Klage over utilstrækkelig bedøvelse og ekspulsiv blødning under operation for grå stær og klage over mangelfuld udskrivningsbrev

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes behandling af i perioden fra den 24. til den 31. maj 2002 på øjenafdelingen, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hendes udfærdigelse af udskrivningsbrev vedrørende indlæggelsen af i perioden fra den 24. til den 31. maj 2002 på øjenafdelingen, .

Sagsnummer:

0336710

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2003

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 24. til den 31. maj 2002 på øjenafdelingen, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes udfærdigelse af udskrivningsbrev vedrørende indlæggelsen af <****> i perioden fra den 24. til den 31. maj 2002 på øjenafdelingen, <****>.

HændelsesforløbDen 13. maj 2002 var til forundersøgelse på øjenafdelingen,, med henblik på operation for grå stær. Der blev fundet indikation for at operere venstre øje.

Den 24. maj 2002 fik foretaget en operation for grå stær på sit venstre øje af afdelingslæge . Under linse-implantationen blev urolig, og der blev ordineret ekstra bedøvende væske, hvorpå linsen blev lagt i. Inden afslutningen af operationen blev der givet yderligere bedøvelse samt beroligende medicin.

Den 25. maj 2002 blev tilset af afdelingslæge , som konkluderede, at der var tilstødt en såkaldt ekspulsiv blødning (hæmoragi) under operationen.


Den 31. maj 2002 blev udskrevet. Hendes smerteklager var langsomt aftaget. Reservelæge skrev en udskrivningsrapport (epikrise), som ikke omtalte psykiske gener.

I juni 2002 var flere gange til ambulant kontrol hos afdelingslæge , som fandt, at øjets forreste afsnit var roligt.

Den 12. juli 2002 blev afdelingslæge kontaktet af s praktiserende læge, som mente, at der var behov for krisehjælp. Afdelingslægen tog kontakt til medicinsk afdeling, ****>, hvor var indlagt, og informerede om overvejelserne vedrørende muligt behov for psykiatrisk bistand.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At operationen ikke blev udført korrekt.

Det er herved anført, at blev bedøvet to gange uden virkning, og at hun blev holdt fast, mens hun stadig under store smerter var under behandling. Det er endvidere anført, at en narkoselæge blev tilkaldt, men at operationen blev afbrudt på grund af en kraftig blodsprængning i øjet.

2. At der ikke blev ydet støtte efter operationen.

Det er herved anført, at var chokeret og deprimeret på grund af operationsforløbet, hvilket burde have været åbenlyst for professionelle fagfolk. Det er herunder anført, at hun efterfølgende er blevet indesluttet og angst, ligesom hun lider af appetitløshed og søvnbesvær.

3. At udskrivningsrapporten til egen læge var mangelfuld.

Det er herved anført, at hvis udskrivningsrapporten havde været bare lidt mere udførlig, havde egen læge kunnet tage affære vedrørende depressionsbehandling, inden det gik så galt, som det gjorde.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktAfdelingslæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin øjenoperation af den 24. maj 2002 på øjenafdelingen, .

BegrundelseDet fremgår af journalen den 13. maj 2002, at blev forundersøgt med henblik på operation for grå stær på øjenafdelingen, . Ved undersøgelsen blev der fundet indikation for at operere venstre øje. blev samtidig informeret om eventuelle risici forbundet med operationen.

Det fremgår af journalen den 24. maj 2002, at fik foretaget en operation for grå stær på venstre øje af afdelingslæge . Hun blev indledningsvist dråbebedøvet.

Det er anført i afdelingslægens udtalelse til sagen, at yderligere blev bedøvet med Lidocain-gel (bedøvende middel), inden øjet blev åbnet.

Det fremgår derudover af journalen, at der ved et snit blev foretaget en åbning af øjet, og at denne første del af operationen forløb ukompliceret.

Afdelingslæge har anført i sin udtalelse til sagen, at der ved selve åbningen af øjet blev givet ekstra Lidocain væske i øjets forreste kammer.

Nævnet kan oplyse, at det ikke er usædvanligt, at der må anvendes såkaldt ”triple” anæstesi for at opnå sikker smertefrihed.

Det er nævnets vurdering, at det ikke var kritisabelt at fortsætte operationen på dette tidspunkt, idet den foretagne bedøvelse fungerede uden komplikationer.

Det fremgår yderligere af journalen, at først blev urolig og havde meget svært ved at slappe af, da der skulle foretages linse-implantation.

Afdelingslæge har anført i sin udtalelse til sagen, at blev urolig, da øjet blev åbnet yderligere med henblik på linseimplantationen, og at der herefter blev givet ekstra bedøvende væske i øjets forreste kammer.

Det fremgår af journalen, at linsen derpå blev lagt i, men da fortsat havde smerter, blev der suppleret med yderligere bedøvelse.

Afdelingslæge har anført i sin udtalelse til sagen, at hun efterfølgende forsøgte at sy sårlæberne, men at fortsat var urolig.

Ifølge klager blev holdt fast, mens hun stadig under store smerter var under behandling.

Ifølge afdelingslæge blev ikke fastholdt, men forsøgt beroliget ved, at en sygeplejerske under sidste del af indgrebet holdt hendes hånd.

Der foreligger således modstridende oplysninger om hvorvidt blev fastholdt. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring fremfor den anden.

Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at blev fastholdt, mens hun var under behandling.

Det fremgår af journalen, at der til sidst blev tilkaldt en narkosesygeplejerske, som fik anlagt drop i en blodåre (intravenøs adgang), hvori der blev givet Stesolid (beroligende).

Afdelingslæge har i sin udtalelse til sagen anført, at derved blev tilstrækkeligt beroliget, så operationen kunne blive færdiggjort. Der blev således sat 7 enkelttråde i en sårlæbe, der var 5,5 mm lang. Denne sidste del af operationen var kompliceret og tog lang tid i forhold til et normalt forløb.

Det er noteret i journalen, at der under operationens afslutning opstod mistanke om en såkaldt ekspulsiv blødning (hæmoragi), men der var uklarhed om, hvorvidt det alternativt kunne dreje sig om blod fra karrene i bindehinden i forreste kammer. Ved operationens afslutning blev der givet en dråbe Spersadex (forbygger betændelse) samt Kloramfenikolsalve (mod øjenbetændelse). Desuden blev der ordineret Pinex (smertestillende), Pamol (smertestillende) samt Pilocarpin 4% (nedsætter trykket i øjet) i venstre øje. Afdelingslæge ønskede at blive kontaktet, hvis der opstod forværring.

Afdelingslæge har i sin udtalelse til sagen anført, at operationens videre forløb havde været uændret, uanset man havde fået vished for, at en hæmoragi var opstået under operationen.

Det fremgår af journalen den 25. maj 2002, at havde haft smerter i det venstre øje. Ved klinisk undersøgelse fandt afdelingslæge ved spaltelampe udtalt blødning i øjets bindehinde. Hornhinden blev fundet let diset uden folder. Kammeret var noget affladiget, men blev dog fundet til stede i 360o med en del blodklumper. Regnbuehinden havde en stor defekt opadtil, og trykket i øjet var 30 mmHg. Der var intet indblik med en såkaldt 90 D-linse, og korpusrummet var fyldt med blod. Afdelingslægen konkluderede herefter, at der var tilstødt en såkaldt ekspulsiv blødning (hæmoragi) under stæroperationen dagen før.

Nævnet kan oplyse, at en ekspulsiv blødning (hæmoragi) i forløbet af en grå stær operation opstår ved bristning af en pulsåre i årehinden (chorioidea), som derfor i løbet af få sekunder fylder øjets indre volumen, hvorved glaslegemet og regnbuehinden presses ud igennem det indsnit, kirurgen har foretaget ved operationens begyndelse.

Nævnet kan endvidere oplyse, at ekspulsiv årehindeblødning er en uhyre alvorlig, men sjælden, uforudsigelig og uafvendelig komplikation. Blødningen opstår pludseligt, og kirurgen har kun få sekunder til at handle i. Det vigtigste er at få lukket øjet tæt til, så man undgår, at regnbuehinde og glaslegeme presses ud igennem indsnittet af den hastigt voksende blødning.


Nævnet finder på den baggrund, at afdelingslæge teknisk trin for trin udførte grå stær operationen på i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet kan samtidig oplyse, at i det øjeblik en ekspulsiv blødning opstår, vil patienten føle en stærk smerte, som en korrekt doseret lokal bedøvelse til en grå stær operation ikke kan dæmme op for. Smerterne skyldes, at de såkaldt dybe smertenerver og -receptorer i senehinden bliver påvirket af det kraftigt stigende tryk i øjet.

Det er i den forbindelse nævnets vurdering, at de smerter, som fik under den sidste del af operationen, må antages at have været fremkaldt af hæmoragien og ikke som følge af en ophørende virkning af den anlagte bedøvelse.

Det er desuden nævnets opfattelse, at det var korrekt, at der til sidst blev anlagt en intravenøs kanyle med henblik på indgift af beroligende og smertestillende medicin, idet det på dette tidspunkt var meget vigtigt at få holdt i ro, så øjet kunne blive lukket.

Nævnet finder på baggrund af disse samlede omstændigheder, at afdelingslæge foretog øjenoperationen af den 24. maj 2002 på øjenafdelingen, var i overensstemmelse med normen for almindelig faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Afdelingslæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin efterbehandling af i perioden fra den 25. til den 31. maj 2002 på øjenafdelingen, .

BegrundelseDet fremgår af journalen fra den 25. maj til den 31. maj 2002, at der dagligt blev gået stuegang hos . Der blev konstateret langsom bedring, og hendes smerteklager var aftagende. Den 29. maj 2002 er det noteret, at hun var noget ked af situationen, og samme dag havde afdelingslæge en længere samtale med , hvorunder hun forklarede, at det var svært at udtale sig om det fremtidige syn på venstre øje.

Det fremgår af journalen den 31. maj 2002, at blev udskrevet af afdelingslæge , og at hun skulle til ambulant kontrol den 4. juni 2002.

Det er noteret i journalen den 5. juni 2002, at ingen smerter havde i venstre øje, og konklusionen på den kliniske, objektive undersøgelse var, at øjets forreste afsnit var roligt.

Det fremgår endvidere af journalen den 7. og den 13. juni 2002, at fortsat gik til ambulant kontrol. Ved den sidste undersøgelse blev der fundet rolige forhold, og mente selv, at det gik rimeligt. Afdelingslæge ordinerede et nyt kontrolbesøg en måned efter.

Afdelingslæge har i sin udtalelse til sagen anført, at der på intet tidspunkt hverken fra , personalet eller s pårørende blev givet udtryk for behov for krisehjælp eller lignende. Ligeledes havde afdelingslægen ikke opfattet som depressiv eller på anden måde psykisk påfaldende. Først den 12. juli 2002 blev afdelingslægen kontaktet af s praktiserende læge, der udtrykte ønske om krisehjælp til sin patient. Den praktiserende læge var bekymret for, om skulle lide af en depression.

Det fremgår endelig af journalen den 12. juli 2002, at afdelingslæge tog kontakt til medicinsk afdeling, , for at informere om overvejelserne vedrørende muligt behov for psykiatrisk bistand.

På den baggrund, herunder at afdelingslæge ikke fandt psykisk påfaldende ved den postoperative undersøgelse den 25. maj og den efterfølgende længere samtale den 29. maj 2002, sammenholdt med at andre af øjenafdelingens læger tilså hende 1-2 gange dagligt frem til den 31. maj 2002 uden at notere indtryk af akut sjælelig krise, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at der har foreligget nogen nærmere anledning til at iværksætte akut kriseintervention inden udskrivelsen.

Nævnet bemærker endvidere, at de ambulante undersøgelser, som afdelingslæge foretog i tidsrummet fra den 5. til den 13. juni 2002, ikke indeholder oplysninger om tilstedeværelsen af nogen akut psykisk krise.

Nævnet finder herefter, at afdelingslæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved ikke have skønnet belæg for, at havde behov for akut kriseintervention i perioden fra den 25. til den 31. maj 2002 på øjenafdelingen, .

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt


Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin udfærdigelse af et udskrivningsbrev den 31. maj 2002 omhandlende indlæggelsen af i perioden fra den 24. til den 31. maj 2002 på øjenafdelingen, .

BegrundelseDet fremgår af udskrivningsrapporten (epikrise) udfærdiget af reservelæge den 31. maj 2002, at der var blevet foretaget en venstresidig stæroperation, hvorunder der som komplikation var tilstødt en ekspulsiv blødning i corpus-rummet. I udskrivningsbrevet er det anført, at tilstanden under indlæggelsen blev stabiliseret og bedret. Desuden indeholder udskrivningsbrevet oplysninger om de objektive, kliniske fund samt om den ambulante efterkontrol.

Reservelæge har i sin udtalelse til sagen anført, at hun den 31. maj 2002 gik stuegang hos , der blandt andet fortalte, at der stadigvæk var stikkende smerter i øjet, men at hun havde det lidt bedre end før. Reservelægen undersøgte herefter og kunne ikke konstatere, at denne led af depression.

Nævnet kan oplyse, at udskrivningsbreve som hovedregel skal være så kortfattede og præcise som muligt, idet formålet med et udskrivningsbrev er at give de læger, der enten direkte skal overtage behandlingsforløbet og/eller er patientens sædvanlige læge, netop nødvendige og tilstrækkelige oplysninger om diagnose, den foretagne behandling og forslag til videre behandling. Det er den epikrise-udfærdigende læges skøn, hvilke informationer, epikrisen skal indeholde.

Nævnet finder i øvrigt, at der ikke er grundlag for at fastslå, at der fra den 24. til den 31. maj 2002 har været tale om så afvigende reaktioner, specielt med hensyn til depressiv adfærd, at disse på grund af særlige omstændigheder kunne begrunde notits i epikrisen.

Nævnet finder således, at reservelæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig faglig standard den 31. maj 2002 ved sin udfærdigelse af et udskrivningsbrev vedrørende s indlæggelse i perioden fra den 24. til den 31. maj 2002 på øjenafdelingen, .