Indberetning af udfærdigelse af en erklæring til brug for den ene part i en samværssag

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge i forbindelse med udfærdigelsen af en erklæring af 14. september 2001 om , jf. lægelovens § 8, stk. 1.Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0233701

Offentliggørelsesdato:

20. december 2002

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> i forbindelse med udfærdigelsen af en erklæring af 14. september 2001 om <****>, jf. lægelovens § 8, stk. 1.

Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge <****> at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Hændelsesforløb


s mor, der var indehaver af forældremyndigheden over , henvendte sig i september 2001 til praktiserende læge i anledning af, at s far den 18. september 2001 ifølge en resolution fra statsamtet skulle have overvåget samvær med , og anmodede læge om en udtalelse til støtte for en begæring til statsamtet om ophævelse af samværet.

På baggrund af s mors oplysninger samt sit kendskab til og hans mor i øvrigt udfærdigede læge den 14. september 2001 en erklæring til "rette vedkommende", hvori hun frarådede samvær mellem og hans far.

Indberetningen

Sundhedsstyrelsen har indberettet følgende:

- at læge ved sin erklæring af 14. september 2001 har udvist manglende omhu og uhildethed, idet hun har udtalt sig til støtte for den ene part i en samværssag og om forhold, om hvilke hun kun havde den ene parts fremstilling.

Nævnets afgørelse af indberetningen


Læge har overtrådt lægelovens § 8, stk. 1, ved sin udfærdigelse af erklæringen af 14. september 2001 om . Det skal desuden indskærpes læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at det af § 1 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935 fremgår, at en erklæring ikke må indeholde oplysninger om sygdomme eller forhold, som lægen ikke i sin virksomhed som læge har kendskab til. Af § 4 fremgår, at det af erklæringen tydeligt skal fremgå, på hvilken måde lægen har opnået sin viden, herunder om oplysningerne beror på lægens egen undersøgelse, patientens tilkendegivelser, tredjemands undersøgelse eller journaler m.v.

Læge har oplyst, at og hans mor var blevet tilmeldt hendes praksis i april 2001, og at hun havde haft flere konsultationer med moderen og dennes samlever, både sammen og hver for sig.

Det anføres i erklæringen af 14. september 2001, at var belastet af sagen om incest, diverse afhøringer, udspørgen fra sociale myndigheder samt psykolog og selve overgrebene, og at han havde reageret voldsomt på meddelelsen om, at han skulle være sammen med sin far. Endvidere anføres det, at hele sagen havde været særdeles belastende for hans nuværende familie, og at det set i relation til s tilstand og skrøbelighed på tidspunktet for udtalelsen måtte frarådes at samværet blev gennemført.

Af erklæringen fremgår ikke, hvilke af de givne oplysninger der beroede på læge s egen undersøgelse eller iagttagelse, og hvilke der skyldtes angivelser fra s mor eller andre. Endvidere har læge i erklæringen udtalt sig om s tilstand og reaktioner, selvom hun ikke har haft ham til konsultation.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge har udvist manglende omhu og uhildethed ved sin udfærdigelse af erklæringen af 14. september 2001 om . Det skal desuden indskærpes læge at udvise større omhu i sit fremtidige virke.