Afslag på anmodning om aktindsigt i fødselsjournal fra 1978 med henblik på at få kendskab til klokkeslættet for fødslen

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge i forbindelse med hans afslag den 4. juli 2002 på s anmodning af 2. juli 2002 om aktindsigt i sin fødselsjournal fra 1978.

Sagsnummer:

0341315

Offentliggørelsesdato:

20. november 2003

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> i forbindelse med hans afslag den 4. juli 2002 på <****>s anmodning af 2. juli 2002 om aktindsigt i sin fødselsjournal fra 1978.

 

Hændelsesforløb


Den 2. juli 2002 modtog overlæge , gynækologisk/obstetrisk afdeling, , et brev fra et advokatfirma, hvorved der blev anmodet om aktindsigt i klienten s fødselsjournal fra 1978 med henblik på at få oplyst klokkeslættet for fødslen.

Den 4. juli 2002 afslog overlæge at imødekomme anmodningen om aktindsigt med den begrundelse, at ikke havde retskrav på aktindsigt i en journal fra 1978, og at afdelingen i øvrigt ikke havde ressourcer til at behandle aktindsigtsanmodninger af den pågældende type. blev i stedet henvist til at rette henvendelse til Landsarkivet.

Den 13. august 2002 skrev advokatfirmaet igen til overlæge og oplyste, at det ikke var muligt at få de ønskede oplysninger via Landsarkivet. Der blev derfor forespurgt, om overlæge kunne være behjælpelig med at fremskaffe de ønskede oplysninger.

Den 2. september 2002 meddelte overlæge , at han ikke anså sig i stand til at være behjælpelig med at få oplyst klokkeslættet for s fødsel.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At overlæge ikke har imødekommet s anmodning om aktindsigt i sin fødselsjournal.

Det er herved anført, at det er s indtryk, at hans henvendelse ikke er blevet taget alvorligt.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning den 2. juli 2002 om aktindsigt i sin fødselsjournal fra 1978.

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at i 1985 blev offentlighedsloven ændret, idet lovens anvendelsesområde blev udvidet, så den herefter omfattede al virksomhed udøvet af den offentlige forvaltning. Dette medførte, at en patient som udgangspunkt havde ret til aktindsigt i journaler udfærdiget på offentlige sygehuse fra og med 1. januar 1987.

Nævnet finder herefter, at ikke havde retskrav på efter anmodning at få aktindsigt i sin journal fra 1978 vedrørende hans fødsel på gynækologisk/obstetrisk afdeling, .

Nævnet kan samtidig oplyse, at selvom patienter ikke ifølge lovgivningen har ret til aktindsigt i sygehusjournaler, kan der gives adgang til aktindsigt (meroffentlighed). En sundhedsperson kan således give aktindsigt i større omfang, end hvad der er pligt til i henhold til princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. Ved stillingtagen hertil skal der foretages en konkret vurdering af journaloplysningernes indhold og deres betydning for patienten. Herunder må det vurderes, om det må antages at være til skade for patienten eller andre, at patienten får aktindsigt i de ønskede oplysninger. Det følger af vejledning om offentlighed i forvaltningen (nr.11687 af 3. november 1986, pkt. 8), at såfremt oplysningerne i et dokument ikke er fortrolige, eller hensynet til andre ikke taler afgørende imod, bør myndigheden i almindelighed imødekomme en begæring om aktindsigt, selvom myndigheden ikke er forpligtet hertil.

Det fremgår af overlæge s brev af 4. juli 2002 til s advokat, at han ikke kunne imødekomme s anmodning om aktindsigt i sin fødselsjournal fra 1978, da han ifølge loven ikke havde ret til aktindsigt i journalmateriale fra denne periode, og afdelingen i øvrigt ikke havde ressourcer til imødekomme aktindsigts-anmodninger af den pågældende type. blev i stedet henvist til at rette henvendelse til Landsarkivet.

Overlæge har anført i sin udtalelse til sagen, at journaler, der er 25 år gamle, er fjernarkiveret og overordentlig vanskelige og tidskrævende at få fat i, men såfremt der foreligger en relevant sundhedsfaglig problemstilling, vil afdelingen bruge de ressourcer, der skal til. Det var overlæge s vurdering, at s anmodning var helt uden helbredsmæssig eller sundhedsfaglig problemstilling, og han fandt derfor, at afdelingen ikke havde ressourcer til at finde den pågældende fødselsjournal frem.

På den baggrund har nævnet lagt til grund, at overlæge foretog en vurdering i forhold til princippet om meroffentlighed ved sit afslag på aktindsigt til med hensyn til dennes fødselsjournal udfærdiget i 1978, og at afslaget på aktindsigt alene blev givet ud fra det forhold, at anmodningen om aktindsigt blev bedømt til at være uden helbredsmæssig eller sundhedsfaglig relevans sammenholdt med ressourcemæssige spørgsmål.

Det kan oplyses, at nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til klager over anvendelsen af ressourcerne inden for det sundhedsfaglige område.

Nævnet bemærker endvidere, at overlæge ved sine overvejelser om aktindsigt i henhold til princippet om meroffentlighed foretog en konkret vurdering af journaloplysningernes indhold og deres betydning for .

Det er nævnets opfattelse, at de pågældende overvejelser ikke var af usaglig karakter.

Patientklagenævnet kan hertil oplyse, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 236 af 19. december 1996 om lægers journalføring, at formålet med optegnelserne i journalen er at sikre patientens udredning og behandling. Journalen er primært et arbejdsredskab for lægen.

Endvidere kan nævnet oplyse, at det følger af § 20 i lov om patienters retsstilling, at en patient som udgangspunkt har ret til aktindsigt i helbredsoplysninger (journalen). Retten til aktindsigt er begrundet i patienters interesse i at få aktindsigt i, hvad de fejler, således at de kan tage stilling til den videre behandling. Retten er således nært knyttet til reglerne om information og samtykke.

Nævnet finder på baggrund af disse omstændigheder ikke anledning til at kritisere overlæge , i forbindelse med hans afslag på s anmodning den 2. juli 2002 om aktindsigt i sin journal fra 1978 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, .