Klage over videregivelse af resultatet af en HIV-test

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge , medicinsk afdeling, , for ikke at have udarbejdet en instruks vedrørende notering i den elektroniske journal henført til videregivelsen af oplysninger om til dennes praktiserende læge den 19. juni 2000, jfr. -lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0235513

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2003

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge <****>, medicinsk afdeling, <****>, for ikke at have udarbejdet en instruks vedrørende notering i den elektroniske journal henført til videregivelsen af oplysninger om <****> til dennes praktiserende læge den 19. juni 2000, jfr. -lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Den 7. februar 2000 blev indlagt på medicinsk afdeling, , og i forbindelse med udredningen af s symptomer, foreslog administrerende overlæge , at der blev taget en HIV-test.

Den 13. marts 2002 blev der taget en HIV-test, og den 27. marts 2000 kom et positivt svar på testen. Da svaret forelå tilkendegav overfor administrerende overlæge , at hun ikke ønskede, at udskrivningsbrevet blev sendt til egen læge.

Den 19. juni 2000 fik s daværende læge kopi af udskrivningsbrevet, idet han havde rettet henvendelse til afdelingen, da han havde undret sig over, at han intet havde modtaget.

Klagen

Der er klaget over følgende:

- At administrerende overlæge uden s samtykke og under tilsidesættelsen af sin tavshedspligt den 19. juni 2000 sendte udskrivningsbrevet til s praktiserende læge.

Det er herved anført, at flere gange tilkendegav overfor administrerende overlæge , hvor vigtig det var, at hun ikke sendte oplysningerne videre, og at hun pointerede, at det ikke ville ske.

Nævnets afgørelse af klagen

Administrerende overlæge , medicinsk afdeling, , har overtrådt lægelovens § 6 ved ikke at have udarbejdet en instruks vedrørende notering i den elektroniske journal henført til videregivelsen af oplysninger om til dennes praktiserende læge den 19. juni 2000.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at administrerende overlæge den 27. marts 2000 informerede om, at svaret på HIV-testen forelå og at den var positiv. oplyste administrerende overlæge om, at hun ikke ønskede, at udskrivningsbrevet blevet sendt til den praktiserende læge, hvilket blev noteret i journalen.

Det fremgår af administrerende overlæge s udtalelse til sagen, at det i overensstemmelse med afdelingens daværende procedure blev noteret udenpå papirjournalen, at udskrivningsbrev ikke måtte sendes til egen læge, men at denne advarsel ikke blev skrevet ind i den elektroniske udgave af journalen. s praktiserende læge kontaktede i midten af juni 2000 afdelingens sekretær, idet han undrede sig over, at han ikke havde modtaget udskrivningskort fra indlæggelsen. Sekretæren slog s navn op elektronisk og så, at der var udfærdiget et udskrivningsbrev, men at det ikke var blevet sendt til egen læge, hvorefter hun sendte udskrivningsbrevet til lægen. Sekretæren havde således ikke papirjournalen i hånden, hvoraf det fremgik, at der ikke var samtykke til videregivelse af oplysningerne.

Det er nævnets opfattelse, at videregivelsen var retsstridig, og at det burde have været tilsikret, at en sådan videregivelse ikke kunne finde sted.

Nævnet finder således, at der på afdelingen burde have været en instruks, der indeholdt retningslinjer for notering af manglende samtykke til videregivelse af oplysninger i den elektroniske journal.

Nævnet finder, at administrerende overlæge , har det overordnede ansvar for afdelingen, herunder ansvaret for sikring af, at der på afdelingen foreligger de fornødne instrukser.

Nævnet finder herefter, at administrerende overlæge burde have udarbejdet en instruks vedrørende notering i den elektroniske journal.

Dissens:

Nævnsmedlem har afgivet følgende dissens:

nedlægger dissens mod Patientklagenævnets kritik af administrerende overlæge . Administrerende overlæge har omhyggeligt noteret i s journal i overensstemmelse med almindelig praksis, at ikke ønskede epikrise til egen læge. Det er ikke almindeligt, at der udfærdiges instrukser om, at loven vedrørende patienters retsstilling skal overholdes. Edb-systemet gjorde det ikke muligt elektronisk at spærre epikrisen, hvorfor en lægesekretær sender den af sted alligevel, da egen læge rykker for epikrisen. Fejlen sker fordi lægesekretæren undlader at undersøge, hvorfor epikrisen ikke er sendt af sted i første omgang ved udskrivelsen, ved at fremskaffe patientens skriftlige journal. Da administrerende overlæge opdager fejlen, sørger hun for at få iværksat en elektronisk spærre. Det kan oplyses, at det grønne system, der benyttes i det meste af hovedstaden, heller ikke giver mulighed for elektronisk at spærre en epikrise.