Klage over manglende information, kontrol og lægetilsyn

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans information til i forbindelse med operationen den 20. februar 2001 på , jfr. Lov om patienters retsstilling § 6 og 7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 20. februar 2001 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af den 21. og 24. februar samt den 1. marts 2001 på .

Sagsnummer:

0340216

Offentliggørelsesdato:

20. september 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans information til <****> i forbindelse med operationen den 20. februar 2001 på <****>, jfr. Lov om patienters retsstilling § 6 og 7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 20. februar 2001 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 21. og 24. februar samt den 1. marts 2001 på <****>.

Hændelsesforløb


henvendte sig til for at få foretaget en operation for slapt maveskind. Hun blev forundersøgt den 16. februar 2001 hos en ikke sundhedsuddannet medhjælp på klinikken. Han undersøgte hendes mave og orienterede om operationsforløbet og mulige komplikationer, men oplyste ikke om, at der i forbindelse med operationen skulle isættes dræn, og at hun ville blive sendt hjem med 2 dræn i maven.

I forbindelse med undersøgelsen udfyldte et spørgeskema, hvor der bl.a. blev spurgt, om hun var rask, og om hun tog medicin. Hun oplyste her ikke, at hun tidligere havde haft astma, at hun tidligere havde haft rygsmerter, som blev behandlet med Panodil og Kodein samt, at hun havde fået konstateret forhøjet blodtryk. Disse oplysninger fremgår af journal fra .

blev den 20. februar 2001 indlagt på til operation. Hun blev denne dag undersøgt og informeret af speciallæge , som heller ikke gav ovennævnte oplysninger.

Ved operationen fjernede speciallæge 1450 g hud og underhudsfedt fra nedre del af bugvæggen og indlagde 2 dræn i operationssåret for at opsamle blod og væske. Straks efter operationen blev der anlagt elastisk bælte for at hindre ansamling af væske efter drænfjernelse.

blev som planlagt udskrevet dagen efter. I forbindelse med udskrivelsen blev der udtømt 50 ml fra venstre dræn og 70 ml fra højre. Det var ingen gennemsivning eller tegn på blødning. blev instrueret i, at hun dagligt skulle tømme drænene, men fik ikke besked om at måle den daglige mængde væske eller registrere farven.

Den 24. februar 2001 fik fjernet drænene af sygeplejerske .

Den 1. marts 2001 blev stingene fjernet af sygeplejerske , idet der forelå tilsvarende aftale om, at det kun var nødvendigt med lægetilsyn, hvis der var komplikationer. havde fortsat ømhed og ubehag i højre side.

Den 9. april 2001 var til en i forvejen aftalt kontrol hos speciallæge . Hun havde fortsat gener og smerter i højre side. Speciallæge følte på maven og fandt ingen udfyldninger i hud eller underhud, og arret var helet pænt. Der var kraftig ømhed dybt nedadtil i højre side, hvorfor han anbefalede gynækologisk undersøgelse.

blev senere undersøgt på gastrokirurgisk ambulatorium, hvor der ikke føltes udfyldninger i maveregionen. Der blev foretaget ultralydsscanning den 18. juni 2001, hvor der fandtes en gammel blodansamling i bugvæggen, og der udtømtes 250 ml blodig væske. Den 30. juli 2001 blev der udtømt 220 ml, og den 29. august 2001 blev der udtømt 115 ml.

gik til kontrol gennem et år, hvorefter der den 24. oktober 2002 blev foretaget operationen med revision af den plastiske operation og med fjernelse af serumkapsel. Man fandt en stort organiseret, gammel blodansamling omgivet af serumvæske og kapseldannelse tværs over nedre del af maven.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At ikke fik fyldestgørende information inden operationen.

har herved anført, at hun ikke blev oplyst om, at der skulle isættes dræn, og at hun ville blive sendt hjem med to dræn i maven.

2. At der ikke var nogen kontrol af den daglige mængde væske og farven fra drænene.

3. At der var manglende lægetilsyn ved fjernelse af drænene.

har herved anført, at der stadig kom blodig væske ud af højre dræn, og at hun havde meget ondt i højre side.

4. At der ikke var en læge til stede, da stingene blev fjernet den 6. marts 2002, og anførte, at hun havde ubehag i højre side.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktSpeciallæge har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til forud for operationen den 20. februar 2001 på jf. lov om patienters retsstilling § 6 og § 7.

BegrundelseDet fremgår af journalen, at den 16. januar 2001 dvs. en måned før operationen var blevet orienteret om bivirkninger, og at hun igen før operationen den 20. februar 2001 blev informeret om indgrebets art.

Nævnet kan oplyse, at der ikke specielt skal orienteres om indlæggelse af dræn i forbindelse med operationer.

Det fremgår ikke af journalen eller af sagens øvrige oplysninger, at der blev udleveret skriftlig information om det planlagte indgreb.

Nævnet kan oplyse, at indgrebet var et korrektivt indgreb dvs. et indgreb, der som hovedformål havde at forbedre udseendet. Lægen bør i henhold til vejledning om information forud for kosmetiske indgreb derfor informere om det pågældende indgreb, herunder hvilke realistiske forventninger patienten kan have til resultatet af indgrebet og om risiko for komplikationer og bivirkninger, herunder senfølger og langtidskomplikationer. Informationen skal gives både skriftligt og mundtligt. Lægen har pligt til at journalføre, hvilke informationer der er givet til patienten herunder hvilket skriftligt informationsmateriale, der er givet patienten.

Da der ikke er udleveret fyldestgørende skriftligt informationsmateriale om operationen og om komplikationer herved, finder nævnet, at speciallæge i forbindelse med bugvægsoperationen på den 20. februar 2001 ikke gav en tilstrækkelig information forinden indgrebet i overensstemmelse med lov om patienters retsstilling.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktSpeciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 20. februar 2001 på .

Sygeplejerske har ikke overtrådt lov om sygeplejersker ved sin behandling af den 21. februar 2001 på .

BegrundelseDet fremgår af udtalelserne til sagen, at speciallæge havde videregivet ansvaret for informationen af om drænenes pasning til sygeplejerske , der endvidere skulle fjerne drænene efter nærmere angivne standardiserede retningslinier.

Det er nævnets vurdering, at denne videre delegation var i overensstemmelse med sædvanlig praksis, og speciallæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

For så vidt angår sygeplejerske, udskrev hun den 21. februar 2001 , efter at drænene var blevet tømt for henholdsvis 50 ml. i venstre- og 70 ml. i højre dræn. Det fremgår af sygeplejenotaterne, at maven var blød og ikke spændt, at der ikke var gennemsivning af forbinding og ingen tegn på blødning.

Det fremgår endvidere af sygeplejenotaterne, at blev udskrevet med mavebælte, smertestillende medicin og antibiotika, og at hun var instrueret i at tømme drænene samt i tilbagemelding og telefonkontakt.

Det fremgår desuden af sygeplejenotaterne, at der dagen efter udskrivelsen var telefonisk kontakt til , hvor der aftaltes drænfjernelse den 24. februar 2001.

Sygeplejerske anfører i sin udtalelse, at der foreligger en aftale med den opererende læge om, at det kun er nødvendigt, at han er til stede, hvis det drejer sig om komplicerede tilfælde.

Ifølge klagen havde stadig siven og blodig væske fra højre dræn, og hun havde meget ondt i højre side, hvilket hun gjorde sygeplejersken opmærksom på.

Ifølge sygeplejejournalen var der mindre end 10 ml væske fra venstre dræn og mindre end 20 ml fra højre, maven var blød og lidt øm, og der var ikke frisk blødning.

Det er nævnets vurdering, at sygeplejerske har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af den 21. februar 2001.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunktSygeplejerske har ikke overtrådt lov om sygeplejersker ved sin behandling af den 24. februar 2001 på .

Begrundelse


Det fremgår af sygeplejenotaterne, at den 24. februar 2001 fjernede begge dræn på . Der var på dette tidspunkt mindre end 10 ml. i venstre dræn og mindre end 20 ml. i det højre. Drænvæsken var uden blødning, og det fremgår af udtalelse fra speciallæge , at drænene måtte fjernes af sygeplejerske, når produktionen i disse var under 20 ml.

Det fremgår endvidere af sygeplejenotatet, at forud for drænfjernelse ved tryk på s mave havde sikret sig, at der ikke kom mere væske.

Endelig fremgår det af sygeplejenotaterne, at s mave var blød, lidt øm uden blødning, og at sårene på maven var tørre og rene.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at der på tidspunktet, hvor drænene blev fjernet, ikke var symptomer, som gjorde lægetilsyn nødvendigt, idet det er almindelig kendt, at der i perioden efter operation for slapt maveskind kan forekomme ømhed i maven.

Det er nævnets vurdering, at sygeplejerske har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af den 24. februar 2001.

Nævnets afgørelse af 4. klagepunktSygeplejerske har ikke overtrådt lov om sygeplejersker ved sin behandling af den 1. marts 2001 på .

BegrundelseDet fremgår af sygeplejenotaterne, at den 1. marts 2001 var i klinikken for at få fjernet trådene fra operationen. Det fremgår endvidere, at klagede over ømhed, men at maven var blød, og ved tryk på maven (palpation) var der ikke tegn på væskeansamling. Herefter blev trådene fjernet, sårene var pæne og tørre, dog med lidt sivning uden blødning fra 1 cm. i højre side.

Derudover fremgår det af sygeplejenotaterne, at blev bedt om at holde klinikken orienteret og eventuelt få aftalt tid med speciallæge , hvis der stadig var problemer med ømhed eller sivning.

Nævnet kan oplyse, at det er almindelig praksis, at sygeplejersker selvstændigt fjerner tråde fra sår, specielt når sårene findes pæne og tørre.

På denne baggrund finder nævnet, at sygeplejerske har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendte faglige standard i forbindelse med behandlingen af den 1. marts 2001.