Klage over manglende behandling for blodprop

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans behandling af den 25. december 2001 på kardiologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans behandling af den 30. december 2001 på kardiologisk afdeling, .

Sagsnummer:

0336608

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2003

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Hjerte- og kredsløbssygdomme, medicinske (kardiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 25. december 2001 på kardiologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 30. december 2001 på kardiologisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløbhavde gennem flere år lidt af ledsmerter og kronisk træthedssyndrom. Den 25. december 2001 kontaktede hun på grund af brystsmerter lægevagten, som indlagde hende akut på kardiologisk afdeling, . Her foretog 1. reservelæge en objektiv undersøgelse af hende, hvorved han fandt hende upåvirket uden åndenød og feber. Han ordinerede blodprøver og foretog en hjerteundersøgelse, som viste normale forhold. blev herefter udskrevet senere samme dag.

Samme aften viste resultatet af blodprøverne let forhøjede værdier af såkaldt troponin I. Resultatet blev dog ikke set af 1. reservelæge .

Den 30. december 2001 blev indlagt på medicinsk afdeling, , hvor læger på grundlag af det kliniske forløb samt resultatet af EKG og blodprøver valgte at overflytte hende til kardiologisk afdeling, , med henblik på behandling af blodprop i hjertet. Her foretog 1. reservelæge en undersøgelse af hende og ordinerede blodprøvetagning til analyse af enzymer, ligesom han optog hjertekardiogram og etablerede vedvarende EKG- overvågning. Han behandlede hende endvidere med Hjertemagnyl, Fragmin, Selo-Zok samt infusion med Nitroglycerin.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. at 1. reservelæge ikke foretog en tilstrækkelig behandling af den 25. december 2001, idet han fandt normale forhold ved blodprøverne, hvorefter blev udskrevet, og idet at han ikke straks indkaldte hende på ny, da han via de seneste blodprøvesvar fik kendskab til, at hun muligvis led af en blodprop i hjertet.

2. at 1. reservelæge ved indlæggelsen af den 30. december 2001 ikke straks foranledigede, at hun blev behandlet for en blodprop.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt1. reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 25. december 2001.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at gennem flere år havde haft gener fra bevægeapparatet i form af ledsmerter, og at hun havde lidt af kronisk træthedssyndrom, som tidligere var blevet behandlet. Hun var i smertestillende behandling og i behandling for astma og epilepsi.

Det fremgår endvidere af journalen, at blev akut indlagt på den 25. december 2001 på grund af brystsmerter. Her fik hun foretaget en objektiv undersøgelse, ligesom lægerne ordinerede blodprøver og en røntgenundersøgelse af brystet samt en hjerteundersøgelse (EKG).

Videre fremgår det af journalen, at 1. reservelæge senere samme dag foretog en undersøgelse af . Hun oplyste ham i den forbindelse om, at hun 4 dage tidligere havde påbegyndt pencilinbehandling hos egen læge på grund af mistanke om bihulebetændelse. Siden da havde hun haft tilbagevendende længerevarende smerter af stikkende karakter til venstre i brystet med tunghedsfornemmelse i venstre arm.

Det fremgår endvidere af journalen og af 1. reservelæge s udtalelse til sagen, at han ved undersøgelsen af fandt hende upåvirket uden åndenød og uden feber. En lytteundersøgelse af hjerte og lunger (stetoskopi) viste normale forhold, men der var let ømhed i venstre side i brystmusklerne. 1. reservelæge vurderede, at EKG- undersøgelsen viste normale forhold. Resultatet af blodprøverne viste, at indholdet af det såkaldte kreatinkinase B (CKB) i blodet var normalt.

Nævnet kan oplyse, at CKB er et enzym, som findes i hjertet, og som frigøres til blodet i forbindelse med en blodprop i hjertet.

På det foreliggende grundlag fandt 1. reservelæge ifølge journalen, at der ikke var tale om hjertesygdom, men derimod om smerter udløst fra bevægeapparatet. Han udskrev herefter .

Det fremgår af 1. reservelæge s udtalelse til sagen, at resultatet af blodprøveundersøgelsen til bestemmelse af såkaldt troponin I, som viste let forhøjede værdier, forelå senere samme aften, men at han imidlertid ikke så dette resultat. Det fremgår endvidere, at han, hvis han havde set dette resultat, ville have ændret diagnosen og dermed håndteringen af . Han anfører endvidere, at proceduren omkring modtagelse af prøvesvar i afdelingen efterfølgende er blevet indskærpet af ledelsen.

Nævnet kan oplyse, at let forhøjet troponinindhold i blodet tyder på, at patienten har en mindre blodprop i hjertet.

Det er nævnets opfattelse, at den læge, der stiller diagnosen og træffer deraf afledte dispositioner, bør afvente resultaterne af alle relevante foreliggende undersøgelser.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at enhver læge på kardiologisk afdeling, , er personligt ansvarlig for, at resultatet af akutte undersøgelser, herunder blodprøver bliver set og vurderet, hvad enten patienten fortsat er indlagt eller er udskrevet forinden.

Nævnet finder på denne baggrund, at 1. reservelæge burde have afventet resultatet af samtlige laboratorie-analyser og herefter have foranlediget, at forblev indlagt til fortsat overvågning.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


1. reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af på kardiologisk afdeling, , den 30. december 2001.

BegrundelseDet fremgår af journalen, at lægerne på medicinsk afdeling, , den 30. december 2001 overflyttede til kardiologisk afdeling, , med henblik på behandling af blodprop i hjertet (akut hjerteinfarkt). Her foretog 1. reservelæge en undersøgelse af hende og ordinerede blodprøvetagning til analyse af enzymer med henblik på diagnosen blodprop i hjertet. Herudover optog han hjertekardiogram (elektrokardiogram), ligesom han etablerede vedvarende EKG- overvågning (telemetri).

Videre fremgår det af journalen, at 1. reservelæge indledte behandling med Hjertemagnyl, Fragmin, Selo-Zok samt infusion med Nitroglycerin.

Nævnet kan oplyse, at Hjertemagnyl består af acetylsalicylsyre, som hæmmer sammenklumpningen af blodplader, og at Nitroglycerin er blodkarudvidende medicin til behandling af brystsmerter og aflastning af hjertets pumpearbejde. Heparin (Fragmin) er blodfortyndende medicin til forebyggelse af blodpropdannelse, og Selo-Zok er betablokerende medicin til forebyggelse af hjertearytmier

Det er nævnets opfattelse, at de foreliggende elektrokardiogrammer viser forandringer forenelige med såkaldt ikke- ST-elevationshjerteinfarkt. Denne kategori af hjerteinfarkt behandles ikke med blodpropopløsende medicin eller akut ballonudvidelse af kranspulsårer, men med Hjertemagnyl, Fragmin, Selo-Zok samt infusion med Nitroglycerin.

På denne baggrund finder nævnet, at 1. reservelæge s indledende observation og behandling af var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.