Klage over behandling af nyfødt i forbindelse med hjertelidelse og anlæggelse af kateter

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge , for hendes behandling af den 27. april 2001 på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af den 30. april 2001 på , jf. lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hendes behandling af den 29. april 2001, på .

Sagsnummer:

0339815

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Speciale:

Børnesygdomme (pædiatri)

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****>, for hendes behandling af <****> den 27. april 2001 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 30. april 2001 på <****>, jf. lov om sygeplejersker, § 5, stk. 1.


Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 29. april 2001, på <****>.

Hændelsesforløbblev født ved kejsersnit på fødeafdelingen, , som første tvilling den 19. april 2001 kl. 19.36. Kejsersnittet blev udført på grund af lav puls hos første tvilling.

Et minut efter fødslen havde , der vejede 993 g og var 36 cm lang, åndedrætsbesvær, der blev behandlet med ventilation og ilt. blev overflyttet til hvortil hun ankom kl. 19.40.

I de følgende dage blev behandlet med vejrtrækningshjælp (NCPAP) og ilt.

Den 25. april 2001 fandtes dårligt åndedræt (hyperkapni), og en afdelingslæge ordinerede røntgen af brystkassen, der viste stort hjerte og mistanke om blodoverfyldning af lungerne. Desuden udførte afdelingslægen ultralydundersøgelse af hjertet, der viste et lille åbenstående kar, som sædvanligvis lukkes ved fødslen, (ductus) samt et moderat stort hul mellem de to hjerteforkamre. Afdelingslægen konkluderede, at der forelå et for kredsløbet betydende hul mellem de to hjerteforkamre og ordinerede væsketilbageholdelse og tilsyn ved speciallæge i hjertesygdomme.

Den 27. april 2001 blev tilset af afdelingslæge , der ved ultralydundersøgelse af hjertet fandt en relativt stor, åben ductus og foreslog medicinsk behandling (indometacin) heraf.

Denne behandling blev iværksat, og den 29. april 2001 kl. ca. 9.00 blev akut dårlig med kredsløbssvigt og syreforgiftning. Behandling heraf blev foretaget af reservelæge , der anlagde et drop i højre arm. Desuden fik placeret et rør i svælget og lagt i respirator. Blodtrykket var umåleligt, hvorfor reservelæge med henblik på blodtryksmåling lagde et kateter i pulsåren i venstre albuebøjning (arteria brachialis) efter at det ikke var lykkedes at lægge et kateter i en pulsåre længere nede på venstre arm (arteria radialis).

Desuden blev kl. 12.15 tilset af speciallæge, der ved ultralydundersøgelse af hjertet nu fandt forsnævring af legemspulsåren (coarctatio aorta), åben men restriktiv ductus og åben men et restriktivt hul i hjertets skillevæg. Desuden fandtes legemspulsåreklappen at bestå af to klapper og ikke som sædvanlig af tre. Lægen foreslog genåbning af ductus ved indgift af et medikament (prostaglandin) samt vanddrivende behandling.

Den 30. april 2001 blev atter tilset af speciallæge, der vedtog, at skulle opereres den 1. maj 2001.

En sygeplejerske tilså hånden flere gange den 30. april 2001 mellem kl. 4.00 og 6.00 og fandt håndens farve normal. Kl. 7.00 observerede hun, at hånden var misfarvet.

Samme dag kl. 7.35 tilså sygeplejerske og fandt, at venstre hånd og fingre var blålige, men ikke blege. Hun foranledigede, at kateteret blev fjernet mellem kl. 7.55 – 8.00. Umiddelbart efter at katetret var fjernet, blev venstre hånd mere hvid op til håndleddet, men senere igen blåfarvet til midt på hånden med meget dårlig blodforsyning. Fingrene var helt hvide, og det var de også, da sygeplejerske tilså dem næste morgen.

Den 30. april 2001 kl. ca. 14.00 blev tilset af speciallæge med henblik på den dårlige blodforsyning af venstre underarm.

Imidlertid blev blodforsyningen til fingrene på venstre hånd forværret, således at alle fingrene den 10. maj 2001 måtte amputeres.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At en afdelingslæge foretog en mangelfuld diagnosticering af s tilstand den 27. april 2001, herunder at ductus blev konstateret åben, samt at det ikke blev opdaget, at der var en indsnævring på legemspulsåren (aorta), og at kun havde to hjerteklapper.

Klager har anført, at ductus blev forsøgt lukket, hvilket var en fejl og fremskyndede operationen af indsnævringen af aorta, som ikke lykkedes helt. Klager har desuden anført, at senere mistede alle fem fingre på venstre hånd.

2. At ikke modtog korrekt behandling i forbindelse med et anlagt kateter i venstre arm ved albueleddet den 29. april 2001.

3. At sygeplejerske ikke behandlede korrekt den 30. april 2001, herunder at hun ikke tilkaldte en læge.

Klager har anført, at s venstre arm først blev blåfarvet, og at en hvidfarvning af armen kort efter bredte sig på underarm, hånd og fingre. Klager har desuden anført, at dette medførte amputation af alle fem fingre.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktAfdelingslæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 27. april 2001.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 25. april 2001, at der blev konstateret en lille åbenstående ductus samt et moderat stort hul mellem de to hjerteforkamre.

Det fremgår af journalen den 27. april 2001, at afdelingslæge fandt en relativt stor, åben ductus og foreslog medikamentel behandling heraf (indometacin). Videre fremgår det at det blev fundet forhøjet blodtryk i lungerne.

Det er nævnets opfattelse, at forsnævring af aorta bør udelukkes, før der planlægges lukning af ductus.

Nævnet finder, at afdelingslæge burde have konstateret, at der kun var 2 aortaklapper, samt have beskrevet aorta, idet forsnævring (coarctatio) er en kendt og frygtet komplikation. Det er nævnets opfattelse, at disse forhold skulle kunne klarlægges, også selv om barnet var meget lille.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 29. april 2001.

BegrundelseDet fremgår af journalen den 29. april 2001 kl. 10.00 til 12.00, at havde alvorlige cirkulationsforstyrrelser i form af syreophobning, gråbleg ansigtsfarve, besværet vejrtrækning, mislyd ved hjertet samt nedsat iltmætning i blodet.

Nævnet finder, at monitorering af hjerterytme, vejrtrækning samt blodets iltindhold var nødvendig for at etablere korrekt behandling.

Nævnet finder, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at reservelæge placerede kanylen i pulsåren i venstre albuebøjning, idet tiden var knap og idet mere perifer og mindre risikabel placering af arteriekanylen ikke kunne gennemføres på det 990 gram store barn.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunktSygeplejerske har overtrådt lov om sygeplejerskers § 5, stk. 1 ved sin behandling den 30. april 2001.

BegrundelseDet fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at hun ved rapport den 30. april 2001 kl. 7.20 blev informeret om, at venstre hånd og fingre på var blålige og blege. Videre fremgår det, at sygeplejerske tilså den 30. april 2001 kl. 7.35 og fandt, at venstre hånd og fingre var blålige, men ikke blege, ligesom sygeplejerske konstaterede, at det kateter, der var anlagt i pulsåren i albuebøjningen med henblik på trykmåling, fungerede.

Det fremgår ligeledes af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at hun var mest stemt for straks at fjerne katetret, men besluttede først ved hjælp af laborant at få taget blodprøver fra katetret, inden det blev fjernet. Kl. 7.50 konstaterede sygeplejerske , at venstre hånd og fingre blev blege, nærmest hvide, hvorfor sygeplejerske skyndte sig ved hjælp af laboranten at få taget blodprøver og katetret blev fjernet.

Det fremgår af kardex den 30. april 2001, at nattevagten fandt, at der var problemer med A-kateteret, samt at det havde været nødvendigt, at skylle det hyppigt. Videre fremgår det, at kateteret skulle observeres med henblik på korrekt funktion, samt at venstre hånd var meget bleg og grå. Endvidere fremgår det, at man efterfølgende skulle være opmærksom på blodcirkualtionen omkring A-kateteret

Yderligere fremgår det af kardex den 30. april 2001, at hånden var meget bleg, samt at kateteret blev fjernet umiddelbart efter blodprøvetagningen. Herefter blev hånden meget blålig og bleg. Dette blev bedre i løbet af dagen, således at der kun var blege fingre og hånd samt arm var blålig.

Det er nævnets opfattelse, at misfarvning og bleghed omkring et A-kateter er udtryk for, at kateteret straks skal fjernes for at undgå vævsdød.

Det fremgår af journalen, at en læge ved stuegang den 30. april 2001 ordinerede fortsat observation af armen. Ved aftenstuegang kontaktede lægen karkirurgisk afdeling, som ikke kunne tilbyde yderligere behandling udover at mindske trykket på armen mindst muligt. Tilstanden blev set an indtil den 3. maj 2001.

På denne baggrund finder nævnet, at sygeplejerske ikke har handlet i overensstemmelse almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af , idet hun burde have foranlediget fjernelse af kateteret straks.