Klage over delvist afslag på aktindsigt i mindreårig datters journal

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge i forbindelse med moderens anmodning om aktindsigt i sin datters journal den 24. april 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

Sagsnummer:

0234104

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2003

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Børnesygdomme (pædiatri)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> i forbindelse med moderens anmodning om aktindsigt i sin datters journal den 24. april 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

Hændelsesforløbblev født på , hvor moderen var fulgt under svangerskabet på grund af narkomani. Moderen var ikke stoffri ved fødslen, hvorfor barnet var svært påvirket heraf. s far var død.

blev ved udskrivelsen fra sygehuset anbragt i permanent familiepleje af de sociale myndigheder. Moderen havde imidlertid stadig forældremyndigheden over sin datter og havde i begyndelsen overvåget samvær med hende. Senere fik hun uovervåget samvær.

Ved en ambulant kontrol på børneafdelingen, , den 11. januar 2000 var ledsaget af både sin plejemor og mor, mens kun plejemoderen var med ved de øvrige kontroller den 14. september 1999, den 22. august 2000, den 19. december 2000, den 9. januar 2001 og den 11. september 2001. Der var desuden telefonkonsultationer med plejemoderen i de mellemliggende perioder.

Den 24. april 2001 anmodede moderen børneafdelingen, , om aktindsigt i sin datters journal. Anmodningen blev den 25. april 2001 delvist imødekommet af overlæge .

KlagenDer er klaget over følgende:

-At overlæge i foråret 2001, herunder den 25. april 2001, afslog at imødekomme moderens gentagne anmodninger om aktindsigt i sin datter, s, journal.

Det er herved anført, at moderen har den fulde forældremyndighed over sin datter, selv om denne er anbragt i familiepleje.

Videre er det anført, at overlæge ikke imødekom anmodningerne om aktindsigt, fordi han ikke ønskede, at moderen skulle bruge journaloplysningerne imod s plejefamilie.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt § 20 i lov om patienters retsstilling i forbindelse med moderens anmodning om aktindsigt i sin datters journal den 24. april 2001.

Begrundelse


Det fremgår af brev af 12. december 2001 fra moderens advokat, at moderen den 24. april 2001 anmodede børneafdelingen, , om aktindsigt i sin datters journal.

Det fremgår af journalen, at overlæge delvist imødekom anmodningen om aktindsigt, idet han den 25. april 2001 gav aktindsigt i journalnotaterne frem til den 11. januar 2000. For så vidt angik journalnotaterne vedrørende perioden fra den 11. januar 2000 til den 25. april 2001 afslog han anmodningen om aktindsigt, fordi han vurderede, at notaterne indholdt fortrolige oplysninger afgivet af s plejefamilie.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår modsætningsvis af § 8, stk. 3, i lov om patienters retsstilling, at forældremyndighedsindehaveren til et mindreårigt barn er berettiget til aktindsigt i henhold til reglerne herom. Forældremyndighedsindehaveren har således som udgangspunkt ret til aktindsigt i barnets journal, medmindre der foreligger tungtvejende hensyn, som taler mod at imødekomme en anmodning om aktindsigt, jf. § 20, stk. 2, i lov om patienters retsstilling.

Nævnet har gennemlæst de akter, der blev unddraget fra aktindsigten, og nævnet finder, at de passager i journalen, som vedrører s plejefamilie, indeholder oplysninger af en sådan karakter, at de kan være til skade for samspillet mellem plejefamilien og moderen og dermed for rammerne for s videre psykiske udvikling.

Nævnet finder endvidere, at de resterende oplysninger i journalen ikke er af en sådan karakter, at der er tungtvejende hensyn, som taler imod, at moderen får aktindsigt i disse.

Nævnet kan i forbindelse hermed oplyse, at ved afvejningen af, om aktindsigt skal imødekommes eller afslås, er der mulighed for at give delvis aktindsigt. Det vil sige, at sundhedspersonen før afslag på aktindsigt gives, skal overveje, om der er mulighed for at gennemføre aktindsigten, ved at udelade eller blænde de passager, som findes at være til skade for patienten eller andre private interesser.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge burde have givet moderen aktindsigt i alle oplysninger fra den ønskede periode, der ikke vedrørte s plejefamilie.

Endelig skal nævnet oplyse, at overlæge i forbindelse med sagens behandling er blevet hørt over en kopi af journalen, hvori nævnet har markeret, hvilke afsnit, som nævnet skønner udelukkende vedrører s plejefamilie.