Klage over anvendelse af afspritning i forbindelse med elektrokirurgi

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge 2 for hans behandling af den 22. december 2000 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige læger på kirurgisk afdeling, , der var involveret i behandlingen og informationen af i perioden fra den 19. til den 22. december 2000.

Sagsnummer:

0340021

Offentliggørelsesdato:

20. september 2003

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge 2 for hans behandling af <****> den 22. december 2000 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de øvrige læger på kirurgisk afdeling, <****>, der var involveret i behandlingen og informationen af <****> i perioden fra den 19. til den 22. december 2000.

HændelsesforløbDen 19. december 2000 blev undersøgt i kirurgisk ambulatorium af overlæge 1 på grund af mistanke om kræft i højre testikel. Overlæge 1 fandt en hård, fast forstørret testikel. ønskede under alle omstændigheder testiklen fjernet og anlæggelse af en testis protese.

Den 22. december 2000 foretog overlæge 2 operationen, hvor den højre testikel blev fjernet. I forbindelse med udtagelse af vævsprøve fra venstre testikel opstod en blødning. Ved standsning (ved diatermi) af blødningen fremkom en stikflamme. På forsiden af pungen opstod en 2. grads forbrænding, der blev afkølet med kolde klude med sterilt vand. Der blev herefter ikke anlagt testikelprotese. Overlæge 2 tog kontakt til brandsårsafdelingen på , og blev efter aftale transporteret til til videre behandling.

Reservelæge fulgte med i den liggende transport til den 22. december 2000.

blev tilset på , men der blev ikke fundet grundlag for indlæggelse, og blev transporteret tilbage til med samme ambulance. På blev udskrevet dagen efter uden yderligere behandling.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At lægerne ikke informerede tilstrækkeligt inden operationen. har anført, at han ikke fik information om operationens længde, indgrebets størrelse og varighed af indlæggelse på sygehus.

2. At under operationen fik andengradsforbrænding på penis, pung og lår.

3. At der ikke under operationen, som lovet, blev indlagt en testis protese.

4. At ikke fik smertestillende medicin.

5. At reservelæge ikke behandlede korrekt under transporten frem og tilbage fra

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktOverlæge 1 og overlæge 2 har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved deres information af forud for operationen den 22. december 2000.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 19. december 2000, at blev tilbudt sæddeponering forud for operationen og indlæggelse af protese under operationen, og at han blev orienteret alment om god prognose. Det fremgår endvidere, hvorledes operationen skulle udføres, nemlig ved snit i højre lyske og ved mistanke om kræft skulle der tages væv til umiddelbar mikroskopisk undersøgelse, og desuden skulle der tages vævsprøve fra den venstre testikel.

Det fremgår af overlæge 1s udtalelse til sagen, at blev orienteret alment om indlæggelsesvarigheden uden at dette er nærmere specificeret.

Det fremgår af journalnotat af 22. december 2000, at overlæge 2 talte med umiddelbart før operationen, hvor det blev aftalt, at testiklen under alle omstændigheder skulle fjernes (underforstået også selv om der ikke er kræftforandringer), og at der skulle anlægges testisprotese.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge 1 og overlæge 2 informerede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Overlæge 2 har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 22. december 2000.

Administrerende overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin udfærdigelse af procedureforskrifter for desinfektion i forbindelse med operationer, hvor der anvendes elektrokirurgi.

BegrundelseDet fremgår af operationsbeskrivelsen fra den 22. december 2000, at den venstre side af pungen blev afsprittet med henblik på at tage en vævsprøve fra venstre testikel. Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at man ventede til huden var tør, før der blev lagt et snit til udtagning af vævsprøven.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge 2 har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved operationen den 22. december 2000, idet overlæge 2 ikke ventede tilstrækkelig længe og dermed sikrede sig, at operationsfeltet var tørt som følge af fordampning af den anvendte sprit, inden han anvendte el-kirurgi.

Det fremgår af procedureforskrifterne, at desinfektionsmidlet skal have tid til at tørre helt mellem to påføringer for at virke rigtigt.

Nævnet kan oplyse, at spritdampe fra desinfektionsmidlet kan antændes ved anvendelse af elektrokirurgi, samt at spritdampene kan indelukkes i hudfolder og folder i afdækningen, et problem som især kan opstå i genitalregionen. Det er dog nævnets opfattelse, at det ikke er almindelig kendt, at der kan opstå dampe fra hudfolder eller under operationslejepapir, efter at huden er tør.

På denne baggrund finder nævnet ikke anledning til at kritisere administrerende overlæge for hans udarbejdelse af procedureforskrifter.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt


Overlæge 2 har ikke overtrådt lægeloven ved ikke at indlægge testisprotese under operationen den 22. december 2000.

BegrundelseNævnet kan oplyse, at den væsentligste risiko ved implantation af en testisprotese er, at der opstår infektion omkring fremmedlegemet, som så må fjernes ved en ny operation. Et brandsår i operationsområdet vil øge risikoen for infektion.

På denne baggrund finder nævnet, at det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at overlæge 2 ikke indsatte en testisprotese, selv om det var aftalt forud for operationen, idet der var opstået et brandsår.

Nævnets afgørelse af 4. og 5. klagepunkt


Reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af under transporten den 22. december 2000.

Begrundelse


Ifølge blev der først givet smertestillende medicin, da han ankom til .

Ifølge reservelæge forlod ambulancen afdelingen kl. 11.45, hvor der forinden på afdelingen var givet stærk smertestillende medicin (10 mg Vilan i.m.). Der blev ligeledes givet smertestillende medicin kl. 14.00 og 17.00.

Det fremgår af journalen den 22. december 2000, at der blev givet smertestillende medicin (10 mg Vilan i.m.) kl. 14.00 og 17.30 i blodåren

Nævnet har herefter lagt til grund, at der blev givet smertestillende medicin kl. 14.00 og 17.30.

Nævnet finder, at den anvendte smertebehandling sædvanligvis vil være en tilstrækkelig smertebehandling, men det kan ikke udelukkes, at situationen har påvirket , så han har oplevet smerter og/eller ubehag stærkere, end det almindeligt er tilfældet.

Nævnet kan oplyse, at en indgift af smertestillende midler i et omfang, der sikrer total smertefrihed, indebærer en risiko for påvirkning af vejrtrækningen, hvilket kan være en ubehagelig og vanskeligt håndterbar situation under en langvarig ambulancetransport.

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med transporten.