Klage over fejlagtig kræftdiagnose

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge , patologisk afdeling, , for hans behandling af den 25. maj 2001.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de involverede læger på lungemedicinsk afdeling, , for deres behandling af i perioden fra den 14. til den 28. maj 2001.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de involverede læger på onkologisk afdeling, , for deres behandling af i perioden fra den 11. juni til den 25. juli 2001.

Sagsnummer:

0336210

Offentliggørelsesdato:

19. april 2003

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi), Lungesygdomme, Vævs- og celleundersøgelser (patologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****>, patologisk afdeling, <****>, for hans behandling af <****> den 25. maj 2001.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de involverede læger på lungemedicinsk afdeling, <****>, for deres behandling af <****> i perioden fra den 14. til den 28. maj 2001.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de involverede læger på onkologisk afdeling, <****>, for deres behandling af <****> i perioden fra den 11. juni til den 25. juli 2001.

Hændelsesforløb


Fra april 2001 havde været generet af hoste med blodtilblandet opspyt, åndenød og smerter i brystet. Efter henvisning fra egen læge blev den 14. maj 2001 undersøgt på lungemedicinsk afdeling på . Ved røntgenundersøgelse fandt man mistanke om svulst i venstre lunge. Det fandtes på denne baggrund indiceret at foretage en kikkertundersøgelse (bronkoskopi), der blev udført den 22. maj 2001 på øre-næse-halsafdelingen.

I forbindelse med kikkertundersøgelsen blev der taget prøver (biopsier) fra en svulst i venstre lunges overlap. Biopsierne, der havde en diameter på ca. 2 mm, blev mikroskopisk undersøgt af overlæge , der fandt en alvorlig form for lungekræft - såkaldt småcellet, anaplastisk carcinom infiltration.

På baggrund af vævsprøvebeskrivelsen henviste lungemedicinsk afdeling til videre behandling på onkologisk afdeling, , med henblik på forventelig kemo- og strålebehandling.

Den 1. juni 2001 blev sat i behandling på onkologisk afdeling, . På baggrund af kræftfundet på påbegyndtes strålebehandling og kemoterapi, hvilket gennemførtes indtil slutningen af september måned 2001. Ved efterfølgende røntgenundersøgelse viste det sig imidlertid, at lungesvulsten ikke, som ventet, var svundet, hvorfor blev henvist til operativ fjernelse af den påviste lungesvulst.

Den 20. november 2001 fik fjernet venstre lunges overlap. Påfølgende mikroskopisk undersøgelse af den fjernede lungelap viste imidlertid, at det drejede sig om en såkaldt carcinoidsvulst, og ikke om den langt alvorligere småcellede svulst.

Ved revision af vævsprøvepræparaterne fandt såvel overlæge , patologisk afdeling, , som overlæge , patologisk afdeling, , at de oprindelige biopsier repræsenterede overfladen (en marginalzone) af celler fra den fjernede carcinoidsvulst. Endvidere fandtes der at have været tale om et vanskeligt differentialdiagnostisk problem mellem den alvorlige småcellede lungekræftform og den mere godartede carcinoidtumor.

Operationen af den 20. november 2001 var radikal, og er siden fulgt uden tegn på sygdom.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. at fejlagtigt fik stillet diagnosen ”småcellet lungekræft”

2. at fejlagtigt blev behandlet med stråler og kemoterapi.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktOverlæge , patologisk afdeling, , har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med sin undersøgelse og vurdering af vævsprøver.

De involverede læger på lungemedicinsk afdeling, , har ikke overtrådt lægeloven ved ikke at have konfereret med den undersøgende patolog eller foretaget anden vurdering, inden henvisning af til videre behandling på onkologisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af vævsprøve fra patologisk afdeling, , at der fandtes fem, små biopsier, som hver især var ca. 2 mm store. I de fire af biopsierne sås vækst af et småcellet svulstvæv, som helt overvejende lignede et småcellet lungekarcinom.

Endvidere fremgår, at svulstcellerne flere steder var kvæstede. Nævnet kan oplyse, at dette er et fænomen, som er almindeligt forekommende i små vævsprøver (biopsier fra småcellet lungekarcinom).

Under hensyn til, at den småcellede komponent var den dominerende i biopsimaterialet, og under hensyn til, at småcellet lungekarcinom udgør 15-25 % af alle tilfælde af primær lungekræft, medens karcionidtumoren kun udgør omkring 2 %, finder nævnet, at diagnosen ”småcellet karcinom” var den mest nærliggende.

Nævnet finder herefter og på denne baggrund, at overlæge , patologisk afdeling, , ikke har handlet kritisabelt ved sin vurdering af vævsprøven.

Af sagen fremgår, at mistanken om fejldiagnose først opstod, da den givne strålebehandling og kemoterapi ikke havde den forventede effekt. Ved undersøgelse af operationspræparatet på patologisk afdeling, , som bl.a. omfattede venstre lunges overlap, havde man mulighed for at undersøge hele svulsten, som viste sig opbygget som en typisk, karcionidtumor.

På baggrund af dette undersøgelsesresultat, kunne man efterfølgende konkludere, at det småcellede svulstinfiltrat i de oprindelige biopsier fra venstre lunges overlap havde repræsenteret kvæstede celler fra svulstens randparti, hvor man ikke havde kunnet erkende den typiske opbygning af en karcionidtumor.

Af den oprindelige vævsprøve fra patologisk afdeling, , fremgår, at prøverne var ca. 2 mm store. Nævnet finder ikke, at de er så små, at de kan betegnes som uegnede til diagnostisk vurdering.

For så vidt angår behandlingen på lungemedicinsk afdeling, , fremgår det uden forbehold af patologisvaret af 25. maj 2001, at overlæge havde fundet, at vævsprøverne udtaget ved bronkoskopi viste småcellet lungekræft (carcinoma anaplasticum parvocellulare).

Nævnet finder på denne baggrund ikke at kunne kritisere, at man ikke fandt indikation for at foretage sig yderligere for at sikre diagnosen.

Nævnet finder tværtimod, at i en situation som den aktuelle var det relevant straks at henvise til behandling på en onkologisk afdeling, da sygdommen ubehandlet ofte har et ret akut forløb med en gennemsnitlig overlevelse på få måneder.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktDe involverede læger på onkologisk afdeling, , har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af forinden iværksættelse af behandling med stråler og kemoterapi den 11. juni 2001.

Begrundelse


Det fremgår af journalen for den 1. juni 2001 fra onkologisk afdeling, , at havde fået stillet diagnosen småcellet lungekræft (carcinoma anaplasticum parvocellulare). Denne diagnose var stillet uden nogen forbehold.

Der var endvidere ikke noget i s sygehistorie, som tydede på, at det skulle være en anden form for kræft han havde.

Nævnet finder på denne baggrund ikke at kunne kritisere, at man ikke fandt indikation for at foretage sig yderligere for at sikre diagnosen.

Nævnet finder, at det i en situation som den aktuelle er vigtigt straks at iværksætte den relevante behandling.