Klage over manglende imødekommelse af anmodning om aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge A på psykiatrisk afdeling, , i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal den 24. oktober 2002, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge A på psykiatrisk afdeling, , i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal den 11. november 2002.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge B på psykiatrisk afdeling, , i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal den 24. oktober og den 11. november 2002.

Sagsnummer:

0337401

Offentliggørelsesdato:

14. juli 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere administrerende overlæge A på psykiatrisk afdeling, <****>, i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal den 24. oktober 2002, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere administrerende overlæge A på psykiatrisk afdeling, <****>, i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal den 11. november 2002.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende overlæge B på psykiatrisk afdeling, <****>, i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal den 24. oktober og den 11. november 2002.

Hændelsesforløb


I perioden fra 1981 til 1992 var i perioder tilknyttet psykiatrisk afdeling, , hvor han var blevet behandlet for en psykisk lidelse.

Den 24. oktober 2002 sendte 2 enslydende anmodninger om aktindsigt til administrerende overlæge A og ledende overlæge B på psykiatrisk afdeling, . Heri anmodede han om indsigt i alt, hvad der var registreret om ham.

Anmodningerne blev imidlertid ikke besvaret.

Den 11. november 2002 afsendte derfor på ny 2 anbefalede, enslydende breve til administrerende overlæge A og ledende overlæge B på psykiatrisk afdeling, , hvori han henledte opmærksomheden på sine breve af 24. oktober 2002 og gentog sin anmodning om aktindsigt.

Samme dag klagede han til Patientklagenævnet.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ledende overlæge B ikke inden for 10 dage meddelte , hvorvidt han ville imødekomme eller afslå hans anmodning af 24. oktober 2002 om aktindsigt i egne helbredsoplysninger, samt hans rykkere herfor af 11. november 2002.

Det er hertil oplyst, at den ledende overlæge ignorerede alle s henvendelser.

2. At administrerende overlæge A på psykiatrisk afdeling, , ikke inden for 10 dage meddelte , hvorvidt han ville imødekomme eller afslå hans anmodning af 24. oktober 2002 om aktindsigt i egne helbredsoplysninger samt hans rykkere herfor af 11. november 2002.

Det er hertil oplyst, at den administrerende overlæge ignorerede alle s henvendelser.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Ledende overlæge B på psykiatrisk afdeling, , har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodninger af 24. oktober og 11. november 2002 om aktindsigt i egne helbredsoplysninger.

Begrundelse


Det fremgår af klageskrivelsen, at den 24. oktober 2002 ved anbefalet brev sendte en anmodning om aktindsigt til den ledende overlæge, psykiatrisk afdeling, .

Af kopi af brevet fremgår det, at anmodede om indsigt i alt, hvad der var registreret om ham, uanset i hvilken form det var registreret. Som eksempel herpå nævnte han registrering i form af fotos, diagrammer, båndoptagelser og data på disketter.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det af § 21, stk. 2 og 3, i lov om patienters retsstilling fremgår, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil, samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Af brev af 7. november 2002 fra en administrerende overlæge på psykiatrisk afdeling, , til ledelsessekretariatet fremgår det, at administrerende overlæge A og den administrerende overlæge fra en anden afdeling havde indgået en indbyrdes aftale om, at administrerende overlæge A’s afdeling var ansvarlig for stillingtagen til s anmodninger om aktindsigt. Det fremgår af dette brev, at kopi af brevet var fremsendt til administrerende overlæge A.

Endvidere fremgår det af udtalelse til sagen fra en fuldmægtig fra ledelsessekretariatet, , at administrerende overlæge A var ansvarlig for håndteringen af s anmodninger om aktindsigt.

Af administrerende overlæge As udtalelse til sagen fremgår det ligeledes, at det var ham, som behandlede s anmodninger om aktindsigt.

Idet der i sagen ikke foreligger oplysninger om, at administrerende overlæge A skulle have sagt fra over for eller på anden måde reagerede på denne ansvarsfordeling, er det nævnets opfattelse, at ledende overlæge B havde grundlag for at antage, at administrerende overlæge A ville tage sig af den videre behandling af anmodningerne om aktindsigt.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at ledende overlæge B ikke inden for 10 dage reagerede på s anmodninger af 24. oktober 2002.

Vedrørende rykkerskrivelsen af 11. oktober 2002 fremgår det af ledende overlæge Bs brev af 14. november 2002 til , at han henholder sig til administrerende overlæge As fremsendelse den 12. november 2002 af kopi af samtlige journalakter med bilag til .

Det er herefter nævnets vurdering, at ledende overlæge B den 14. november 2002 på relevant vis besvarede s rykkerskrivelse af 11. november 2002 indeholdende fornyet anmodning om aktindsigt.

Nævnet finder således, at ledende overlæge B har overholdt 10-dagesfristen i lov om patienters retsstillings § 21, stk. 3, i forbindelse med sin besvarelse af 14. november 2002 af s rykkerskrivelse af 11. november 2002.

På denne baggrund finder nævnet samlet set, at ledende overlæge B ikke har handlet i strid med lov om patienters retsstilling ved sin håndtering af s anmodninger om aktindsigt.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Administrerende overlæge A på psykiatrisk afdeling, , har overtrådt § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodninger af 24. oktober 2002 om aktindsigt i egne helbredsoplysninger.

Administrerende overlæge A på psykiatrisk afdeling, , har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodninger af 11. november 2002 om aktindsigt i egne helbredsoplysninger.

Begrundelse


Det fremgår af klageskrivelsen, at den 24. oktober 2002 ved anbefalet brev sendte en anmodning om aktindsigt til administrerende overlæge A på psykiatrisk afdeling, .

Af kopi af brevet fremgår det, at anmodede om indsigt i alt, hvad der var registreret om ham, uanset i hvilken form det var registreret. Som eksempler herpå nævnte han registrering i form af fotos, diagrammer, båndoptagelser og data på disketter.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det af § 21, stk. 2 og 3, i lov om patienters retsstilling fremgår, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt, og at anmodningen som udgangspunkt skal imødekommes eller afslås inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson.

Af administrerende overlæge As udtalelse til sagen fremgår det, at han ikke umiddelbart besvarede s anmodning af 24. oktober 2002, fordi han ønskede at imødekomme s anmodning om aktindsigt ved at fremsende en samlet kopi af journaloptegnelserne fra samtlige de sengeafsnit, hvor s gennem tiden havde været indlagt. I denne forbindelse forsøgte administrerende overlæge A blandt andet at indhente sygeplejekardex, hvilket var tidskrævende, og til sidst viste sig umuligt, idet disse notater var blevet destrueret. Derfor besvarede han først s anmodning om aktindsigt den 12. november 2002, da han modtog rykkerskrivelsen af 11. november 2002.

Nævnet kan hertil oplyse, at det af § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling fremgår, at såfremt sundhedspersonen ikke finder det muligt at tage stilling til en anmodning om aktindsigt inden for de fastsatte 10 dage, skal patienten have underretning om, hvornår en beslutning herom vil foreligge. Underretningen om, hvornår beslutningen vil blive truffet, skal indeholde et specifikt fastsat tidspunkt, som ligger inden for en overskuelig fremtid.

Nævnet finder herefter, at administrerende overlæge A på baggrund af s anmodning om aktindsigt burde have besvaret denne og inden 10 dage efter modtagelsen have oplyst, at anmodningen var blevet imødekommet, men at selve effektueringen heraf først kunne ske medio november 2002, fordi indsamlingen af journalmateriale fra andre afdelinger tog lang tid.

Idet administrerende overlæge A først den 12. november 2002 besvarede s anmodning af 24. oktober 2002 om aktindsigt, finder nævnet således, at han har overtrådt 10-dagesreglen i § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling.

Vedrørende s rykkerbrev af 11. november 2002 fremgår det af administrerende overlæge As brev af 12. november 2002, at s anmodning om aktindsigt denne dag blev imødekommet og effektueret ved fremsendelse af kopi af samtlige journalakter med bilag. Endvidere indeholdt brevet oplysninger vedrørende sygeplejekardex og om, hvorledes s spørgsmål vedrørende registeransvarlighed ville blive behandlet.

Det er herefter nævnets vurdering, at administrerende overlæge A den 12. november 2002 på relevant vis besvarede s rykkerskrivelse af 11. november 2002 med fornyet anmodning om aktindsigt.

Nævnet finder således, at administrerende overlæge A har overholdt 10-dagesfristen i lov om patienters retsstillings § 21, stk. 3, i forbindelse med sin besvarelse af 12. november 2002 af s rykker skrivelse af 11. november 2002.