Klager over diagnostik af brystkræft

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 11. juni 2002 i . jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 1. juli 2002 i .

Sagsnummer:

0337617

Offentliggørelsesdato:

20. december 2004

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Røntgen (radiologi), Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 11. juni 2002 i <****>. jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 1. juli 2002 i <****>.

Hændelsesforløb

I begyndelsen af juni 2002 henvendte sig til egen læge, fordi hun havde observeret en knude i højre bryst.

Egen læge henviste til røntgenlæge , der den 11. juni 2002 foretog en undersøgelse af højre bryst, desuden foretog han en ultralydsundersøgelse af højre bryst og mammografi af begge bryster.

På dette grundlag mente speciallæge , at der var tale om en godartet lidelse (fibroadenomatose).

Speciallæge foreslog klinisk kontrol eller henvisning til mikroskopisk undersøgelse af knuden.

Den 1. juli 2002 fjernede speciallæge i kirurgi knuden i højre bryst. Mikroskopisk undersøgelse viste kræft, og blev henvist til og dér opereret den 2. august 2002.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At læge ved konsultationen den 11. juni 2002 fortalte, at havde en cyste.

har herved anført, at det viste sig, at hun havde cancer. Nævnet har derfor behandlet klagen som en klage over forkert diagnose.

2. At læge fjernede knuden i brystet.

har herved anført, at han burde have henvist hende til , idet fjernelse af knuden har bevirket, at lægerne på ikke kunne undersøge lymfesystemet med kontrast, og at har måttet gennemgå en stor operation, hvor ca. 24 lymfeknuder blev fjernet.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Speciallæge har overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 11. juni 2002 i , jf. lægelovens § 6.

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 11. juni 2002, at speciallæge foretog en mammografi og vurderede, at der var tale om godartede forandringer og på dette grundlag foreslog, at konsulterede sin praktiserende læge for at få en klinisk kontrol eller en henvisning til mikroskopisk undersøgelse af knuden.

Nævnet kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen i vejledning af 25. oktober 1999 anbefaler, at brystkræftudredning foregår i et integreret diagnostisk system, hvor der mellem specialerne radiologi, kirurgi og patologisk anatomi er aftalt en fast rutine for henvisning og undersøgelse. Ved mistanke om brystkræft (f.eks. følelig knude i brystet), anbefales det desuden at følge princippet for såkaldt triple-diagnostik, som er en kombination af udvendig brystundersøgelse, mammografi, evt. suppleret med ultralydskanning, samt biopsi (nåleprøve). Biopsi af små knuder kan med fordel foregå under vejledning af ultralydskanning. Dette sikrer, at prøven altid bliver taget det rigtige sted.

Nævnet kan desuden oplyse, at Sundhedsstyrelsen klart anbefaler, at brystkræftudredning ikke foregår i speciallægepraksis. Patienter med en følelig knude i et bryst skal henvises til et sygehus med et integreret diagnostisk system for brystkræftudredning. Kun patienter med vage eller ukarakteristiske symptomer bør udredes hos praktiserende radiolog.

Mammografiundersøgelsen fra den 11. juni 2002 viste i højre bryst en 1 cm stor uskarpt afgrænset knude. I henhold til princippet for triple-diagnostik skal der altid tages en nålebiopsi fra en følelig eller mammografisk synlig knude, med mindre ultralyd viser, at det drejer sig om en cyste. For at opnå en hurtig udredning bør biopsitagningen foregå i umiddelbar tilslutning til den mammografiske undersøgelse.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at speciallæge i forbindelse med mammografiundersøgelse af den 11. juni 2002 har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 1. juli 2002 i . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om han havde henvist til en ultralydsvejledt vævsundersøgelse af brystet inden endelig stillingtagen til det operative indgreb.

Begrundelse

Som overfor nævnt er den anbefalede fremgangsmåde med henblik på evaluering af knuder i brystet den såkaldte trippel-diagnostik. Biopsien kan være enten finnålsaspirationscytologi (celleundersøgelse foretaget uden bedøvelse med en tynd nål) eller grovnnålsbiopsi (vævsundersøgelse normalt foretaget i lokal bedøvelse med en lidt tykkere nål). Sidstnævnte to undersøgelser kan foretages enten direkte af kirurgen eller under ultralydvejledning.

Det fremgår af journalen den 1. juli 2002, at speciallæge betragtede knuden som for lille til, at han selv kunne foretage en pålidelig fin- eller grovnålsundersøgelse, og han valgte i stedet for at fjerne hele knuden til vævsundersøgelse.

Speciallæge har levet op til normen for almindelig anerkendt faglige standard i forbindelse med fjernelsen af knuden fra s højre bryst, men det ville have været mere hensigtsmæssigt at henvise til en ultralydvejledt vævsundersøgelse af brystet inden endelig stillingtagen til det operative indgreb.

For så vidt angår det af anførte, om at lægerne på ikke kunne undersøge lymfe systemet med kontrast, kan nævnet oplyse, at sentinel node diagnostik er en speciel teknik, hvor man sprøjter radioaktiv væske og/eller farvestof ind i brystet, og derved finder frem til den lymfeknude, som har den højeste sandsynlighed for at være den første, der modtager kræftceller fra brystet. Ved at anvende denne teknik kan en stor procentdel af kvinder med brystkræft blive skånet for unødvendig fjernelse af normale lymfeknuder. Der er delte meninger om tidligere operation i det pågældende bryst, for eksempel forudgående fjernelse af kræftknuden fra brystet, influerer på sentinel node diagnostik. Indtil for 2 - 3 år siden mente man, at tidligere operationer på brystet påvirkede sentinel node diagnostikkens pålidelighed negativt, men flere og flere nyere undersøgelser viser, at tidligere operationer på brystet ikke er en absolut kontraindikation til sentinel node diagnostik.