Klage over afslag på tandregulering. Kosmetisk indikation

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere specialtandlæge for hans behandling af i perioden fra den 8. december 1998 til den 15. maj 2003 i Kommunale Tandpleje.

Sagsnummer:

0342407

Offentliggørelsesdato:

1. november 2005

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere specialtandlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 8. december 1998 til den 15. maj 2003 i <****> Kommunale Tandpleje.

Hændelsesforløb


blev den 8. december 1998 og den 28. november 2001 undersøgt af specialtandlæge med henblik på tandreguleringsbehandling. Specialtandlægen fandt, at der ikke var indikation for tandreguleringsbehandling i kommunalt regi.

På anmodning fra moderen blev der den 15. maj 2003 fremstillet et studiemateriale bestående af modeller, røntgenbilleder og kliniske fotos. Efter analyse af dette, fastholdt specialtandlæge sin beslutning.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At specialtandlæge ikke fandt indikation for tandreguleringsbehandling i kommunalt regi.
.

Nævnets afgørelse af klagen

Specialtandlæge har ikke overtrådt tandlægeloven ved sin behandling af .

Begrundelse

Patientklagenævnet kan oplyse, at tandlæger i den kommunale tandpleje ved deres vurdering af, om der for en patient foreligger indikation for tandreguleringsbehandling, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinier herom, der findes i et bilag med regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer til Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 205 af 22. marts 2001 om tandpleje.

Ifølge Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 205 af den 30. marts 2001 om tandpleje med bilag om "Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer" Der kan i dette tilfælde hverken være tale om "Tvangsføring fremad som ved underbid" (afsnit 11(1)) eller være tale om "Tygge- og/eller afbidningsbesvær" ved "udpræget åbent bid" (afsnit 11(2)). Det fremgår heraf blandt andet, at tandreguleringsbehandling kan tilbydes for "at forebygge og behandle"..."forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader". Afsnit II omtaler risiko for funktionsforstyrrelser.

Afgørelsen af, om der foreligger indikation for tandreguleringsbehandling, beror således på et skøn.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at blev undersøgt for tandstillingsfejl 3 gange i Kommunale Tandpleje. Ved samtlige undersøgelser fandt specialtandlæge , at der ikke var indikation for at tilbyde tandreguleringsbehandling i den kommunale tandpleje.

Det er på baggrund af en vurdering af studiemodellerne, der er fremstillet maj 2003, nævnets vurdering, at de stillede diagnoser var relevante.

Der er nævnets vurdering, at s tandstillingsfejl drejer sig om forholdsvis små afvigelser i biddet i kombination med en uregelmæssig tandstilling i fortandsområdet, især gældende for fortænderne i underkæbefronten.

Det er videre nævnets vurdering, at ansigtsfoto af viser, at tandsættet i øvrigt er karakteristisk ved at være placeret langt fremme i ansigtet (protrusion).

Videre er det nævnets vurdering, at der for så vidt angår sammenbiddet i højre side ses en forskydning mod overbid svarende til ca.1/2 tandbrede (distal okklusion) og i venstre side ses en lille forskydning mod overbid svarende til 1/4 tandbredde. På fortænderne i overkæben kan måles et overbid i horisontal retning af varierende omfang på mellem 4-8 mm, alt afhængig af hvor der måles. Der kan ikke konstateres læbefang. Med hensyn til overbid i lodret retning (vertikalt overbid) kan der ikke ses sammenbidskontakt mellem overkæbens og underkæbens fortænder, men heller ingen påbidning af tandkødet.

Endelig er det nævnets vurdering, at tandkronerne på overkæbens fortænder er brede og samtidig står en anelse kippet fremefter i retning mod overlæben (facialt kippet). Specifikt er den ene af de store fortænder i overkæben (+1) desuden let drejet mod overkæbens midtlinie (roteret mesialt) samtidig med, at tandkronen er kippet en anelse i distal retning (hælder til siden). I underkæbefronten kan der ses en uregelmæssig position af 2 små fortænder (2-2), som er kippet i retning mod tungen (linqualt kippet).

De ovennævnte afvigelser indebærer imidlertid efter nævnets opfattelse ingen af de risici, der er omtalt i sundhedsstyrelsens visitationskriterier.

Det er således nævnets vurdering, at s tandstilling ikke aktuelt eller på sigt indebærer risiko for skader på tænder og omgivende væv, risiko for funktionsforstyrrelser eller risiko for senskader.

Samlet er det nævnets vurdering, at s tandstilling aktuelt eller på sigt ikke indebærer risiko for skader på tænder og omgivende væv, risiko for funktionsforstyrrelser eller risiko for psykosociale belastninger.

Det er vedrørende risikoen for psykosociale belastninger nævnets vurdering, at s tandstilling ikke er så afvigende, at den falder udenfor den normale variation.

Sammenfattende finder nævnet således, at specialtandlæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin undersøgelse af .