Hul i nethinden ikke anset som forårsaget af operation for grå stær, hvorunder der opstod en rift i linsekapslen

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans behandling af den 7. november 2002.

Sagsnummer:

0339627

Offentliggørelsesdato:

1. december 2005

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans behandling af <****> den 7. november 2002.

 

Hændelsesforløb


I oktober 2002 blev henvist fra til ambulant operation for grå stær hos speciallæge .

Den 2. november 2002 foretog speciallæge en forundersøgelse med biometri og linseberegning.

Den 7. november 2002 vurderede speciallæge synsstyrken og fandt ved spaltelampeundersøgelse, at der var grå stær på højre øje, som svarede til synsnedsættelsen på øjet.
Speciallægen udførte operationen for grå stær i lokalbedøvelse, og i forbindelse med operationen opstod der en rift i linsekapslen.

Den 8. november 2002 fandt speciallæge ved kontrol et pseudohul i nethinden svarende til området for skarpsynet (et pseudohul i makula).

Efterfølgende blev fulgt i øjenambulatoriet på , hvor der blev konstateret et hul i øjenbaggrunden (makulært hul).

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At speciallæge ikke foretog korrekt operation af s højre øje den 7. november 2002.

Det er anført, at speciallægen ikke behandlede korrekt, idet hun efterfølgende mistede synet. Det er endvidere anført, at han ikke foretog korrekt operation, idet han opererede , inden bedøvelsen virkede.

Nævnets afgørelse af klagen

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 7. november 2002.

Begrundelse

Nævnet kan oplyse, at ved den fagligt anerkendte standardoperation for grå stær foretager lægen igennem et smalt snit i hornhinden en sønderdeling ved hjælp af ultralydbølger og efterfølgende opsugning af den uklare linse, hvorefter denne erstattes med en kunstig linse. Den uklare del af linsen (selve den grå stær) er omsluttet af en kapsel, der dels danner en barriere mod det bagvedliggende glaslegeme, dels skal tjene som fæste for den kunstige linse, der indsættes. Linsekapslen er ekstremt tynd, kun cirka 7 mikrometer (my). Altså mindre end en hundredel millimeter. Alligevel er den hos de fleste så stærk, at den tåler det træk, den bliver udsat for, dels under ultralydbehandlingen af den grå stær, dels under implanteringen af den kunstige linse. Hos et fåtal brister linsekapslen imidlertid uden varsel trods al omhu; det kommer selv den mest erfarne kataractkirurg ud for. Denne rift i linsekapslen er derfor fagligt anerkendt som en hændelig komplikation.

Ved rift i linsekapslen kan man få fremfald af glaslegemet (corpusprolaps) i det forreste øjenkammer. Dette kan i sjældne tilfælde fremkalde en rift i nethinden. Derfor skal et glaslegeme fremfald fjernes under operation ved såkaldt vitrektomi, inden en kunstig linse implanteres. Undgås fremfald af glaslegeme ved rift i linsekapslen kan den kunstige linse derimod implanteres uden yderligere foranstaltninger.

Nævnet kan endvidere oplyse, at et makulært hul betegner en lille bristning af nethinden i centrum af den gule plet (macula lutea), hvor det skarpeste syn opfattes. Det opstår som følge af en trækpåvirkning fra glaslegemet, der forandres og skrumper som led i aldringen, og ses hos omkring én procent af kvinder over 75 år. Man benytter en inddeling i sværhedsgrader (stadier), hvor et stadium 4 hul er benævnelsen for det alvorligste brud i nethinden og dermed det sværeste synstab. Medens man ved de lettere grader af huldannelse, stadium 1 og 2, kan lukke hullet og bedre læsesynet, er resultater for operationer på stadium 4 makulære huller dårlige, og der er generel enighed om, at synet ikke lader sig bedre ved operation, når synsstyrken er under 6/36 som i s tilfælde. Det skal endvidere oplyses, at man ofte benytter benævnelsen pseudohul, indtil sikker huldannelse er konstateret ved særlig undersøgelse.

Det fremgår af journalen den 7. november 2002, at speciallæge umiddelbart forinden operationen målte synsstyrken på s højre øje til 0.5 (sv.t. 6/12). Det fremgår endvidere af operationsskemaet, at overlægen noterede, at der opstod en rift i linsekapslen. Ifølge journalen den 8. november 2002 målte speciallægen en synsstyrke på kun 3/36, og han konstaterede et pseudohul i den centrale nethinde (macula).

Speciallæge har til sagen udtalt, at der i forbindelse med operationen af s højre øje den 7. november 2002 opstod en rift i den bagerste linsekapsel, men at der ikke kom fremfald af glaslegemet i det forreste øjenkammer, hvorfor speciallægen kunne indsætte den kunstige linse uden problemer. Speciallægen har endvidere udtalt, at operationen blev udført i den form for lokalbedøvelse, som er gængs ved operation for grå stær, nemlig indledningsvis bedøvelse af øjets bindehinde med Tetracaindråber og Lidokain-gel, fulgt af peribulbær anæstesi, hvorved forstås en indsprøjtning af det bedøvende medikament, lidokain, med det blødningsdæmpende stof Noradrenalin, lige ved siden af øjenæblet. Ifølge speciallægen var denne bedøvelse tilstrækkelig, idet han ellers sædvanemæsigt ville have suppleret med yderligere bedøvelse under operationen.

Det fremgår af klageskrivelsen, at under operationen gav udtryk for, at hun havde smerter, og dermed behov for yderligere bedøvelse.

Speciallæge har udtalt til sagen, at ikke under operationen gav udtryk for smerter og behov for yderligere bedøvelse.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og speciallæge om, hvorvidt under operationen gav udtryk for smerter og dermed behov for yderligere bedøvelse. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring fremfor den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at under operationen gav udtryk for smerter og dermed behov for yderligere bedøvelse

Det er nævnets opfattelse, at der ikke er tvivl om det tidsmæssige sammenfald mellem grå stæroperationen og udviklingen af det makulære hul. Derimod må årsagssammenhængen tages med forbehold. Medens der således er påvist sammenhæng mellem fremfald og tab af glaslegemet ved grå stæroperation og udvikling af makulært hul, er dette ikke tilfældet for riften i linsekapslen. Det er således nævnets opfattelse, at der ikke er årsagssammenhæng mellem riften i linsekapslen opstået ved operationen for grå stær og udviklingen af det makulære hul.

Nævnet skal endvidere bemærke, at en overlæge på øjenambulatoriet, den 23. december 2002 fandt en pænt placeret kunstig linse og ikke tegn på glaslegemesammenfald i s højre øje.

Nævnet finder på det grundlag, at speciallæge har behandlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard den 7. november 2002.