Klage over behandling af hudkræft på næsen i speciallægepraksis

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af i perioden fra den 22. august 2000 til den 19. juni 2001 i hans klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0234324

Offentliggørelsesdato:

20. september 2002

Speciale:

Hud- og kønssygdomme

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 22. august 2000 til den 19. juni 2001 i hans klinik, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb


blev den 26. august 1997 undersøgt hos speciallæge på grund af et sår på venstre side af næsen, som havde været til stede gennem 1 år. Speciallæge fandt klinisk godartet hudkræft (basalcellecarcinom) og foretog bortskrabning og dybtgående frysebehandling af svulsten.

Efterfølgende kontrol viste ikke tegn på tilbagefald, og kontrollen blev afsluttet den 12. august 1999.

Den 22. august 2000 blev på ny undersøgt af speciallæge , efter at der var kommet en lille sårdannende knop på næsen ved siden af arret. Speciallæge vurderede, at det drejede sig om et lille tilbagefald (recidiv). Forandringen blev fjernet, og speciallæge kontrollerede herefter den 23. oktober 2000 og den 26. januar 2001. Ved kontrol den 27. april 2001 fandt speciallæge et 2 mm stort tilbagefald til højre på næsen, centralt i det tidligere behandlede område. Dette blev bortskrabet og brændt, og materialet sendt til vævsundersøgelse, som dog ikke kunne udføres på grund af for lidt materiale.

Ved kontrol den 19. juni 2001 fandt speciallæge et nyt 3 mm stort ringformet tilbagefald, som han mistænkte for at være basalcellecarcinom. Der blev udtaget vævsprøve og foretaget bortskrabning og brænding. Ved vævsundersøgelse blev der fundet basalcellecarcinom.

I forbindelse med kontrol den 26. juni 2001 vurderede speciallæge , at burde henvises til plastikkirurgisk afdeling, .

Den 17. august 2001 blev undersøgt på , og den 31. august 2001 blev hun opereret med bortskæring af hele svulsten i mindst 2,5 mm afstand med efterfølgende plastikkirurgisk rekonstruktion af næsen. er blevet oplyst om, at der formentlig fremover vil være behov for successive korrektioner heraf.

Klagen


Der er klaget over følgende:

at speciallæge ikke foretog eller foranledigede iværksat relevant behandling af sår på s næse.

Nævnets afgørelse af klagepunktet

Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af .

Begrundelse


Den 26. august 1997 blev behandlet hos speciallæge for hudkræft på venstre side af næsen. Den nøjagtige lokalisation af hudkræften fremgår ikke af journalen, men ved beskrivelsen i journalen fra den 17. august 2001 på plastikkirurgisk afdeling, , fremgår det, at det drejede sig om næsefløjen.

Nævnet kan oplyse, at hudkræft ved næseboret må betragtes som placeret i et risikoområde, det vil sige, at væksten ofte er mere aggressiv og tilbagefald hyppigere. Indenfor risikoområder bør patienten primært henvises til plastikkirurgisk behandling, fordi det ofte er vanskeligt at fjerne hele carcinomet, og fordi utilstrækkelig behandling/tilbagevenden ofte kræver kosmetisk og kirurgisk behandling.

Speciallæge foretog i stedet afskrab (currettage) efterfulgt af termisk destruktion med kulde. Undersøgelse af det afskrabne vævsmateriale bekræftede den klinisk mistanke om basalcellecarcinom. Der skal efter nævnets vurdering lægges vægt på, at der efterfølgende blev foretaget kuldedestruktion af svulstvæv. Efter behandlingen foretog speciallæge gentagne kliniske kontroller i henhold til gældende retningslinier.

Den 22. august 2000 blev undersøgt af speciallæge på grund af en lille sårdannende knop på næsen ved siden af arret efter den tidligere behandling. På mistanke om basalcellecarcinom blev der foretaget afskrab efterfulgt af brænding (el-kaustik). Den mikroskopiske undersøgelse af det afskrabne væv bekræftede, at det drejede sig om basalcellecarcinom.

Det er nævnets vurdering, at det må betragtes som et lokalt recidiv, da dette carcinom var opstået i randen af det oprindelige carcinom.

Det er videre nævnets vurdering, at der ved recidiv i et risikoområde altid bør henvises til plastikkirurgisk behandling.

Speciallæge valgte at kontrollere . Ved kontrol den 27. april 2001 var der mistanke om et recidiv centralt i det tidligere behandlede område. Dette blev afskrabet og brændt, men der var for lidt afskrabet materiale til, at der kunne stilles nogen mikroskopisk diagnose. Ved kontrol den 19. juni 2001 fandt speciallæge på ny et område med mistanke om recidiv af basalcellecarcinom. Området blev igen afskrabet og brændt. Mikrosko-pisk undersøgelse viste nu basalcellecarcinom. Herefter blev henvist til plastikkirurgisk afdeling, .

Sammenfattende finder nævnet anledning til kritik af speciallæge for den foretagne behandling af , idet hun havde et basalcellecarcinom svarende til et risikoområde, og idet der først ved det andet konstaterede recidiv blev henvist til radikal plastikkirurgisk behandling.