Klage over behandling og manglende information om risici for komplikationer i forbindelse med indgreb i storetå (Hohmans osteotomi)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi for hans information af i forbindelse med behandlingen den 2. april 2001 i sin klinik, , jf. lov om patienters retsstilling §7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi for behandling af den 2. april 2001 i sin klinik, .

Sagsnummer:

0336707

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen den 2. april 2001 i sin klinik, <****>, jf. lov om patienters retsstilling §7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi <****> for behandling af <****> den 2. april 2001 i sin klinik, <****>.

HændelsesforløbI sommeren og efteråret 2000 havde i nogle måneder haft spontant opståede gener i højre storetå. Speciallæge i ortopædkirurgi henviste hende den 31. oktober 2000 til at få røntgenfotograferet begge storetæer på .

Den 13. november 2000 var til konsultation hos speciallæge , som fandt, at der var indikation for at foretage et operativt indgreb på første mellemfodsknogle på højre fod. Speciallægen informerede om operationens karakter, den postoperative bandagering og aflastning.

Den 2. april 2001 foretog i lokalbedøvelse det operative indgreb på s højre fod (Hohmans osteotomi).

Den 14. maj 2001 ved konsultation hos blev bandage og tråde fjernet, og måtte begynde at støtte på foden. Yderligere kontrol blev ikke fundet nødvendig.

Den 12. september 2001 blev undersøgt på , fordi hun efter operationen udviklede en knyst ved højre storetå samt stivhed af storetåens grundled. Ved kontrol den 13. marts 2002 på sygehuset fandt man en ganske lille fejlstilling i storetåen, men en noget fremtrædende (prominerende) knystdannelse svarende til højre fods første mellemfodsknogles hoved.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At speciallægen ikke forud for operationen informerede om, at operationen kunne medføre komplikationer og bivirkninger i form af smerte og stivhed i leddet samt udvikling af en knyst i foden.

2. At speciallægen den 1. april 2001 ikke foretog en korrekt operation af s tåled, idet operationen medførte permanent smerte og stivhed i leddet samt en knyst.


Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Speciallæge har overtrådt § 7 i lov om patienters retsstilling i forbindelse med manglende information om mulige komplikationer forud for operationen af den 2. april 2001 i sin klinik, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 13. november 2000, at speciallæge på baggrund af sin objektive undersøgelse fandt, at der var indikation for at foretage et operativt indgreb på første mellemfodsknogle på højre fod. Han informerede ifølge journalen om operationens karakter, den postoperative bandagering og aflastning.

Nævnet kan oplyse, at resultatet af den pågældende operationstype generelt er utilfredsstillende i et mindre antal tilfælde, idet disse patienter fortsat har smerter, nedsat bevægelse af storetåen eller tendens til fornyet skævstilling af storetåen.

Det fremgår ikke af speciallæge s udtalelse til sagen, at han informerede om mulige komplikationer, som kunne komme efter operationen.

Nævnet kan oplyse, at det af lov om patienters retsstilling § 7 fremgår, at patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger.

Nævnet kan endvidere oplyse, at lægen skal føre optegnelser i patientens journal om den givne information, således at det fremgår, hvilke oplysninger, der er givet patienten, og hvad patienten på denne baggrund har tilkendegivet.

Idet der ikke i journalen er anført information vedrørende komplikationer, har nævnet herefter lagt til grund, at speciallæge ikke blev informeret om risikoen for at udvikle komplikationer og bivirkninger i form af smerte og stivhed i leddet samt udvikling af en knyst i foden.

Nævnet finder på den baggrund, at speciallæge ikke gav tilstrækkelig information om risikoen for at udvikle smerter, stivhed i foden og knyster i forbindelse med operationen den 2. april 2001.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Speciallæge i ortopædkirurgi har ikke overtrådt lægeloven ved operation af den 2. april 2001 i sin klinik, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 31. oktober 2000, at i nogle måneder havde haft spontant opståede, vekslende smerter i højre storetås grundled. Endvidere kunne der være snurrende fornemmelse i storetåens yderstykke. Der var ingen oplysninger om traumer mod storetåen, som ikke havde været hævet. havde desuden ikke fået nogen forudgående behandling af højre storetå, og der var ingen symptomer fra venstre. Speciallæge henviste til at få røntgenfotograferet begge storetæer på .

Det er noteret i journalen den 13. november 2000, at speciallæge fandt, at røntgenbillederne viste, at højre storetå stod i en stilling, så den var drejet ud ad mod lægbenet med 15 graders drejning i storetåens grundled i forhold til en normal stilling. Der var ikke nogen slidgigt at se, og fejlstillingen i venstre storetås grundled var noget mindre. Speciallæge fandt herefter indikation for operation af højre storetå.


Det fremgår desuden af journalen den 2. april 2001, at speciallæge ved lokalbedøvelse foretog det operative indgreb på s højre fod (Hohmans osteotomi), hvor han skar første mellemfodsknogle over under knoglens hoved og flyttede knoglestykkerne i forhold til hinanden.

Samtidig fremgår det af journalen den 14. maj 2001, at speciallæge fjernede bandage og tråde. Såret var lægt og storetåen reaktionsløs. Indgrebet så ud til være helet i god stilling, hvorfor måtte begynde at støtte på foden, og speciallæge fandt det ikke nødvendigt med yderligere kontrol.

Røntgenbillede af den 12. september 2001 viser samtidig passende korrektion af fejlstillingen samt en solid heling efter gennemskæringsoperationen.

Nævnet bemærker, at den passende korrektion af højre storetås fejlstilling ved operationen den 2. april 2001 bekræftes af røntgenbilledet af den 12. september 2001.

Det er herefter nævnets opfattelse, at der ikke foreligger egentlige komplikationer umiddelbart efter operationen (postoperativt).

Nævnet finder ud fra disse omstændigheder, at speciallæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved operationen af den 2. april 2001 i sin klinik, .