Klage over manglende information forud for næsekorrektion

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hans information af i forbindelse med behandlingen den 10. juli 1999 i , jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. lægeloven § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi for hans behandling af den 10. juli 1999 i .

Sagsnummer:

0235321

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen den 10. juli 1999 i <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6, jf. lægeloven § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi <****> for hans behandling af <****> den 10. juli 1999 i <****>.

Hændelsesforløb

henvendte sig første gang til den 27. maj 1999 for at få gjort sin næseryg lige.

Efter undersøgelse af s næse, foretog speciallæge den 10. juli 1999 en operation i lokalbedøvelse, hvor han fjernede en næserygskrumning. Operationen forløb uden angivne komplikationer.

Ved kontrol den 9. april 2001 fandt operationsresultatet utilfredsstillende.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med korrektion af sin næse.

har herunder anført, at næsen stadig er skæv efter operationen.

Nævnets afgørelse af klagen

Speciallæge har overtrådt lov om patienters retsstillings § 6, jf. lægeloven § 6 ved sin information af i forbindelsen med operationen den 10. juli 1999.

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 10. juli 1999.

Begrundelse

Den 27. maj 1999 blev informeret af en medhjælp i henhold til et udleveret informationsark ved operationer.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det ikke er i strid med lægeloven, at læger anvender medhjælp. Ved anvendelsen af medhjælp er lægen dog ansvarlig for udvælgelse, instruktion og tilsyn med videre, ligesom lægen er ansvarlig for de handlinger, han bemyndiger sin medhjælp til at foretage. Lægen kan i princippet delegere opgaver uanset karakter og omfang og uanset medhjælpens uddannelse og baggrund. Lægen kan således benytte såvel lægfolk som autoriseret personale som medhjælp, dog som anført under ansvar efter lægeloven.

Af lov om patienters retsstilling fremgår, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Ved informeret samtykke forstås et samtykke, der er givet på grundlag af en fyldestgørende information fra sundhedspersonens side.

Det er nævnets vurdering, at det vedlagte journalmateriale hverken dokumenterer karakter eller omfang af informationen. Det er ikke beskrevet i journalen, hvilken information eller hvilket informationsmateriale, der blev givet til den 27. maj 1999 til forundersøgelsen. Det fremgår således ikke af journalen, at der forud for operationen blev udleveret skriftligt informationsmateriale. Ligesom der ikke er udleveret skriftligt materiale, der tog udgangspunkt i den type indgreb, som ønskede foretaget.

Patientklagenævnet kan oplyse, at der ved kosmetiske operationer gælder en skærpet oplysningspligt, da patienten som regel ikke har en helbredsforringende sygdom. Informationen skal endvidere journalføres, ligesom det skal angives, hvilket skriftligt journalmateriale, der er udleveret, og om patienten er fremkommet med tilkendegivelser på baggrund af den givne information.

Det er nævnets vurdering, at forud for operationen burde have været informeret om, at det kosmetiske resultat muligvis ikke kunne leve op til forventningerne, og dermed at resultatet kunne blive dårligere end udgangspunktet.

Nævnet kan oplyse, at medikamentet Dormicum, der anvendes som medicin forud for bedøvelse, er kendt for at give hukommelsestab, og det er således sandsynligt, at en patient ikke kan huske den information, der bliver givet umiddelbart inden et indgreb.

Nævnet finder på denne baggrund, at der ikke blev givet tilstrækkelig information til forud operationen.

Det var delegeret til en ikke sundhedsfaglig medhjælp at give information inden operationen til . Da det var speciallæge , der skulle foretage operationen, var han den ansvarlige for, at der blev givet behørig information til forud for operationen.

Sammenfattende finder nævnet derfor anledning til kritik af speciallæge , idet der ikke blev givet tilstrækkelig information til forud for operationen den 10. juli 1999.

Det fremgår af journalen den 27. maj 1999, at det forinden indgrebet var aftalt, at der skulle foretages et indgreb med en affladet næseryg.

Det fremgår videre af operationsbeskrivelsen den 27. maj 1999, at næsebrusken blev frilagt, brusken blev gennemskåret, og næseryggen blev affladiget. Der blev fikseret en lille knoglesplint centralt, og venstre næse knogle blev korrigeret, således at næseryggen blev afsmalet, og på højre side var næseryggen i korrekt position.

Det er nævnets vurdering, at det foretagne indgreb var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard for så vidt angår det ønskede formål.

Nævnet kan oplyse, at det forhold, at en patient er utilfreds efter et kosmetisk indgreb med det opnåede resultat ikke nødvendigvis betyder, at indgrebet ikke blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, men kan være udtryk for, at patientens forventninger ikke er blevet indfriet, enten fordi de ikke var tilstrækkelig afstemt efter operationen, eller fordi de ikke var realistiske.

Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af speciallæge , idet behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.