Klage over fire operationer mod bygningsfejl, langsynethed og begyndende grå stær i venstre øje

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge A for hans journalføring af behandlingen af i juli 2002 i , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Nævnet finder desuden anledning til at indskærpe overfor speciallæge A, at han udviser større omhu og samvittighedsfuldhed med sin journalføring i sit fremtidige virke.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger i , der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 19. december 2001 til den 5. november 2002.

Sagsnummer:

0340109

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge A for hans journalføring af behandlingen af <****> i juli 2002 i <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Nævnet finder desuden anledning til at indskærpe overfor speciallæge A, at han udviser større omhu og samvittighedsfuldhed med sin journalføring i sit fremtidige virke.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger i <****>, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 19. december 2001 til den 5. november 2002.

HændelsesforløbDen 19. december 2001 var til konsultation i <****, på grund af langsynethed og bygningsfejl i begge øjne. Det blev fundet muligt at foretage en laseroperation, så brug af briller ville blive overflødigt. Ved undersøgelsen var synsstyrken 0,8 på højre øje og 0,7 på venstre øje med bedste korrektion (brilleglas). Det vil sige, at synsstyrken på begge øjne var mindre end det normale 1,0.

Den 17. januar 2002 blev opereret af speciallæge B med Lasik (laseroperation) på begge øjne.

Ved kontrol den 28. juni 2002 var synsstyrken på venstre øje 0,4 uden korrektion og 0,5 med den bedste korrektion. blev herefter tilbudt reoperation med Lasik.

I juli 2002 blev reoperationen udført af speciallæge A.

Ved kontrol den 16. oktober 2002 konstaterede man, at synsstyrken på venstre øje var 0,6 med bedste korrektion. Der var begyndende uklarhed i bageste kapsel af øjets linse (begyndende grå stær). Samme dag blev opereret af overlæge med indsættelse af en kunstig linse (21,5 D Acrysoft linse) i venstre øje. Operationen forløb uden komplikationer.

Ved kontrol den 17. oktober 2002 var synsstyrken på venstre øje 0,6 med bedste korrektion. blev orienteret om, at man ikke havde ramt den rigtige linsestyrke, og det blev aftalt at se tiden lidt an.

Den 5. november 2002 ved fornyet kontrol var synsstyrken på venstre øje 0,7. blev efter anmodning på ny opereret af overlæge, og linsen blev erstattet af en 24 D Acrysoft linse.

Ved kontrol den 11. december 2002 var synsstyrken på højre øje 0,8 og på venstre øje 0,6 med lille korrektion.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At ikke blev behandlet korrekt i forbindelse med 4 operationer i venstre øje.

Det er herved anført, at han fik foretaget en operation mod bygningsfejl i begge øjne i januar 2002. Venstre øje blev herefter genopereret, men bagefter var der dårligt syn på dette øje. Ved den tredje operation blev der indopereret en forkert styrke linse, og efter den fjerde operation blev det konstateret, at han var næsten halvblind på venstre øje.

Nævnets afgørelse af klagenSpeciallæge A har overtrådt § 13, stk. 2 i lægeloven ved sin manglende journalføring af behandling af i juli 2002 i .

Nævnet skal indskærpe overfor speciallæge A, at han udviser større omhu og samvittighedsfuldhed med sin journalføring i sit fremtidige virke.

De læger, der var involverede i behandlingen af i perioden fra den 19. december 2001 til den 5. november 2002 i , har ikke overtrådt lægeloven.

BegrundelseDet fremgår af journalen, at den 19. december 2001 konsulterede med henblik på en laseroperation, idet han havde en mild form for langsynethed kombineret med bygningsfejl (hornhindeastigmatisme) på begge øjne. Formålet med indgrebet var, at brugen af briller skulle blive overflødigt. Man fandt ved undersøgelsen, at synsstyrken på højre øje var 0,8 og venstre på 0,7 med egne briller.

Nævnet kan oplyse, at normal synsstyrke er 1,0.

Det er anført i overlæge s udtalelse til sagen, at blev informeret om operationsmuligheder, risici samt at læsebriller ville blive nødvendige.

Det er noteret i journalen den 17. januar 2002, at der blev udført Lasik (laseroperation) på begge øjne. Efterforløbet var ukompliceret bortset fra lidt tørhed.

Speciallæge B har anført i sin udtalelse til sagen, at det var ham, som den 17. januar 2002 opererede . Operationen foregik uden komplikationer og medførte nærmest normalt syn på højre øje og lidt reduceret syn på venstre øje på grund af en resterende bygningsfejl.

Det er noteret i journalen, at synsstyrken den 28. februar 2002 var 1,0 på højre øje, mens synsstyrken på venstre øje var 0,9 med korrektion.

Nævnet finder på baggrund af de objektive undersøgelser og den anvendte operationsmetode, at speciallæge B handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin operation af den 17. januar 2002 i .

Det er noteret i journalen den 28. juni 2002, at kom til en kontrolundersøgelse. Synsstyrken på venstre øje var 0,4 uden korrektion og 0,5 med den bedste korrektion.

Overlæge har oplyst til sagen, at herefter blev tilbudt en reoperation, som blev udført af speciallæge A. Efter operationen var synsstyrken uændret, og der blev konstateret begyndende grå stær (uklarhed i øjets linse) på venstre øje. Der blev aftalt kontrol med henblik på vurdering af behovet for endnu en operation.

Speciallæge A har anført i sin udtalelse til sagen, at han tilslutter sig forløbet, som det er beskrevet af overlæge .

Det følger af undersøgelsesnotater fra den 28. juni og 31. juli 2002, at venstre øjes brydningsfejl (refraktionsændringen) blev væsentligt mindre efter den 28. juni 2002.

På denne baggrund er det nævnets opfattelse, at der med overvejende sandsynlighed blev udført en reoperation i juli 2002 af .

Nævnet har herefter lagt til grund, at speciallæge A foretog en reoperation i juli 2002, og at dette indgreb ikke er blevet journalført.

Det fremgår af Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 26. juli 1937 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser, at speciallæger er pligtige til at føre optegnelser over mere indgående behandlinger som for eksempel operationer.

Nævnet finder på denne baggrund, at speciallæge A ikke foretog en korrekt journalføring i forbindelse med sin operation af i juli 2002.

Nævnet skal indskærpe overfor speciallæge A, at han udviser større omhu og samvittighedsfuldhed med sin journalføring i sit fremtidige virke.

Det er nævnets opfattelse på baggrund af de samlede objektive fund, at reoperationen af venstre hornhinde i juli 2002 var relevant, og at den blev udført af speciallæge A i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen den 16. oktober 2002, at synsstyrken var 0,6 på venstre øje med bedste korrektion.

Overlæge har anført i sin udtalelse til sagen, at der ved kontrollen den 16. oktober 2002 var begyndende uklarhed i bagerste kapsel af øjets linse (begyndende grå stær). Da anmodede herom, blev han opereret samme dag af overlægen opereret for grå stær med indsættelse af en kunstig linse (21,5 D Acrysoft linse) i venstre øje. Overlæge mente dog ikke, at den grå stær alene kunne forklare det dårlige syn, ligesom blev informeret om, at der kunne være usikkerhed ved linseberegningen. Selve operationen forløb ukompliceret.

Det er noteret i journalen den 17. oktober 2002, at synsstyrken på venstre øje var 0,6 med bedste korrektion. Stærkere korrektion var påkrævet end før operationen.

Overlæge har anført i sin udtalelse til sagen, at blev orienteret om, at man ikke havde ramt den rigtige linsestyrke formentlig på grund af, at den tidligere laserbehandling havde ændret forholdene med usikker linseberegning til følge. Det blev aftalt at se tiden lidt an.

Nævnet kan oplyse, at det er almindelig kendt, at det kan være særdeles vanskeligt at forudsige en præcis linsestyrke til patienter, der har fået udført refraktiv kirurgi i hornhinden.

I journalen er det noteret, at der den 5. november 2002 blev foretaget en fornyet kontrol, hvor synsstyrken på venstre øje var 0,7. På grund af genkomst af langsynethed på venstre øje anmodede om at blive opereret igen samme dag, og overlæge erstattede ved et operativt indgreb den indsatte linse med en 24 D Acrysoft linse. Indgrebet blev udført med henblik på normal lysbrydning i øjets linse (emmetropi), så igen kunne se på afstand uden briller. Ved kontrol den 6. november 2002 var synsstyrken på venstre øje 0,2 med korrektion. Der blev aftalt kontrol to uger senere. Ved kontrol den 11. december 2002 var synsstyrken 0,8 på højre øje, mens den var 0,6 på venstre øje med lille korrektion.

Det er nævnets opfattelse på baggrund af undersøgelsesfundene, herunder udviklingen i sidste halvdel af 2002 af uklarheder i den bagerste del af linse i venstre øje, at det var relevant at foretage en operation for grå stær den 16. oktober 2002 med indsættelse af en kunstig linse.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at det ikke var udtryk for manglede omhu og samvittighedsfuld, at den indsatte kunstige linse blev udskiftet ved en operation den 5. november 2002, idet den tidligere refraktive kirurgi ikke gjorde det muligt med fuldstændig sikkerhed at beregne den nødvendige linsestyrke.

Nævnet finder på baggrund af disse omstændigheder, at overlæge handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i forbindelse med to operationer henholdsvis den 16. oktober og 5. november 2002 i .