Klage over, at der ikke blev reageret på anmodning om aktindsigt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A og praktiserende læge B i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal den 5. november 2002, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Sagsnummer:

0341305

Offentliggørelsesdato:

14. juli 2008

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A og praktiserende læge B i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal den 5. november 2002, jf. lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.

Hændelsesforløb


sendte den 5. november 2002 et brev til lægerne A og B, hvori han bad om aktindsigt i sin journal hos dem for perioden fra den 1. januar 1996 til og med dags dato. Endvidere fremgik det af brevet, at aktindsigten hastede.

klagede ved brev af 26. januar 2003 til Patientklagenævnet, idet han fortsat ikke havde modtaget den ønskede aktindsigt.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At lægerne ikke har reageret på s anmodning om aktindsigt fremsat i brev af 5. november 2002.

Det er herved anført, at brevet blev sendt rekommanderet, og at der er kvitteret for modtagelsen i lægehuset den 6. november 2002. Det er videre anført, at ved klagens indgivelse den 26. januar 2003 endnu ikke havde modtaget den ønskede aktindsigt.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge A og praktiserende læge B har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3, i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin journal den 5. november 2002.

Begrundelse


Det fremgår af sagen, at ved brev af 5. november 2002 til lægerne A og B anmodede om aktindsigt i sin journal.


Nævnet kan oplyse, at det fremgår af § 21, stk. 1 og 3, i lov om patienters retsstilling, at en sundhedsperson snarest skal tage stilling til en anmodning om aktindsigt. Såfremt en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Lægerne A og B har til sagen oplyst, at de efter at have modtaget s brev to gange skriftligt rettede henvendelse til ham, og bad ham om at kontakte klinikken telefonisk med henblik på at aftale tid til gennemgang af og/eller udlevering af journalen. reagerede ifølge lægerne A og B ikke på disse breve. Lægerne A og B har ikke gemt kopi af deres breve.

Det fremgår af journalen den 18. december 2002 ”vedrørende brev fra patienten om aktindsigt. Patienten er tilskrevet to gange om at kontakte os mhp at få tid til at gennemlæse og/eller udlevere journalen. Har ikke henvendt sig.”

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af § 21, stk. 2, i lov om patienters retsstilling, hvorledes imødekommelse af aktindsigt kan gennemføres. Det fremgår her, at aktindsigten enten kan gennemføres ved, at patienten får adgang til at gennemse journalen på stedet, eller at der udleveres en afskrift eller kopi af journalen til patienten.

Nævnet kan videre oplyse, at patienten har krav på at få udleveret en afskrift eller kopi, hvis dette ønskes. Sundhedspersonen kan således ikke stille krav om, at patienten møder til personligt gennemsyn af journalen på stedet, heller ikke hvis sundhedspersonen finder det betænkeligt at udlevere afskrift eller fotokopi til patienten uden lægelig vejledning.

Det er nævnets vurdering, at det på baggrund af s brev af 5. november 2002 måtte stå klart for læge A og læge B, at ønskede en kopi af sin journal.

Det er herefter nævnets vurdering, at uanset om læge A og læge B inden for 10 dage fra modtagelsen af anmodningen om aktindsigt havde skrevet til med henblik på at aftale tid til, at han kunne komme i konsultationen og gennemse eller få udleveret journalen, skulle de ved udløbet af fristen på de 10 dage have tilsendt kopi af journalen. Dette særligt når henses til, at læge A og læge B, efter det til Patientklagenævnet oplyste, ville give aktindsigt, og at han i anmodningen havde oplyst, at det hastede.

Nævnet finder herefter, at praktiserende læge A og praktiserende læge B har overtrådt lov om patienters retsstilling § 21, stk. 3.