Klage over manglende aktindsigt i røntgenbilleder

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge i forbindelse med s anmodning den 17. december 2002 om aktindsigt i røntgenbilleder, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

Sagsnummer:

0339010

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> i forbindelse med <****>s anmodning den 17. december 2002 om aktindsigt i røntgenbilleder, jf. lov om patienters retsstilling § 20.

Hændelsesforløb
Den 17. december 2002 anmodede tandlæge om aktindsigt i sin journal i form af udlevering af kopi af journalen med røntgenbilleder.

Den 18. december 2002 udleverede tandlæge kopi af journalen, men ikke kopi af røntgenbillederne.

Den 6. januar 2003 klagede til Patientklagenævnet over, at han ikke havde fået aktindsigt i røntgenbillederne.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At tandlæge den 18. december 2002 har givet afslag på hans anmodning om aktindsigt af 17. december 2002 i røntgenbilleder.

Det er herved anført, at tandlæge har afslået s anmodning om, at få udleveret kopi af røntgenbilleder med den begrundelse, at det var tandlægens interne arbejdspapir.

Nævnets afgørelse af klagen
Tandlæge har overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning den 17. december 2002 om aktindsigt i røntgenbilleder

Begrundelse
har til sagen fremført, at han den 17. december 2002 anmodede tandlæge om aktindsigt i sin journal i form af udlevering af kopi af journalen med kopi af røntgenbilleder.

Det fremgår af journalen den 18. december 2002, at tandlæge sendte kopi af journalen til og samtidig oplyste ham om, at røntgenbillederne kun måtte udleveres til anden tandlæge.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det fremgår af lov om patienters retsstilling, at en patient har krav på aktindsigt i sin journal. Afgørelsen af, hvorvidt en anmodning om aktindsigt kan imødekommes, træffes af den sundhedsperson, der har journalen i sin besiddelse. Aktindsigten kan enten gennemføres ved, at patienten får adgang til at gennemse journalen på stedet, eller ved at der udleveres en afskrift eller kopi af journalen til patienten.

Det fremgår af vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger, at retten til aktindsigt omfatter hele journalen, det vil sige såvel journalkontinuationer som bilag. Omfattet af journalen er således også materiale såsom røntgenbilleder.

Det fremgår af § 2 og 3 i bekendtgørelse om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, at såfremt patienten ønsker kopi af specielle dokumenter, som for eksempel kopi af røntgenbilleder, kan det altid efter forudgående underretning til patienten kræves, at patienten betaler omkostninger herved.

Det er på det grundlag nævnets opfattelse, at tandlæge burde have udleveret kopi af røntgenbilleder til på baggrund af hans anmodning herom den 17. december 2002. Nævnet skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at tandlægen i dette tilfælde kunne have krævet betaling for kopiering af røntgenbillederne.

Nævnet finder herefter grundlag for at kritisere, at tandlæge den 18. december 2002 afslog s anmodning af 17. december 2002 om aktindsigt i røntgenbilleder.