Klage over praktiserende læges videregivelse af helbredsoplysninger om et barn til dettes fader, der ikke havde andel i forældremyndigheden

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge i forbindelse med videregivelse af oplysninger om til dennes fader den 13. og den 22. maj 2003.

Sagsnummer:

0342022

Offentliggørelsesdato:

1. december 2003

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> i forbindelse med videregivelse af oplysninger om <****> til dennes fader den 13. og den 22. maj 2003.

 

Den 12. marts 2002 blev , der var 5 år, undersøgt af egen læge, idet hun ofte var forkølet og skrantende. Der blev ikke fundet symptomer på allergi, og en udredning i form af en priktest blev overvejet.

Den 9. april 2002 fik gennemført en standard priktest, som viste positiv reaktion for græs og mindre reaktion for hest og kat. Den 5. maj 2003 blev der iværksat lokal allergibehandling, og i forbindelse hermed ønskede s moder, at praktiserende læge skrev et brev til s fader grundet uenighed om behandlingen.

Den 13. maj 2003 blev læge telefonisk kontaktet af s fader, der ønskede oplysninger om allergistatus.

Den 22. maj 2003 havde praktiserende læge en samtale med s fader, hvor han oplyste om fundene ved standard priktesten.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• at læge uden samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt har videregivet oplysninger om til hendes fader, der ikke har forældremyndigheden.

Det er herved anført, at læge den 12. maj 2003 havde en telefonisk kontakt med s fader vedrørende personlige oplysninger om datteren, og at han den 22. maj 2003 ved en konsultation fik oplysninger om tidligere undersøgelse af datteren samt fik udleveret hendes journal.Nævnets afgørelse af klagen

Praktiserende læge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med videregivelse af oplysninger om til dennes fader den 13. og den 22. maj 2003.

Begrundelse

Det fremgår af journalen, at den 9. april 2002 fik foretaget en standard priktest med henblik på vurdering af, om hun havde allergi. Undersøgelsen viste positiv reaktion for græs og mindre reaktion for hest og kat.

Det fremgår af såvel læge s udtalelse til sagen som klageskrivelsen, at s fader deltog ved konsultationen den 9. april 2002.

Videre fremgår det af journalen, at ledsaget af sin moder den 5. maj 2003 blev tilset af læge , og at medicinsk behandling mod allergien blev iværksat. ønskede, at der blev tilsendt et brev til faderen, idet der var uenighed om behandlingen, men læge tilbød en allergibrochure til faderen.

Det fremgår af klageskrivelsen, at s moder udelukkende anmodede læge om en lægeerklæring.

Det fremgår af klageskrivelsen, at havde samvær med faderen i perioden fra den 8. til den 11. maj 2003, og at faderen ikke gav den medicin, som var blevet ordineret ved konsultationen den 5. maj 2003.

Videre fremgår det af journalen, at læge den 12. maj 2003 telefonisk blev kontaktet af s moder, hvor allergibehandlingen blev diskuteret, når var hos sin far.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at han blev anmodet om at give s fader oplysninger, der kunne overbevise ham om allergidiagnosen og behandlingsindikationen. Læge foreslog, at faderen fik kopi af journalen og en allergibrochure.

Endvidere fremgår det af journalen, at s fader den 13. maj 2003 telefonisk kontaktede læge , idet han ønskede oplysninger om datterens allergi. Senere samme dag hentede faderen journaludskrift samt en brochure vedrørende allergi.

Den 22. maj 2003 havde læge ifølge journalen en samtale med faderen, hvor han oplyste om fundene ved allergitesten.

Nævnet kan oplyse, at såfremt en patient er under 15 år, skal indehaveren af forældremyndigheden til barnet samtykke til videregivelse af oplysninger vedrørende barnet. En indehaver af forældremyndigheden har således som udgangspunkt endvidere ret til at se alle journaloplysninger vedrørende barnet.

For så vidt angår retsstillingen for den forælder, der ikke har forældremyndigheden, fremgår det af § 19, stk. 1, i lov om forældremyndighed og samvær, at den forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra blandt andet sundhedsvæsenet. Myndigheden eller institutionen kan nægte at give oplysninger, hvis det er til skade for barnet.

Patientklagenævnet kan videre oplyse, at nævnet tidligere har forespurgt Civilretsdirektoratet vedrørende fortolkning af § 19 i lov om forældremyndighed og samvær. Civilretsdirektoratet har ved et brev af 25. februar 2002 henholdt sig til Justitsministeriets svar af 5. august 1999 på et spørgsmål fra et folketingsmedlem. Af svaret fremgår det, at privat praktiserende læger ikke er omfattet af orienteringspligten i § 19, stk. 1, i lov om forældremyndighed og samvær. Den forælder, som ikke har forældremyndigheden, har således ikke ret til oplysninger vedrørende barnets forhold fra barnets praktiserende læge.

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger om et barn til en forælder uden del i forældremyndigheden indebærer således som udgangspunkt en overtrædelse af tavshedspligten. En forudsætning for at statuere brud på tavshedspligten er imidlertid, at de oplysninger, der videregives, ikke allerede er kendt af den, der modtager oplysningerne.

Det er herefter nævnet opfattelse, at læge ikke har videregivet fortrolige oplysninger til s fader, idet han allerede var bekendt med allergitesten samt resultatet heraf, herunder den iværksatte behandling. Der blev således hverken i forbindelse med udleveringen af journalen eller ved konsultationen den 23. maj 2003 videregivet helbredsoplysninger, som faderen ikke allerede var bekendt med.

Nævnet finder derfor, at læge ikke har overtrådt sin tavshedspligt i forbindelse med videregivelse af oplysninger til s fader.