Klage over behandling af hjertesygdom på en ortopædkirurgisk afdeling

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <**** > for hans behandling af <***> den 10. april 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige læger, der var involveret i behandling af i perioden fra den 10. til den 17. april 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0336704

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <**** > for hans behandling af <***> den 10. april 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige læger, der var involveret i behandling af <****> i perioden fra den 10. til den 17. april 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>.

HændelsesforløbDen 10. april 2002 blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, efter et fald. Ved indlæggelsen blev det konstateret, at der var opstået et højresidigt hoftebrud med kraftig forskydning af brudstedet.

Under journaloptagelsen oplyste til reservelæge blandt andet, at hun fik præparatet Sotacor.

På indlæggelsesdagen blev der foretaget operation af hoften. Der blev således foretaget en operativ sammenføjning af bruddet på højre lårbenshals med knoglemateriale (osteosyntese), hvilket forløb uden komplikationer.

Den 12. april 2002 klagede over svimmelhed under genoptræning. Efter en objektiv undersøgelse besluttede 1. reservelæge blandt andet at holde pause med indgivelsen af Sotacor og bestille medicinsk tilsyn.

s tilstand blev af det medicinske tilsyn beskrevet som normal, bortset fra at blodtrykket fortsat var lavt. Behandlingen med Sotacor blev derfor helt stoppet.


Den 13. april 2002 blev pludselig dårligere med besværet vejrtrækning. Et akut anæstesiologisk tilsyn ordinerede øget væsketilførsel og vanddrivende medicin. Senere på dagen bedredes tilstanden, men havde fortsat besværet vejrtrækning.

Den 15. april 2002 omkring kl. 6 om morgenen blev atter tilset af læger fra anæstesiologisk afdeling, fordi hendes tilstand var blevet forværret. Hun blev derfor overflyttet til anæstesiologisk afdeling, hvor hendes tilstand rettede sig i løbet af nogle timer. Samme eftermiddag blev hun derfor flyttet tilbage til ortopædkirurgisk afdeling.

Den 16. april 2002 ønskede s pårørende, at hun blev overflyttet til medicinsk afdeling. Lægerne på ortopædkirurgisk afdeling fandt imidlertid ikke dette nødvendigt. Desuden drøftede overlæge med s pårørende den utilsigtede behandling med Sotacor, og det blev herunder oplyst, at indgivelse af denne medicin var blevet indstillet.

Den 17. april 2002 kl. 0.35 blev læger fra anæstesiologisk afdeling atter tilkaldt, da havde fået hjertestop. Efter forsøg på genoplivning blev hun erklæret død kl. 0.45.

Efterfølgende obduktion viste en blodprop ved hjertet, svær åreforkalkning i pulsårene og arvæv i hjertet som følge af den tidligere blodprop ved hjertet i 1990.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At de læger på ortopædkirurgisk afdeling, , som i perioden fra den 10. til den 15. april 2002 var involveret i behandlingen af , ikke foretog en korrekt behandling af hende.

Det er herved anført, at under indlæggelsen på afdelingen fik en forkert hjertemedicin (Sotacor i stedet for den sædvanlige medicin Zocor) på trods af, at og hendes pårørende gentagne gange oplyste lægerne om, at hun fik den forkerte hjertemedicin. At hjertemedicinen var forkert blev den 15. april 2002 bekræftet af en læge fra intensiv afdeling.

Det er endvidere anført, at Sotacor virker stik modsat Zocor, idet Sotacor nedsætter hjerterytmen, samt at 's hjerterytme som følge af hofteoperationen allerede var for lav. blev derfor tiltagende svagere og uklar under indlæggelsen, indtil hun afgik ved døden den 17. april.

2. At de læger på ortopædkirurgisk afdeling, , som i perioden fra den 10. til den 17. april 2002 var involveret i behandlingen af , ikke fandt grundlag for at overflytte hende til en specialafdeling, for eksempel en hjerteafdeling.

Nævnets afgørelse af klagenReservelæge har overtrådt lægelovens § 6 i forbindelse med journaloptagelsen af den 10. april 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, .

De øvrige læger på ortopædkirurgisk afdeling, , som var involveret i behandlingen af i perioden fra den 10. til den 17. april 2002, har ikke overtrådt lægeloven.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at igennem en lang årrække jævnligt var blevet behandlet på medicinsk afdeling, , på grund af en blodpropdannelse i hjertets kransarterier i 1990, som i de efterfølgende år i tiltagende grad udviklede sig til hjertemæssig funktionssvigt. Under dette behandlingsforløb havde lægerne på medicinsk afdeling endvidere konstateret, at især var belastet af en kronisk obstruktiv lungesygdom, men at hun tillige havde forøget kolesterolindhold i blodet, hvorfor behandling med Zocor var blevet iværksat der imod.

Nævnet kan oplyse, at Zocor er et præparat, som almindeligvis anvendes mod forhøjet kolesterolindhold i blodet.

Endvidere fremgår det af journalen, at det seneste behandlingsforløb på medicinsk afdeling blev afsluttet med udskrivelse den 6. december 2001. Det fremgår endvidere, at der i forbindelse med denne udskrivelse skete en skriftlig gennemgang af den ordinerede medicin. Idet der var fællesjournal på blev den ortopædkirurgiske journal derfor ved indlæggelsen den 10. april 2002 indskrevet på samme journalark (kontinuation), hvorpå s medicinangivelse fra den sidste kontrol den 6. december 2001 på medicinsk afdeling var angivet.

Af journalnotatet fra indlæggelsen den 10. april 2002 fremgår det, at blandt andet oplyste, at hun fik præparatet Sotacor og angav dosis som 80 mg x 1 daglig.

Nævnet kan oplyse, at Sotacor er et præparat, som anvendes til behandling af uregelmæssig hjerterytme (ventrikulære arytmier), idet det nedsætter hjerterytmen. Behandling med præparatet er derfor kontraindiceret hos patienter, som med hjertemæssigt funktionssvigt (hjerteinsufficiens).

Det fremgår imidlertid af medicingennemgangen i journalnotatet fra den 6. december 2001 af s medicinforbrug, at hun ikke blev behandlet med Sotacor, men med Zocor for for lavt blodtryk.

Det er herefter nævnets opfattelse, at reservelæge ved indlæggelsen af den 10. april 2002 på ortopædkirurgisk afdeling havde optimale muligheder for at kontrollere den af hende opgivne medicin med den medicin, som hun fik ordineret i forbindelse med den medicinske kontrol den 6. december 2001, det vil sige ca. 4 måneder tidligere.

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med journaloptagelsen af s medicinforbrug den 10. april 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Vedrørende den øvrige behandling af fremgår det af journalen, at hun den 12. april 2002 klagede over svimmelhed under mobilisering ved genoptræning. Blodtrykket var meget lavt (80/50), ligesom også pulsen var lav (48). Endvidere havde hun 38,9 i feber. Da der ikke forelå andre symptomer, besluttede lægerne at holde pause med indgivelsen af Sotacor og bestille elektrokardiogram (EKG), røntgenundersøgelse af brystkassen og medicinsk tilsyn.

Endvidere fremgår det af journalen, at s tilstand af det medicinske tilsyn blev beskrevet som normal, bortset fra at blodtrykket fortsat var lavt (90/56). Det blev derfor besluttet at observere blodtryk og vejrtrækning de følgende dage samt helt at stoppe behandlingen med Sotacor.

Det er i denne forbindelse nævnets opfattelse, at lægerne på medicinsk afdeling, som forestod det medicinske tilsyn, havde et flerårigt kendskab til s hjertekredsløbs- og vejrtrækningsmæssige tilstand, hvorfor deres rådgivning og vejledning var relevant og på korrekt vis blev fulgt af lægerne på ortopædkirurgisk afdeling.

Af journalen fremgår det tillige, at den 13. april 2002 pludselig fik besværet vejrtrækning, men uden tegn på ændrede hjertekredsløbsmæssige forhold, hvorfor et akut anæstesiologisk tilsyn blev bestilt. De anæstesiologiske læger fandt noget døsende med tydeligt besværet vejrtrækning. Forskellige prøver pegede både på vejrtræknings- og stofskiftebetinget surgørelse af blodet (respiratorisk og metabolisk acidose) på grund af væskemangel, ligesom der blev noteret en forringet nyrefunktion. Idet anæstesiologerne var vidende om s tidligere hjertesygelighed, kroniske obstruktive lungelidelse, forhøjede fedtindhold i blodet (hyperkolesterolæmi) og den hidtil velregulerede sukkersyge blev behandlingen indrettet efter alle disse forhold. Derfor blev væsketilførslen øget samtidig med, at der blev givet vanddrivende medicin.

Videre fremgår det af journalen, at s tilstand senere på dagen bedredes på den iværksatte behandling, men hun havde fortsat besværet vejrtrækning.

Ifølge journalen den 14. april 2002 konfererede overlæge denne dag atter s tilstand med læger fra medicinsk afdeling. Disse læger vurderede, at den aktuelle tilstand kunne skyldes dehydrering, og at den ikke tilsigtede indgivelse af Sotacor i stedet for Zocor ikke længere kunne forventes at spille ind i sygdomsbilledet, hvorfor det ikke var påkrævet at overflytte til medicinsk afdeling. Det blev samme dag fra s ægtefælle oplyst, at der havde været svimmelhed og besvimelsestilfælde forud for det fald, der førte til det operative indgreb.

Desuden fremgår det af journalen, at da en forværring af s tilstand den 15. april 2002 opstod, skete der efterfølgende overflyttelse til anæstesiologisk afdeling med henblik på akut behandling af s almene tilstand ved læger med speciale i intensiv behandling.

Den 16. april 2002 fremgår det videre af journalen, at afdelingens læger med s pårørende drøftede, hvorvidt pleje og observation af kunne foregå på den ortopædkirurgiske afdeling. Det blev herunder oplyst, at medicinsk afdeling tidligere var blevet kontaktet desangående, men at det ikke fra medicinsk afdelings side var fundet påkrævet at overflytte , da pleje og observation kunne udføres ved almindelig sygepleje og observation på en ortopædkirurgisk afdeling.

Nævnet kan i denne forbindelse oplyse, at såvel pleje som observation er almindelige sygeplejemæssige discipliner, som alle sygeplejersker er uddannet til at udføre.

Endelig fremgår det af journalen, at der ved den akutte forværring af s tilstand den 17. april 2002 øjeblikkeligt skete tilkald af assistance efter konstateringen af hjertestop. Imidlertid var alle forsøg på genoplivning forgæves.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at gennem indlæggelsesforløbet fra den 10. til den 17. april 2002 på ortopædkirurgisk afdeling, , blev observeret i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, ligesom der blev reageret relevant på hendes symptomer, herunder at der blev ordineret pause med præparatet Sotacor umiddelbart efter, at blodtrykket blev målt til at være for lavt. Der blev endvidere anmodet om tilsyn fra såvel anæstesiologisk som medicinsk afdeling i forbindelse med s akutte tilstand.

Nævnet finder således, at de øvrige læger på ortopædkirurgisk afdeling, , som var involveret i behandling af i perioden fra den 10. til den 17. april 2002, har levet op til almindelig anerkendt faglig standard.