Manglende indberetning til de sociale myndigheder af forældres overfald af 16-årig datter

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere turnuslæge for ikke at have foretaget indberetning til de sociale myndigheder efter behandlingen af den 18. marts 2003 på , , jf. lægelovens § 11, stk. 1, jf. lov om social service § 35, stk. 1.

Sagsnummer:

0340408

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2003

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere turnuslæge <****> for ikke at have foretaget indberetning til de sociale myndigheder efter behandlingen af <****> den 18. marts 2003 på <****>, <****>, jf. lægelovens § 11, stk. 1, jf. lov om social service § 35, stk. 1.

HændelsesforløbDen 18. marts 2003 henvendte på 16 år sig på . oplyste, at hun i forbindelse med et skænderi var blevet overfaldet af sine forældre.

Turnuslæge undersøgte og fandt mærker, der kunne være opstået som følge af slag, og vurderede, at der ikke var indikation for behandling, og turnuslæge hjemsendte fra med opfordring om at henvende sig til egen læge og politiet.

IndberetningSundhedsstyrelsen har indberettet turnuslæge s behandling af den 18. marts 2003 på , til Patientklagenævnet.

Nævnets afgørelse af indberetningenTurnuslæge har overtrådt lægelovens § 11, stk. 1, jf. lov om social service § 35, stk. 1 fordi han ikke foretog indberetning til de sociale myndigheder efter behandlingen af den 18. marts 2003 på .

Begrundelse


Det fremgår af skadejournalen den 18. marts 2003 kl. 22.30, at henvendte sig på , med henblik på undersøgelse efter et skænderi med forældrene. Ved den objektive undersøgelse fandt turnuslæge , at havde rødme på begge kinder, angiveligt efter lussinger, og ømhed over højre øjenbryn. Videre fandt han et rødt hævet område på 15 x 20 cm på venstre overarm, og et 3 mm stort rødt hævet område på højre overarm, samt et 10 x 5 cm stort mærke lige over venstre hoftekam, herudover et 5 x 5 cm rødt mærke ved ribbensbuen på venstre side. Turnuslæge vurderede, at mærkerne kunne være forårsaget af slag og ordinerede røntgenundersøgelse af brystkassen. Undersøgelsen viste ikke tegn på brud.

Ifølge skadejournalen og turnuslæge s udtalelse til sagen opfordrede han til at tale med egen læge den følgende dag og med politiet med henblik på det videre forløb.

Nævnet kan oplyse, at en læge ifølge lægelovens § 11, stk. 1, er forpligtet til at foretage indberetning i overensstemmelse med lovgivningen. I § 35, stk. 1, i lov om social service bemyndiges socialministeren til at fastsætte regler, hvorefter personer der udøver offentlig tjeneste eller hverv, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Regler herom er fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1092 af 18. december 2000 om underretningspligt over for kommunen, hvorefter der skal foretages indberetning, når et barn eller en ung under 18 år har vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, skolen eller samfundet eller i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold.

Det er nævnets opfattelse, at havde adskillige mærker efter slag, og at turnuslæge burde have indberettet til de sociale myndigheder hvad han havde iagttaget og havde fået oplyst under konsultationen med .

På denne baggrund finder nævnet, at turnuslæge har overtrådt sin indberetningspligt i henhold til lægelovens § 11, stk. 1, jf. lov om social service § 35, stk. 1 ved sin behandling af den 18. marts 2003 på .