Klager over plastikkirurgiske indgreb på bryster

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling og information af den 21. november 1996 på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 7. september 1999 og den 21. januar 2000 på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere for hans information af i forbindelse med behandlingen den 7. september 1999 og 21. januar 2000 på jf. lov om patienters retsstilling § 6 og 7.

Sagsnummer:

0232804

Offentliggørelsesdato:

20. august 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling og information af <****> den 21. november 1996 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 7. september 1999 og den 21. januar 2000 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen den 7. september 1999 og 21. januar 2000 på <****> jf. lov om patienters retsstilling § 6 og 7.

Hændelsesforløb

var bodybuilder. Den 21. november 1996 henvendte hun sig for at få foretaget en brystøgende operation.

I journalen fra foreligger et notat underskrevet af på denne dato. Notatet var holdt i generelle vendinger, og der blev intet anført om, hvilken operation og eventuelle komplikationer det drejede sig om. Informationen blev ikke givet af en læge.

Samme dato, den 21. november 1996, fik udført operation med indlæggelse af 275 ml proteser i begge bryster under brystmuskulaturen.

Operationen blev udført af speciallæge og forløb uden komplikationer.

Der er intet anført i journalen om speciallæge s information af før operationen.

Efter operationen anbefalede speciallæge at undgå kraftig spænding af brystmuskulaturen i en 6 ugers periode og derefter modificere spændingerne i muskulaturen efter deres indflydelse på brysternes form.

var imidlertid ikke tilfreds med resultatet af operationen den 21. november 1996 og mente, at det skyldtes placeringen af proteserne under brystmuskulaturen, idet som bodybuilder følte, at proteserne bevægede sig underligt i forbindelse med træningen.

Den 9. juli 1999 henvendte sig igen på for at få nye proteser anbragt ovenpå brystmuskulaturen, og samtidig ønskede hun større proteser.

Disse ønsker fremlagde for speciallæge ved konsultation den 9. juli 1999, og der var enighed om at foretage en ny operation.

Denne operation blev udført samme dag i fuld bedøvelse af speciallæge . De tidligere indlagte proteser fjernedes, og to nye 325 ml proteser blev indlagt over brystmuskulaturen på begge sider.

Der blev ikke indlagt dræn. Operationen forløb uden komplikationer.

Dagen efter operationen observerede en hævelse i højre bryst og kontaktede , der konstaterede, at det drejede sig om en blødning efter operationen, der ikke krævede behandling.

Ved konsultationen i den 22. oktober 1999 konstaterede speciallæge , at ovennævnte blødning havde medført en kapseldannelse i brystet.

Der var enighed om at operere herfor i februar 2000.

Den 21. januar 2000 henvendte sig atter til og ønskede nu, at proteserne blev udskiftet og anbragt bag brystmuskulaturen, idet ikke længere dyrkede bodybuilding. Samtidig ønskede større proteser.

Ifølge speciallæge informerede han om problemerne ved større proteser, men indvilligede i at udføre operationen samme dag.

Under operationen kunne protesen (550 ml) på højre side ikke anbringes bag brystmuskulaturen og blev derfor anbragt ovenpå denne. På venstre side blev protesen også anbragt over brystmuskulaturen.

blev ikke siden set i .

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At ingen af de tre brystoperationer blev foretaget med tilstrækkelig omhu, idet resultatet er blevet asymmetriske bryster med en stikkende smerte i det højre, samt at musklen i det højre bryst er ødelagt.

Nævnets afgørelse af klagen over den første operation

Speciallæge har overtrådt lægeloven ved sin information og behandling af den 21. november 1996 på , jf. lægelovens § 6.

Begrundelse

Det notat, har underskrevet, indeholdt ikke oplysninger om det pågældende indgreb, herunder om komplikationer i tilknytning til indgrebet samt eventuelle senfølger. Desuden blev operationen udført umiddelbart efter, at informationen blev givet, således at hun ikke fik betænkningstid til at vurdere informationen og mulighed for at drøfte den med andre.

Nævnet finder på denne baggrund, at den givne information den 21. november 1996 ikke var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Med hensyn til det kirurgiske indgreb finder nævnet, at indgrebet ikke blev udført med tilstrækkelig omhu, idet man ved den efterfølgende operation fandt protesen på højre side placeret delvist i muskulaturen frem for under musklen eller over musklen.

Nævnet afgørelse af klagen over den anden og tredje operation

Speciallæge har overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 9. juli 1999 og den 21. januar 2000 på , jf. lægelovens § 6.

Speciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af i forbindelse med behandlingen den 9. juli 1999 og den 21. januar 2000 på jf. lov om patienters retsstilling § 6 og § 7.

Begrundelse

Nævnet kan oplyse, at der ikke er enighed om, hvorvidt brystproteser generelt bør indlægges bag musklen eller under huden, men begge metoder har fordele og ulemper. Begge metoder må siges at være i overensstemmelse med almindelig faglig standard.

Med hensyn til eventuel drænanlæggelse efter implantater i brysterne, er der ligeledes forskellige opfattelser, og begge valg kunne være i overensstemmelse med god faglig standard.

Nævnet finder på baggrund af notat i journalen, at operationen den 9. juli 1999 blev foretaget i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard. For så vidt angår efterkontrollen, fremgår det af speciallæge s udtalelse, at han telefonisk, uden at have set , afgjorde, at det ikke var behandlingskrævende, da hun dagen efter observerede en kraftig hævelse.

På denne baggrund finder nævnet, at efterkontrollen ikke var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Patientklagenævnet finder, at det var forventeligt efter det tidligere forløb, at der kom asymmetri og kapseldannelse på højre side, og at speciallæge burde have forudset dette, og derfor ikke alene frarådet operation den 21. januar 2000, men også have afstået fra at foretage indgrebet og i stede have søgt at afhjælpe komplikationerne fra sidste operation.

For så vidt angår informationen, har nævnet lagt vægt på, at ikke modtog forudgående information på et sådant tidspunkt, at hun fik betænkningstid til at vurdere informationen og mulighed for at drøfte den med andre. Det fremgår ikke af journalen, at der blev informeret om operationens karakter eller om omfanget af informationen, ligesom der ikke blev udleveret et skriftligt materiale, der tog udgangspunkt i det indgreb, hun ønskede foretaget.

Sammenfattende finder nævnet, at ingen af de foretagende indgreb eller informationen i forbindelse hermed var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.