Klage over forkert indgift af BCG-vaccine

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 11. januar 2001 i , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans journalføring af behandlingen af den 11. –12. januar 2001 i , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans journalføring af behandlingen af den 1. marts 2001 på , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hendes journalføring af behandlingen af den 12. januar og den 14. juni 2001 på , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes information til den 14. juni 2001 i .

Sagsnummer:

0336204

Offentliggørelsesdato:

19. september 2003

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 11. januar 2001 i <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 11. –12. januar 2001 i <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 1. marts 2001 på <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes journalføring af behandlingen af <****> den 12. januar og den 14. juni 2001 på <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes information til <****> den 14. juni 2001 i <****>.

Hændelsesforløbhenvendte sig den 11. januar 2001 på med henblik på vaccination. BCG vaccination blev givet af læge , der gav den for dybt i underhuden.

blev informeret af overlæge om, at vaccinen var givet for dybt inde i armen.

Den 1. marts 2001 henvendte sig til og blev undersøgt af overlæge , der konstaterede en bylddannelse, svarende til injektionsstedet.


Den 10. juni 2001 vendte tilbage fra sin rejse. Hun henvendte sig den 13. juni 2001 til egen læge, der henviste hende til et sygehus.

Den 14. juni 2001 henvendte sig på , hvor overlæge konstateret en bylddannelse svarende til vaccinationsstedet på 6 x 7 cm.

Den 18. juni 2001 blev opereret i fuld narkose med udtømning af væske fra hulheden dannet efter vaccinationen.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At læge gav BCG vaccinen intramuskulært, i stedet for subkutant.

2. At læge den 14. juni 2000 ikke informerede korrekt, idet hun ikke oplyste om tilstandens alvor.

har anført, at læge tilkendegav, at tilstanden ikke var noget problem, hvorefter hun kontaktede og anbefalede en skrap behandling.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktLæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 11. januar 2001.

Læge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin manglende journalføring den 11. –12. januar 2001.

BegrundelseDet fremgår af journalen den 11. januar 2001, at henvendte sig på med henblik på BCG vaccination, idet hun skulle rejse til Mellemamerika, hvor hun skulle arbejde med gadebørn i 3 måneder.

Det er nævnets vurdering, at BCG vaccinationen var relevant, da tuberkulose er udbredt i dette område.

Ifølge læge s udtalelse blev BCG vaccinationen fejlagtigt givet under huden (subkutant), og ikke i det øverste hudlag (intracutant).

Nævnet kan oplyse, at BCG vaccinen skal gives i det øverste hudlag.

Nævnet kan endvidere oplyse, at såfremt vaccinen bliver givet under huden, kan der dannes en kraftigere reaktion i huden, og i sjældne tilfælde også en egentlig bylddannelse med de anvendte bakteriestammer.

Det fremgår af læge s udtalelse, at han den følgende morgen blev opmærksom på den fejlagtige injektion og umiddelbart herefter kontaktede overlæge telefonisk og fortalte hende om hændelsen.

Patientklagenævnet finder, at det af hensyn til patientsikkerheden er afgørende, at der i forbindelse med medicingivning m.v. foretages den rette identifikation af patient og præparat og dosis, herunder sikring af indgiftsmåden.

Nævnet finder herefter anledning til kritik af læge , idet behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Patientklagenævnet finder endvidere, at læge burde have foranlediget, at der var blev noteret om den forkerte medicinering i s journal den 12. januar 2001.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktOverlæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af den 1. marts 2001.

Overlæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af den 12. januar og den 14. juni 2001.

Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information i den 14. juni 2001 i .

BegrundelseIfølge blev hun informeret af overlæge om, at injektionen var blevet givet fejlagtigt, og at der kunne opstå komplikationer i forbindelse hermed.

Ifølge overlæge informerede hun om det indtrufne, og at hun måtte forvente, at der ville komme en bylddannelse. Da der på det tidspunkt ikke var noget at se, blev der aftalt en ny tid.

Ifølge blev hun undersøgt den 1. marts 2001 af overlæge , der konstaterede en bylddannelse på ca. 1 x 1 cm i størrelse, svarende til injektionsstedet. Overlæge udfærdigede en attest, hvoraf det fremgår, at ved en fejl havde fået vaccinationen i underhuden (subcutaneous).

Ifølge overlæge undersøge hun den 14. juni 2001 , og fandt at hun nu havde en bylddannelse, herefter henviste hun til en ortopædkirurgisk afdeling til den videre behandling.

Nævnet finder på baggrund af ovenstående, at der ikke er grundlag for kritik af overlæge s information af .


Imidlertid er der ingen journalnotater vedrørende behandlingen af efter den fejlagtige injektion.

Nævnet kan oplyse, at det af Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre journal § 6 fremgår, at journalen blandt andet skal indeholde oplysninger om årsagen til patientkontakten, undersøgelsesresultater, diagnose og lægens skøn angående sygdommens art, den iværksatte behandling, ordinationer, information , aftaler om kontrol, indikation for undersøgelsen og konkret vejledning.

Nævnet finder herefter anledning til kritik af overlæge og overlæge s journalføring i forbindelse med forløbet efter den fejlagtige injektionsteknik.