lægen uden hendes samtykke bad hendes sagsbehandler, Kommune, deltage i samtalen.

Nævnets afgørelse af klagen


har overtrådt lov om patienters retsstilling § 26 i forbindelse med sin underretning om til Kommune, den 9. oktober 2001.

Begrundelse


Lægen har til sagen oplyst, at i december 1998 fødte en sund og rask dreng, som siden fødslen har været anbragt i frivillig familiepleje på grund af s manglende evne til at varetage barnets opvækst. har samvær med sin søn i dagtimerne uden overnatning hos hende. Beslutningen blev truffet af Kommune, på baggrund af s psykiske tilstand og på baggrund af en vurdering af mor-barn relation på et mor-barn hjem.

Lægen har endvidere oplyst, at der ved konsultationen den 10. oktober 2001 blev talt om s situation, om den aktuelle graviditet og om hendes knap 3-årige søns sociale situation. blev informeret om vigtigheden af, at hun brugte sine ressourcer til at varetage sin søn på knap 3 år og ikke valgte endnu en graviditet, men en provokeret abort, da hun ikke ville kunne varetage ansvaret for barnet.

Nævnet kan oplyse, at det af lov om patienters retsstilling § 26 fremgår, at en sundhedsperson med en patients samtykke kan videregive oplysninger til andre formål om patientens helbredsforhold end behandling, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til myndigheder, organisationer, private personer m.fl. Imidlertid kan sundhedspersonen videregive oplysningerne uden patientens samtykke, når det af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov følger, at oplysningen skal videregives, og at oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling.

Nævnet kan endvidere oplyse, at en læge i henhold til lov om social service (serviceloven) § 35 har en skærpet underretningspligt i forhold til kommunen, såfremt han får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte.

Nævnet kan videre oplyse, at det af Vejledning 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger samt af forarbejderne til lov om patienters retsstilling fremgår, at videregivelse efter § 26 uden en patients samtykke forudsætter, at en sundhedsperson, forinden videregivelsen finder sted, forsøger at indhente patientens samtykke, medmindre der foreligger særlige grunde.

Det er nævnets opfattelse, at det var relevant, at lægen foretog underretning til sagsbehandleren, Kommune, idet oplysning om, at ville gennemføre en graviditet var af væsentlig betydning for varetagelsen af hendes knap 3-årige drengs tarv, og dermed ligeledes af væsentlig betydning for behandlingen af s allerede verserende sag i Kommune.

Det er imidlertid nævnets opfattelse, at lægen inden underretningen burde have forsøgt at indhente s samtykke til underretning af sagsbehandleren, Kommune.

På denne baggrund finder nævnet, at lægen den 9. oktober 2000 har overtrådt lov om patienters retsstilling § 26.