Klage over nervelæsion i forbindelse med indgreb på halsen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi for hans behandling af den 28. august 2002, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0340107

Offentliggørelsesdato:

20. september 2003

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi <****> for hans behandling af <****> den 28. august 2002, jf. lægelovens § 6.

HændelsesforløbDen 12. august 2002 gjorde sin praktiserende læge opmærksom på en hævelse i venstre side af nakken. Den gav trykkende smerter, som trak lidt ud over skulderen, og hun blev henvist til fjernelse af denne udfyldning hos speciallæge i kirurgi .

Den 28. august 2002 foretog speciallæge en lille operation i lokalbedøvelse, idet der blev foretaget et indsnit i relation til den venstre store halsmuskel (musculus sterno cleidomastoideus). Indgrebet forløb ukompliceret.

Den 5. september 2002 var hos egen læge til fjernelse af sting. Såret var da ophelet, og der var ikke tegn på betændelse.

Den 23. september 2002 fortalte sin egen læge, at der var store problemer med smerter i venstre skulder. Hun blev derfor henvist til videre undersøgelser.

Den 3. januar 2003 blev der i neurofysiologisk afdeling, , foretaget elektromyografi og elektroneuronografi. Undersøgelserne viste tegn på læsion af 11. hjernenerve (nervus accessorious) på venstre side.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At ikke blev korrekt behandlet.

Det er herved anført, at hun ved behandlingen har fået skåret en nerve over i halsen. Hun kan ikke mere løfte sin ene skulder, ligesom hun har konstante smerter. har fået at vide, at der ikke kan rettes op på skaden.

Nævnets afgørelse af klagen


har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. august 2002.

Begrundelses egen praktiserende læge har oplyst, at den 12. august 2002, gjorde opmærksom på en hævelse i venstre side af nakken. Hun syntes, at den udgjorde et problem, idet den gav trykkende smerter, som trak lidt ud over skulderen. Der blev objektivt konstateret en lille udfyldning i nakkemuskulaturen til venstre for rygraden. Den praktiserende læge henviste herefter til fjernelse af denne udfyldning hos speciallæge i kirurgi .

Det er noteret i journalen den 28. august 2002, at speciallæge konstaterede, at der var en cirka 1 x 2 cm flad fedtknude i kanten af overarmsmusklen (musculus deltoideus) fortil. Der blev herefter foretaget en lille operation i lokalbedøvelse, idet der blev foretaget et tværsnit i hudens spaltelinie over hævelsen. Speciallægen observerede, at fedtknuden lå helt dybt på kanten af overarmsmusklen, og at der var en vene fortil på fedtknuden. Med et stumpt instrument lykkedes det at komme rundt om og fjerne den flade fedtknude. En lille helt tæt relateret lymfeknude blev samtidig fjernet. Indgrebet forløb ukompliceret.

Nævnet kan oplyse, at overarmsmusklen (musculus deltoideus) er en del af skulderen og ikke har relation til halsen.

Det er nævnets vurdering, at det er overvejende sandsynligt, at det ved en skrivefejl er noteret, at der er foretaget et indsnit i kanten af overarmsmusklen, da det samtidig flere steder i den øvrige journal er anført, at knuden/syningen var placeret på venstre side af halsen i kanten af en af de forreste halsmuskler (musculus sternocleidomatoideus).

Nævnet har herefter lagt til grund, at der ved operationen den 28. august 2002 blev foretaget et snit i kanten af musculus sternocleidomatoideus.

s egen praktiserende læge har oplyst, at den 5. september 2002 mødte til fjernelse af sting. Såret var ophelet, og der var ikke tegn på betændelse. Den 23. september 2002 klagede over, at der var store problemer med smerter i venstre skulder. blev derfor henvist til videre undersøgelse i . .

Det fremgår af journalen den 3. januar 2003, at der i efteråret 2002 var blevet iværksat steroidbehandling på grund af mistanke om en venstresidig frossen skulder, men denne behandling havde ikke haft nogen effekt. Efterfølgende blev undersøgt i neurofysiologisk afdeling, , hvor man konstaterede, at venstre skulder hang med tydelig muskelsvind (atrofi) af den trekantede skuldermuskel (musculus trapezius), som fæster sig på skulderblad, nøgleben, hoved og den øverste del af hvirvelsøjlen fra 10. brysthvirvel. Der blev foretaget en måling af muskelcellernes elektriske aktivitet (elektromyografi) og elektroneuronografi. Undersøgelserne tydede på skade af nerven til muskulus trapezius på venstre side, idet der var tegn på en svær venstresidig læsion af 11. hjernenerve (accessoriousnerven) efter afgangen af fibre til musculus sternocleidomatoideus. Det blev vurderet, at der formentlig havde været tale om en total overskæring af nerven. Man kunne dog konstatere, at der var begyndende forbindelse til den øverste del af den trekantede skuldermuskel (begyndende renervation af øvre del af musculus trapezius).

Nævnet kan oplyse, at ved operation på siden af halsen er 11. hjernenerve (nervus accessorius) i umiddelbar risiko for skade. Nerven løber på dette sted lige bag en af de forreste halsmuskler (musculus sternocleidomatoideus) meget overfladisk for at ende i forkanten af en vigtig muskel i skulderåget (muskulus trapezius). Forløbet er så overfladisk, at det er almindelig anerkendt praksis at være yderst påpasselig ved operation i halsområdet, og at man ved enhver undersøgelse af knuder eller lymfeknuder i området bør afslutte sit indgreb med at undersøge funktionen af skulderåget. Det er vigtigt for et godt resultat af en efterfølgende rekonstruktion, at en eventuel nerveskade opdages hurtigt.

Af operationsbeskrivelsen i journalen den 28. august 2002 fremgår der intet om nervefrilæggelse eller funktionstest af skulderåget.

Nævnet har herefter lagt til grund, at der ikke efter operationen blev foretaget en funktionsundersøgelse af den venstre skulder. har heller ikke foretaget en efterfølgende funktionstest, idet suturfjernelsen blev foretaget hos egen læge.

Nævnet finder på baggrund af operationens karakter, at handlede under almindelig anerkendt faglig standard ved sin operation af den 28. august 2002 især i betragtning af, at der burde være udført en efterfølgende funktionsundersøgelse af skulderen, hvorved gener fra nervelæsionen kunne være fundet.