Anmodning om aktindsigt i sygejournal ikke besvaret inden 10 dage

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingssygeplejerske i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin sygeplejejournal den 9. august 2002, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Sagsnummer:

0336501

Offentliggørelsesdato:

19. marts 2003

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingssygeplejerske <****> i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin sygeplejejournal den 9. august 2002, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

HændelsesforløbDen 10. juli 2002 blev blev anbragt i surrogat på lukket psykiatrisk afdeling, .

Den 9. august 2002 anmodede skriftligt om aktindsigt, herunder i bilagene i sin journal og sygeplejejournal.

Den 20. august 2002 klagede til Patientklagenævnet over manglende aktindsigt i sin sygeplejejournal.

Den 21. august 2002 var den begærede aktindsigt gennemført i sit fulde omfang.

Klagen


- At afdelingssygeplejerske ikke imødekom s anmodning den 9. august 2002 om aktindsigt i hans sygeplejejournal.

Det er herved anført, at ikke har imødekommet s anmodning om aktindsigt, endsige fremkommet med en begrundelse for afslag på aktindsigt.

Nævnets afgørelse af klagenAfdelingssygeplejerske har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3 i forbindelse med s anmodning af 9. august 2002 om aktindsigt i sin sygeplejejournal på psykiatrisk afdeling, .

BegrundelseDet fremgår af journalen fredag den 9. august 2002, at skriftligt anmodede om aktindsigt i bilagene i journalen, samt i sygeplejejournalen. Sygeplejejournalen blev forelagt en afdelingssygeplejerske, hvorefter det blev planlagt at give aktindsigt i sygeplejejournalen mandag den 12. august 2002. En overlæge foranledigede kopiering af alt journalmateriale, herunder samtykkeerklæring, pårørendeskema, journalkontinuation, laboratoriesvar, røntgensvar, EKG-undersøgelse, henvisning til psykolog og diverse bilag, hvorpå dette blev udleveret i en lukket kuvert til .

Det fremgår endvidere af journalen den 21. august 2002, at på ny afleverede en skriftlig anmodning om aktindsigt i journalmateriale, parakliniske undersøgelsessvar samt bilag fra 12. august 2002. Det blev i den forbindelse noteret i journalen, at der skulle gives aktindsigt i alt journalmateriale vedrørende , herunder sygeplejejournalen, som var tilkommet siden sidste givne aktindsigt den 9. august 2002.

Ledende overlæge og ledende oversygeplejerske , psykiatrisk afdeling, , har i en udtalelse til sagen oplyst, at det på psykiatrisk afdeling er afdelingssygeplejerske , der er ansvarlig for foranstaltning af begæringer om aktindsigt.

Afdelingssygeplejerske , psykiatrisk afdeling, , har i en udtalelse til sagen oplyst, at anmodninger om aktindsigt skal drøftes med overlægen og den kliniske oversygeplejerske. Hun fik i forhold til anmodningen om aktindsigt den 9. august 2002 imidlertid ikke spurgt den kliniske oversygeplejerske i tide, og aktindsigten for så vidt angår sygeplejejournalen blev derfor først givet den 21. august 2002.

Patientklagenævnet kan oplyse, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Nævnet finder herefter, at afdelingssygeplejerske ikke rettidigt har besvaret anmodningen om aktindsigt fra den 9. august 2002 på psykiatrisk afdeling, , idet der forløb mere end 10 dage, før anmodningen om aktindsigt i sygeplejejournalen blev besvaret.