Klage over at læge ikke imødekom anmodning om aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere øjenkirurg i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal den 7. og 21. november 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 3.

Sagsnummer:

0236109

Offentliggørelsesdato:

19. december 2002

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere øjenkirurg <****> i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal den 7. og 21. november 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 3.

Hændelsesforløb


anmodede i breve af 7. og 21. november 2001 øjenkirurg om aktindsigt i sin journal, idet hun skulle bruge journalen hos en anden øjenlæge den 28. november 2001.

fik ingen respons fra øjenkirurg på sine breve af 7. og 21. november 2001.

Klagen

Der er klaget over følgende:

- At øjenkirurg ikke har imødekommet s anmodninger af 7. og 21. november 2001 om aktindsigt i sin journal.

Nævnets afgørelse af klagepunktet


Øjenkirurg har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal den 7. og 21. november 2001.

Begrundelse


anmodede i breve af 7. og 21. november 2001 øjenkirurg , om aktindsigt i sin journal. Hun fik ikke svar fra øjenkirurg om anmodningen om aktindsigt kunne imødekommes.

Øjenkirurg har til sagen oplyst, at hans sekretær flere gange har ringet uden at træffe patienten hjemme.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det fremgår af § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Det påhviler således sundhedspersonen at sørge for at underrette patienten snarest og senest inden 10 kalenderdage fra anmodningen om aktindsigt er modtaget, om denne kan imødekommes.

Det er nævnets vurdering, at såfremt sundhedspersonen vælger at give beskeden telefonisk, må han sikre sig, at underretningen bliver givet inden fristens udløb. Såfremt besked gives pr. brev, må sundhedspersonen sende brevet senest 10 kalenderdage fra anmodningen om aktindsigt er modtaget. Det er således alene øjenkirurg s ansvar, at der ikke blev sendt et brev til inden fristens udløb, da det ikke lykkedes at træffe hende pr. telefon efter modtagelsen af hendes anmodning om aktindsigt.

Nævnet finder på denne baggrund, at øjenkirurg ikke har besvaret s anmodning om aktindsigt inden 10 dage efter modtagelsen af hendes breve af 7. og 21. november 2001, hvorfor § 21, stk. 3 i lov om patienters retsstilling er overtrådt.

Øjenkirurg har videre oplyst til sagen, at han aldrig udleverer journaler uden at have en personlig samtale med sine patienter for at forklare ord og udtryk, som måtte være vanskelige at forstå. Han sender derimod altid journalen til egen øjenlæge, hvis dette ønskes.

Nævnet kan hertil oplyse, at det i lov om patienters retsstilling § 21, stk. 2, fremgår, hvorledes imødekommelse af aktindsigt kan gennemføres. Det fremgår her, at aktindsigten enten kan gennemføres ved, at patienten får adgang til at gennemse journalen på stedet, eller at der udleveres en afskrift eller kopi af journalen til patienten.

Nævnet kan videre oplyse, at patienten har krav på at få udleveret en afskrift eller kopi, hvis dette ønskes. Sundhedspersonen kan således ikke stille krav om, at patienten møder til personligt gennemsyn af journalen på stedet, heller ikke hvis sundhedspersonen finder det betænkeligt at udlevere afskrift eller fotokopi til patienten uden lægelig vejledning.