Klage over manglende information om indgrebets karakter ved laparoskopi og om operationens forløb

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans journalføring af informationen af , den 9. august 2000, på kirurgisk afdeling, , jf. læge-lovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans information af i forbindelse med behandlingen den 10. august 2000, på kirurgisk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans information af i forbindelse med behandlingen den 9. august 2000, på kirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0233901

Offentliggørelsesdato:

20. november 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****>for hans journalføring af informationen af <****>, den 9. august 2000, på kirurgisk afdeling, <****>, jf. læge-lovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen den 10. august 2000, på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen den 9. august 2000, på kirurgisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb


blev indlagt på den 9. august 2000 efter 3 dages smerter i maven.

Den 10. august 2000 kl. 2.40 – 3.10 foretog 1. reservelæge kikkertundersøgelse af bughulen (laparoskopi) med henblik på at opklare grunden til s smerter. Laparoskopien viste, at blindtarm, æggeledere, æggestokke og galdeblære var normale. Men der var forstørrede lymfekirtler i tarmkrøset.

blev set til rutinemæssig stuegang den 10. august 2000 af afdelingslæge . Hun blev ikke informeret om operationen, idet afdelingslæge antog, at operatøren havde informeret .

Den 11. august 2000 blev udskrevet i bedring, og en dyrkning fra afføring viste den 16. august 2000, at hun havde haft en salmonellainfektion.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At 1. reservelæge den 9. august 2000 ikke informerede tilstrækkelig om indgrebet, herunder operationsmetode, og hvad der operativt skulle fjernes.

2. At 1. reservelæge ikke informerede korrekt om, hvad man havde fjernet under indgrebet.

har anført, at hun fik oplyst, at man havde fjernet blindtarmen, hvorefter hun ved efterfølgende telefonisk henvendelse til afdelingen fik information om, at den ikke var fjernet.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


1. reservelæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af informationen af den 9. august 2000.

1. reservelæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af den 9. august 2000.

Begrundelse


Det fremgår af den administrerende overlæges udtalelse til sagen, at det er praksis på afdelingen, at den opererende læge i forbindelse med akutte operationer skal informere patienten om operationens planlagte forløb og fremkomme med de fornødne forbehold over for fund under selve operationen, som kan foranledige ændring i det videre forløb.

Ifølge blev hun inden kikkertundersøgelsen informeret om, at man vil fjerne blindtarmen.

Ifølge 1. reservelæge var det ikke var muligt at orientere om, hvilken operation der kunne komme på tale, eller om der skulle fjernes noget – fordi selve laparoskopien havde opklarende karakter.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og 1. reservelæge om indholdet af informationen. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring fremfor den anden.

Patientklagenævnet finder herefter ikke tilstrækkeligt godtgjort, at ikke blev informeret tilstrækkeligt inden indgrebet.

Nævnet kan oplyse, at en kikkertundersøgelser i første omgang er rettet mod at afklare de diagnostiske forhold og anbefales fagligt specielt hos kvinder i den fødedygtige alder. I forbindelse med indgrebet kan der foretages kikkertoperationer såsom fjernelse af blindtarmen.

På denne baggrund finder nævnet ikke anledning til at kritisere 1. reservelæge s information af den 9. august 2000. Nævnet finder dog, at han burde have journalført den givne information.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Afdelingslæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 7 ved sin information af den 10. august 2002.

Begrundelse


Det fremgår af den administrerende overlæges udtalelse til sagen, at det er praksis på afdelingen, at det er den læge, der går første stuegang efter operationen, som skal orientere patienten om operationens faktiske forløb. Det skyldes, at den opererende læge ikke altid kan være tilstede, når patienten vågner op. Den administrerende overlæge har endvidere oplyst, at denne praksis ikke er nedskrevet og har derfor taget initiativ til, at der bliver udfærdiget en instruks herom.

Det fremgår af afdelingslæge s udtalelse til sagen, at han ikke informerede om operationsresultatet, idet hun ikke spurgte hertil, og idet det er vanlig procedure, at operatøren informerer patienten i de situationer, hvor man ikke fjerner blindtarmen.

Det er nævnets opfattelse, at patienten efter kirurgisk indgreb bør orienteres, når vedkommende er vågen og forstår informationen om, hvad der er foretaget ved det kirurgiske indgreb. Videre er det nævnets opfattelse, at det er relevant i forbindelse med en kikkertoperation, hvor der er mulighed for at fjerne blindtarmen, at informere om, at blindtarmen ikke blev fjernet.

På denne baggrund finder nævnet, at afdelingslæge burde have sikret sig, at var blevet informeret om det foregående indgreb, inden han undlod at informere hende selv ved stuegang den 10. august 2000.