Klage over ordination af medicin uden tilsyn samt instruktion af medhjælp

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hendes behandling af den 17. juli 2002 på , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hendes journalføring af behandlingen af i perioden fra den 3. juni til den 17. juli 2002 på , jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Sagsnummer:

0341809

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hendes behandling af <****> den 17. juli 2002 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hendes journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 3. juni til den 17. juli 2002 på <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Hændelsesforløbhavde gennem en del år været generet af tilstoppet næse om morgenen, og da hun havde mistanke om, at tilstanden kunne være forårsaget af en form for allergi, henvendte hun sig den 3. juni 2002 til . På klinikken er speciallæge i anæstesiologi tilknyttet som eneste autoriserede sundhedsperson.

blev tilset af en ikke autoriseret sundhedsperson, som betegnede sig som immunolog. Der blev foretaget en række blodprøver med henblik på påvisning af eventuel allergi, og disse blev sendt til et laboratorium i USA. Svaret på de forskellige analyser viste normale forhold.

Ved en fornyet konsultation den 17. juli 2002 fik oplyst resultatet af prøverne. Det viste sig at alle prøver var normale, men hun fik af immunologen oplyst, at dette ikke betød, at der ikke kunne være tale om svampeinfektion, hvorfor han foreslog en intensiv medicinsk behandling.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At speciallæge ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med medicinordination.

Det er herved anført, at uanset at blodprøverne var normale, ordinerede speciallæge 3 ugers intensiv medicinsk kur mod svampeinfektion og fejlfordøjelse, og at ordinationen skete uden at blev tilset af speciallæge .

2. At speciallæge ikke har instrueret sin medhjælp korrekt.

Det er herved anført, at speciallæge s medhjælp vurderede, at der var grundlag for medicinsk behandling, til trods for at blodprøverne var normale, og at ikke blev informeret om de bivirkninger, der var forbundet med den ordinerede behandling, herunder at graviditet skulle undgås.


Nævnets afgørelse af 1. klagepunktSpeciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 17. juli 2002 på .

Speciallæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 i forbindelse med journalføring af behandlingen af i perioden fra den 3. juni til den 17. juli 2002 på .

BegrundelseDet fremgår af sagens akter, at den 3. juni 2002 henvendte sig til speciallæge , og ifølge speciallæge s udtalelse til sagen foretog hendes medhjælp indledningsvis en såkaldt vitalmikroskopi, hvorved han undersøgte en blodprøve og fandt, at der var tegn på foos-sensitivity /allergisk konstitution. Herefter blev der ifølge journalen taget blodprøver, der blev sendt til en klinik i USA.

Videre fremgår det af sagens akter og journalen, at den 17. juli 2002 atter konsulterede speciallæge , hvor hun fik svarene på blodprøverne, der blev beskrevet som normale. Imidlertid blev der ordineret medicinsk behandling i form af Diflucan og Nystatin mod svamp samt Pankreon for at fremme fordøjelsen.

Det fremgår af speciallæge s udtalelse til sagen, at hun fandt, at havde en kronisk svampeinfektion med fokus i bihulerne ledsaget af en overfølsomhed for æg og mælk. Speciallæge har endvidere anført, at hun som erfaren læge ikke kun behandler på grundlag af laboratorieresultater, men vurderer den samlede mængde kliniske informationer, herunder også patientens symptomer, tidligere undersøgelser og relevante nye undersøgelser fra den internationale medicinske litteratur.

Nævnet finder, at de laboratorieundersøgelser læge har foretaget for overfølsomhed, er uden kendt reproducerbarhed eller sensitivitet og specificitet vedrørende overfølsomhed. Det vil sige, at det ikke er tilstrækkeligt godtgjort, om laboratorieundersøgelserne måler lige nøjagtigt hver gang, eller om undersøgelserne giver mange falsk-positive eller falsk-negative resultater.

Nævnet finder endvidere, at speciallæge på baggrund af sin mistanke om svampeinfektion burde have iværksat såvel kliniske som billeddiagnostisk undersøgelser af næsehule og bihuler, forinden hun iværksatte medicinsk behandling. Speciallæge har således ikke selv anvendt de undersøgelsesmetoder, som anvendes ved undersøgelse fra Mayo Clinic i USA, og som speciallæge i sin udtalelse til sagen henviser til.


Det fremgår ikke af speciallæge s udtalelse til sagen, på hvilken indikation hun ordinerede lægemidlet Pankreon. Nævnet kan hertil oplyse, at Pankreon er et fordøjelsesenzym, der gives ved nedsat funktion af bugspytkirtlen.

Patientklagenævnet finder på baggrund af de oplyste prøveresultater, at der ikke var indikation for ordination af Diflucan, Nystatin samt Pankreon til .

Nævnet finder endvidere, at journalen ikke er i overensstemmelse med reglerne herom, idet der ikke er anført noget om årsagen til kontakten, hvem der har foretaget journalnotatet samt hvilken information, der er blevet givet.

Nævnet kan oplyse, at ifølge bekendtgørelse af lov om udøvelse af lægegerning § 13, stk. 2, har klinikker pligt til at føre ordnede optegnelser. Pligten er præciseret i Sundhedsstyrelsens cirkulære om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser, hvoraf det i § 5, stk. 2, fremgår, at journalen skal indeholde oplysninger om, hvem der har foretaget journalnotatet og hvornår. Af § 6 fremgår det, hvad en journal skal indeholde, herunder navn, alder og bopæl, dato og årsag til kontakten, undersøgelsesresultater, diagnose eller lægens skøn angående sygdommens art, iværksat behandling, ordination af lægemidler (navn, styrke, mængde, dosering og administrationsmåde), henvisning til undersøgelser, hvilken information der er givet til patienten og patientens tilkendegivelser på baggrund af den givne information.

Nævnet kan endvidere oplyse, at det fremgår af cirkulære nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser, at det påhviler den læge, der benytter medhjælp ved udøvelse af lægevirksomhed at drage omsorg for, at undersøgelser og behandlinger mv., der på lægens ansvar udføres af medhjælpen, journalføres.

På baggrund heraf finder nævnet, at speciallæge ved sin anvendelse af medhjælp i større omfang burde have sikret, at der blev ført journal i overensstemmelse med reglerne herom.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunktSpeciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved ikke i tilstrækkelig omfang at have instrueret sin medhjælp vedrørende information i forbindelse med behandlingen af den 17. juli 2002 på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen og sagens akter, at den 17. juli 2002 af speciallæge fik ordineret medicinsk behandling i form af Diflucan og Nystatin mod svamp samt Pankreon for at fremme fordøjelsen. Der er intet i journalen anført om, at der blevet givet information om de bivirkninger, der er forbundet med den receptpligtige medicin.

Det fremgår af klageskrivelsen, at på intet tidspunkt af s medhjælp blev informeret om de bivirkninger, der var ved indtagelsen af medicinen, og at denne ikke undersøgte, om hun eventuelt var overfølsom overfor medicinen.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af § 7, stk.. 1, i lov om patienters retsstilling, at patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger.

Nævnet har ved henvendelser til speciallæge forsøgt at få oplyst, om der på klinikken forefindes instrukser vedrørende information til patienter ved receptpligtig medicin.

Speciallæge har imidlertid ikke besvaret disse henvendelser.

Det er nævnets opfattelse, at speciallæge ved sin benyttelse af medhjælp burde have instrueret medhjælpen i, hvilken information, der skal gives i forbindelse med ordination af medicin.

Nævnet finder herefter, at speciallæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.