Klage over manglende information ved kosmetisk operation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans information af i forbindelse med behandlingen den 18. april 2002 på , jf. lov om patienters retsstilling § 6 og § 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 18. april 2002 på .

Sagsnummer:

0337626

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans information af <****> i forbindelse med behandlingen den 18. april 2002 på <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6 og § 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 18. april 2002 på <****>.

Hændelsesforløb


Den 12. april 2002 henvendte sig til speciallæge i plastikkirurgi for at få korrigeret hængende øvre og nedre øjenlåg operativt.

Den 18. april 2002 foretog speciallæge operation af såvel øvre som nedre øjenlåg. Operationen foregik i lokalbedøvelse, og var sløvet medicinsk. Ifølge speciallæge s udtalelse blev operationen udført efter standardprocedure.

Den 24. april 2002 var til kontrol. Af notat herfra fremgår, at der var tilfredshed med resultatet, men at var meget generet af hævelse og kløetendens i begge øjne. Ved sin undersøgelse fandt speciallæge pæne og lægte ar. Sting blev fjernet, og der fandtes herefter moderat hævelse i huden samt i øjnenes bindehinder. blev tilbudt at henvende sig igen ved forværring og ellers tre måneder senere.

Den 3. maj 2002 henvendte sig atter, da hun fortsat var generet af hævede øjenlåg samt hævelse i øjnenes bindehinder, især på højre side. gav udtryk for, at generne var tiltaget, blandt andet i form af tågesyn, tåreflod og nedsat følesans højresidigt i ansigtet. Objektivt fandt speciallæge bedring i tilstanden i forhold til kontrollen den 24. april 2002. Ifølge journalnotat fandt speciallæge dog, at højre overlæbe gav indtryk af at hænge lidt, men motorikken var bevaret. blev henvist til en speciallæge i øjensygdomme.

Speciallægen fandt ved sin undersøgelse, at s syn på højre øje var sløret, samt at der var smerter ved blik mod højre og udtalt stramning. Desuden fandtes hævelse af højre øjes bindehinde (++chemosis) samt ømhed. Speciallægen konkluderede, at tilfældet var foreneligt med såkaldt Rokkjærs tilfælde, samt at det erfaringsmæssigt ville hjælpe med løsning ud mod siden af ansigtet.

Den 8. maj 2002 ringede speciallægen i øjensygdomme til speciallæge med oplysning om sine fund. Konklusionen herefter blev, at speciallæge skulle forsøge at løsne, eventuelt med indoperation af hudtransplantat, snarest muligt.

Den 15. maj 2002 blev opereret i nedre, højre øjenlåg af speciallæge og en anden speciallæge. Der blev nu indopereret et hudtransplantat, høstet fra bagsiden af højre øre. blev indlagt til observation.

Den 21. maj 2002 blev forbindingen fjernet. Der fandtes fuldt anslag af transplantatet uden tegn på betændelse. Det blev anført i journalen, at denne dag var chokeret over sit udseende. Hun fik forklaret, at dette ville bedres væsentligt, hævelsen ville falde og huden få naturlig farve. Desuden ville det herefter kunne vurderes, i hvor høj grad hudlappen kunne formindskes operativt.

Forholdene vedrørende venstre øje var ved at blive normaliserede.

klagede fortsat over smerter og ømhed i højre side af ansigtet, selvom efterforløbet fandtes i overensstemmelse med det forventelige. Speciallæge henviste til en praktiserende neurolog, som fandt normale neurologiske forhold.

Den 16. maj 2002 blev udskrevet med henblik på ambulant kontrol seks dage senere. Herefter blev kontrolleret den 4. og den 14. juni samt den 5. juli 2002. Der havde udviklet sig en hævelse under transplantatet, som blev lovet korrigeret snarest muligt. Hun var fortsat meget generet af kløende fornemmelse i hud og øjne samt overfølsomhed i højre, nedre øjenlågsrand.

Ved sin undersøgelse den 5. juli 2002 fandt speciallæge , at havde nedsat bevægelighed i højre side af overlæben samt højre øjenbryn. Disse symptomer fandtes ikke at være umiddelbart forenelige med det operative indgreb, der var blevet foretaget. Ved kontrol den 16. august 2002 vurderede speciallæge , at transplantatet var faldet pænt til. Ifølge var der nedsat følelse i kanten af nedre øjenlåg, hvor også øjenvipperne var gået tabt.

Den 5. september 2002 blev der foretaget reoperation af højre, nedre øjenlåg ved speciallæge og en anden speciallæge. Ved denne operation blev halvdelen af transplantatet fjernet, hvorefter der bibeholdtes et transplantat, der var 2-4 mm bredt under høje, nedre øjenlågsrand. Det blev ved den lejlighed aftalt med , at det forventedes, at transplantatet kunne fjernes fuldstændigt i en senere seance, såfremt hun måtte ønske dette.

KlagenDer er klaget over følgende:

• at der er begået fejl ved operationen den 18. april 2002 af højre øje.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 18. april 2002 på .

Speciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af i forbindelse med behandlingen den 18. april 2002 på .

BegrundelseOperationen blev foretaget efter klinikkens standardprocedure, således at der ved de nedre øjenlåg blev fjernet såkaldt fedtherniering, samt den mængde hud man fandt var tilovers.

Det fremgår af journalen, at forholdene umiddelbart efter operationen var, som forventede, ligesom ved første kontrol 6 dage efter, hvor der fandtes moderat hævelse af huden og af øjets slimhinde.

Det fremgår videre af journalen den 3. maj 2002, at blev set på grund af forværring i tilstanden på højre side, idet der stadig var gener i form af tågesyn og tåreflåd samt lidt nedsat følesans i højre ansigtshalvdel. Generne på venstre side var svundet spontant. Hun blev henvist til øjenlæge, der konkluderede, at der var for meget stramning på huden, og at dette burde udløses, hvorfor man reopererede den 15. maj 2002 med i første omgang løsning af stramningen, og da dette ikke var tilstrækkeligt, indlagde man et lille hudtransplantat.

Derudover fremgår det af journalen ved kontrol den 5. juli 2002, at speciallæge fandt smerter i højre side af ansigtet og lidt nedsat motorik i højre side af overlæben og øjenbryn. Da der ikke umiddelbart kunne findes sammenhæng mellem indgreb og disse gener, blev henvist til undersøgelse ved neurolog den 14. august 2002, hvor der blev fundet en normal neurologisk undersøgelse bortset fra let påvirkning af nerven under øjet (nervus infraorbitalis) i form af lidt nedsat følesans i dennes forsyningsområde.

Efterfølgende er s fuldhudstransplantat blevet reduceret, og der er blevet tilbudt yderligere reduktion af dette.

På denne baggrund finder nævnet, at behandlingen af den 18. april 2002 har været i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, ligesom indgrebet er foretaget ens på begge sider og kun har givet anledning til problemer på højre side.

Det fremgår af journalen, at forud for indgrebet blev informeret skriftligt og mundtligt om visse komplikationer til dette. Der blev udleveret skriftlig information om bivirkninger og komplikation ved operation i almindelighed og en instruks benævnt” instruks efter øjenlågsoperation” omhandlende patientens egen sygepleje efter udført operation, mens der ikke blev udleveret informationsmateriale specifikt vedrørende det planlagte indgreb og de risici der er forbundet hermed.

Indgrebet var et korrektivt indgreb, dvs. et indgreb, der som hovedformål havde at forbedre udseendet. Lægen bør i henhold til vejledning om information forud for kosmetiske indgreb derfor informere om det pågældende indgreb, herunder hvilke realistiske forventninger patienten kan have til resultatet af indgrebet og om risiko for komplikationer og bivirkninger, herunder senfølger og langtidskomplikationer. Informationen skal gives både skriftligt og mundtligt. Lægen har pligt til at journalføre, hvilke informationer der er givet til patienten herunder hvilket skriftligt informationsmateriale, der er givet patienten.

Nævnet kan oplyse, at muligheden for stramning på øjenlåg, der trækker øjenlågskanten fra efter indgrebet (ektropion) er en almindelig kendt og desværre også ikke helt sjælden forekommende komplikation til operation for slaphed ved nedre øjenlåg. Der er flere mulige årsager til dette, dels kan der komme en ukontrollabel ardannelse, som trækker i operationsområdet, dels kan der være et mindre hudunderskud efter operationen, som først viser sig, når patienten er oppe at stå/sidde. Dels kan der være påvirkning af øjenmuskelen under huden, blot på grund af berøring af de fine nervetråde til denne.

På denne baggrund finder nævnet, at der burde have været informeret om risiko for stramning på øjenlåg, der trækker øjenlågskanten fra efter indgrebet (ektropion)

Da der ikke er udleveret fyldestgørende skriftligt informationsmateriale specifikt om operation såvel af øvre som nedre øjenlåg og om komplikationer herved, finder nævnet, at den præoperative information ikke har været i overensstemmelse med lov om patienters retsstilling.