Klage over brud på tavshedspligt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at praktiserende læge har videregivet oplysninger om til sin daværende samleverske i marts 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 23, jf. § 26.Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge at udvise større omhu i forbindelse med håndteringen af fortrolige oplysninger i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0339610

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2003

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at praktiserende læge <****> har videregivet oplysninger om <****> til sin daværende samleverske i marts 2001, jf. lov om patienters retsstilling § 23, jf. § 26.

Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge <****> at udvise større omhu i forbindelse med håndteringen af fortrolige oplysninger i sit fremtidige virke.

HændelsesforløbI marts 2001 videregav praktiserende læge helbredsoplysninger vedrørende til sin daværende samleverske, der blandt andet formidlede oplysningerne til s mors tidligere kollegaer.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at praktiserende læge i perioden fra september 2001 til marts 2003 uden s samtykke har videregivet helbredsoplysninger om hende til trediemand.

Det er herved anført, at praktiserende læge til trediemand videregav oplysninger om, at led af den alvorlige sygdom sclerose, og at hendes prognose var, at hun om 5 år sad i kørestol, og at hun få år herefter ville være død af sygdommen. Det er endvidere anført, at lægen til trediemand videregav oplysninger om, at havde været udsat for incest fra hun var 4 år.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 23, jf. § 26, ved videregivelse af helbredsoplysninger om i marts 2001. Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge at udvise større omhu i forbindelse med sin håndtering af fortrolige oplysninger i sit fremtidige virke.

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at det fremgår af lov om patienters retsstilling, at en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres hverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. En sundhedsperson kan med patientens samtykke til andre formål end behandling videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til myndigheder, organisationer, private personer m.fl. Videregivelse af sådanne oplysninger kan endvidere finde sted uden patientens samtykke, når videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af væsentlige hensyn til patienten eller andre.

Praktiserende læge har til sagen udtalt, at han har overtrådt den lægelige tavshedspligt ved at videregive de pågældende helbredsoplysninger vedrørende i en e-mail i marts 2001 til sin daværende samleverske.

Det er nævnets opfattelse, at de oplysninger vedrørende , der blev videregivet af praktiserende læge , er at anse for helbredsoplysninger, som lægen har erhvervet sig i forbindelse med behandling af . Det er endvidere nævnets opfattelse, at det er utvivlsomt, at lægen videregav helbredsoplysningerne uden s samtykke til sin daværende samleverske, som efter det oplyste til nævnet ikke deltog i den sundhedsfaglige behandling af .

Det er endvidere nævnets opfattelse, at det efter det af praktiserende læge oplyste er utvivlsomt, at lægen ikke har videregivet oplysningerne af hensyn til eller af hensyn til andre, hvilket efter en konkret vurdering i henhold til lovgivningen eventuelt ville have kunnet berettige videregivelsen af oplysningerne.

Det er endelig nævnets opfattelse, at det er åbenbart, at praktiserende læge har overtrådt reglerne om tavspligt, idet nævnet lægger vægt på, at de oplysninger, som lægen videregav materielt må anses for at være af overordentlig følsom karakter, og idet det må have været åbenlyst klart for lægen, at videregivelsen ikke skete af hensyn til selv eller af hensyn til andre.

Nævnet finder på det grundlag, at praktiserende læge har overtrådt lov om patienters retsstilling ved videregivelse af helbredsoplysninger vedrørende i marts 2001. Nævnet skal desuden indskærpe overfor praktiserende læge at udvise større omhu i forbindelse med håndteringen af fortrolige oplysninger i sit fremtidige virke.