Sundhedspersoners tavshedsligt

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i afdøde s journal den 29. marts 2002.

Sagsnummer:

0233502

Offentliggørelsesdato:

20. august 2003

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge <****> i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i afdøde <****>s journal den 29. marts 2002.

Hændelsesforløb

Læge tilså den 3. december 2001 ved et sygebesøg i hjemmet. havde uregelmæssig hjerterytme (atrieflimmer), hvorfor lægen indlagde ham akut.

Læge så ikke igen, før denne den 9. marts 2002 afgik ved døden.

Ved brev af 29. marts 2002 anmodede s broder, , læge om aktindsigt i alt materiale vedrørende broderens behandling for hjertelidelse og for højt blodtryk.

Den 12. april 2002 klagede til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, fordi læge på daværende tidspunkt endnu ikke havde reageret på anmodningen om aktindsigt.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At læge ikke indenfor 10 dage besvarede s anmodning om aktindsigt i hans afdøde broder, s, journal.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunk

t

Læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning af 29. marts 2002 om aktindsigt i afdøde s journal.

Begrundelse

Det fremgår af lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Det fremgår endvidere af lov om patienters retsstilling § 28, stk. 1, at en sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod.

Nævnet kan hertil oplyse, at bestemmelsen i § 28, stk. 1, er placeret i lovens kapitel 5 vedrørende tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger, hvorfor bestemmelsen giver pårørende en mulighed for at få meddelt de i bestemmelsen opremsede helbredsoplysninger. Bestemmelsen giver derimod ikke de pårørende en ret til egentlig aktindsigt.

Videre kan nævnet oplyse, at bestemmelsen om 10 dages frist for besvarelse udelukkende gælder for besvarelse af anmodninger om aktindsigt, som fremsættes i henhold til bestemmelserne herom i kapitel 4 i lov om patienters retsstilling. 10-dages fristen gælder derimod ikke for videregivelsesbestemmelserne i kapitel 5.

På denne baggrund finder nævnet ikke at kunne statuere, at læge har overtrådt lov om patienters retsstilling ved ikke senest 10 dage efter modtagelsen af s anmodning om aktindsigt at have besvaret denne.