Klage over sundhedsplejerske og egen læge i forbindelse med ekstremt hovedmål

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af den 23. maj 2001 i konsultationen, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sundhedsplejerske for hendes behandling af i perioden fra den 22. februar til den 14. maj 2001, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Sagsnummer:

0340913

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2003

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 23. maj 2001 i konsultationen, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sundhedsplejerske <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 22. februar til den 14. maj 2001, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Hændelsesforløb


blev født den 18. december 2000. Ved fødslen havde en svulst i den højre armhule, som blev opereret umiddelbart efter fødslen.

Den 22. januar 2001 tilså sundhedsplejerske , . Der blev målt hovedomfang og barnets udvikling blev observeret.

Den 2. februar 2001 var til 5 ugers undersøgelse hos læge .

Sundhedsplejerske tilså den 19. februar 2001 og målte hovedomfang samt observerede barnets udvikling.

Den 30. marts 2001, det vil sige, da var 3 måneder og 12 dage gammel, blev der foretaget måling og vægt, længde og hovedomfang af sundhedsplejerske .

Den 14. maj 2001 tilså sundhedsplejerske på ny . var da 5 måneder gammel.

Den 23. maj 2001 var til 5 måneders undersøgelse hos læge .

Sundhedsplejerske havde sidste gang kontakt med den 28. juni 2001, hvor var godt ½ år gammel. Sundhedsplejerske fandt, at ikke udviklede sig alderssvarende og fandt, at via egen læge burde henvises til ortopædkirurgisk afdeling, , for løbende at få en lægelig vurdering af . Der foreligger ikke måling og vægt, længde og hovedomfang ved dette besøg.

Den 11. juli 2001 opsøgte en anden læge end den sædvanlige læge, idet denne holdt ferie. blev samme dag indlagt på , hvor der blev fundet forøget væskeansamling i hulrummene i hjernen og blev dagen efter overflyttet til og behandlet kirurgisk for vand i hovedet.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. at sundhedsplejerske ikke var tilstrækkelig omhyggelig, idet hun ikke reagerede på, at s hovedmål var meget over normalen, og idet hun ikke anførte målingen i skemaet.


2. at læge ikke var tilstrækkelig omhyggelig, idet hun ikke reagerede på, at s hovedmål var ekstremt, og idet hun ikke journalførte målingen.


har anført, at det i juli 2001 blev konstateret, at havde hydrocephalus (vand i hovedet).

Nævnets afgørelse af 1. klagepunktSundhedsplejerske har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved sin behandling af i perioden fra den 22. januar til den 14. maj 2001.

BegrundelseDet fremgår af journalen den 22. januar 2001, at sundhedsplejerske vurderede, at kiggede opmærksomt efter legetøj og lys, og fandt et hovedomfang på 37,5 cm.

Af journalen den 19. februar 2001 fremgår, at sundhedsplejerske fandt, at var i god trivsel, og der var god kontakt til barnet. Vægten var steget til 5,8 kg og hovedomfanget til 41 cm. Hovedomfangsmålet blev indtegnet på skemaet.

Det fremgår af journalen, at sundhedsplejerske den 30. marts 2001 fandt et hovedomfang på 43,5 cm. Videre fremgår det, at sundhedsplejerske den 14. maj 2001 fandt, at var opmærksom og fulgte genstande, men ikke genstande, der blev ført opad. Der er ikke anført vægt, længde og hovedomfang i journalnotatet fra denne kontakt.

Det fremgår af sundhedsplejerske s udtalelse til sagen, at s mor, , deltog i en mødregruppe med fra var ca. 2 måneder gammel til hen mod 6 måneders alderen. Det anføres, at disse gruppemøder generelt erstatter hjemmebesøg. Den 30. marts 2001, det vil sige, da var 3 måneder og 12 dage gammel, blev der foretaget måling og vægt, længde og hovedomfang. Hovedomfanget blev dog ikke indført i skemaet beregnet til dette. Endelig fremgår det, at familien ved besøget den 28. juni 2001 ikke ønskede, at sundhedsplejerske målte og vejede , fordi var træt.

Det er nævnets opfattelse, at kurven med de to første målinger viser, at kranieomfanget er steget med to percentiler (linier) på én måned, hvilket i sig selv burde have givet anledning til en skærpet opmærksomhed. Ved den tredje måling, der ikke er blevet ført ind, fortsætter kurven udover den øverste linie i stigende retning, hvilket efter nævnets opfattelse burde have medført en henvisning til praktiserende læge med henblik på yderligere udredning.

Nævnet skal bemærke, at ifølge gældende retningslinier for sundhedsplejersker, samt retningslinier for helbredsundersøgelser af børn hos praktiserende læge og oplysninger fra Sundhedsstyrelsen, er måling af kranieomfang ikke en sundhedsplejerskeopgave, men en lægelig opgave. Det er dog nævnets opfattelse, at når en sundhedsplejerske alligevel påtager sig denne opgave, påtager den pågældende sig ligeledes et fagligt ansvar.

På denne baggrund finder nævnet, at sundhedsplejerske har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet hun burde have ført samtlige målinger ind på kurven og reageret med en skærpet opmærksomhed efter undersøgelsen den 19. februar 2001, samt have henvist til egen læge den 30. marts 2001.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktPraktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 23. maj 2001.

BegrundelseDet fremgår af journalen, at allerede ved fødslen havde en misdannelse i form af en stor vandsvulst i den højre armhule (hygrom). Hun blev opereret herfor lige efter fødslen.

Det fremgår af journalen, at hovedomfanget ved fødslen var 37,0 cm. Den 2. februar 2001 var til 5 ugers undersøgelse, hvor hovedomfanget var 39,5 cm. Der blev ikke fundet noget påfaldende ved 5 ugers undersøgelsen. Den 23. maj 2001 var til 5 måneders undersøgelse. Hun var på daværende tidspunkt 5 måneder og 5 dage gammel og hovedomfanget var iflg. journalen steget til 48,5 cm. Ifølge journaloplysningerne blev der ikke fundet noget påfaldende ved undersøgelsen. vejede ved denne undersøgelse 9,5 kg.

På denne baggrund finder nævnet, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard at praktiserende læge undlod at reagere på s voksende hovedomfang ved børneundersøgelsen den 23. maj 2001.

Nævnet kan oplyse, at symptomerne ved hydrocephalus (vand i hovedet) udover stort kranium kan være øjensymptomer (”solnedgangsblik”, pareser) og/eller tryksymptomer (opkastninger, lammelser). Videre kan nævnet oplyse, at hovedomfangsmålingen ved de første børneundersøgelser derfor har til formål at afsløre begyndende hydrocefalus på et tidspunkt hvor der måske ikke er andre symptomer, idet hurtig behandling (indoperation af ventil til trykaflastning) kan have stor betydning for det videre forløb og prognosen.