Klage over manglende information og fejl i forbindelse med operation for lungekræft

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hendes journalføring af behandlingen af den 18. november 2002, på thoraxkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hendes information til inden operationen den 18. november 2002 på thoraxkirurgisk afdeling, , jf. lov om patienters retsstilling § 6 og §7.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge , for hendes behandling af den 18. november 2002 på thoraxkirurgisk afdeling, .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge , for hans information til den 31. januar 2003 på hjertemedicinsk afdeling, ,

Sagsnummer:

0342709

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2004

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi), Hjerte- og kredsløbssygdomme, medicinske (kardiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hendes journalføring af behandlingen af <****> den 18. november 2002, på thoraxkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hendes information til <****> inden operationen den 18. november 2002 på thoraxkirurgisk afdeling, <****>, jf. lov om patienters retsstilling § 6 og §7.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****>, for hendes behandling af <****> den 18. november 2002 på thoraxkirurgisk afdeling, <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****>, for hans information til <****> den 31. januar 2003 på hjertemedicinsk afdeling, <****>,

HændelsesforløbDen 18. november 2002 blev opereret for lungekræft på thoraxkirurgiske afdeling, .

Operationen blev udført af 1. reservelæge assisteret af to overlæger.

Under operationen blev højre lunges mellem- og underlap fjernet. Operationen forløb uden komplikationer.

blev udskrevet den 22. november 2002 til ambulant kontrol den 27. november 2002.

Der er intet anført i journalen om information af , men ifølge 1. reservelæge s udtalelse til sagen informerede hun den 18. november 2002 om den forestående operation og beklagede, at denne information ikke var givet tidligere.

I samme udtalelse anføres, at efter operationen blev informeret om indgrebet, og at 1. reservelæge planlagde en samtale om hele forløbet til den 27. november 2002, hvilket meddeltes telefonisk, og accepterede, men han aflyste denne samtale ved kontrollen den 27. november 2002.

Efter udskrivningen havde smerter ved vejrtrækning og tiltagende åndedrætsbesvær.

Den 27. januar 2003 fik på lokalt sygehus ved ultralydundersøgelse påvist væske i hjertesækken og blev derfor den 28. januar 2003 indlagt på hjertemedicinsk afdeling, , hvor der udtømtes 2 liter blodig væske fra hjertesækken, og der blev indlagt dræn.

Undersøgelse af den udhentede væske viste ikke bakterier eller ondartede celler.

Drænet blev fjernet den 31. januar 2003, og forlangte sig udskrevet samme dag.

Overlæge , hjertemedicinsk afdeling, , foreslog den 31. januar 2003 at vente med udskrivning, og informerede om, at væsken i hjertesækken kunne gendannes, og at skulle henvende sig til sygehusvæsenet, hvis der kom symptomer herpå.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At i forbindelse med den første indlæggelse fra den 15. november 2002 ikke fik tilstrækkelig information forud for operationen.

har anført, at de tre vagthavende læger var syge, og at han senere fik modstridende informationer om det foretagne indgrebs omfang.

2. At der blev begået en fejl ved operationen, idet det senere viste sig, at s hjertesæk efter al sandsynlighed var blevet læderet.

har anført, at han ved operationen den 29. januar 2003 fik fjernet to liter blod fra hjertesækken.

3. At ikke fik nogen information ved udskrivelsen den 31. januar 2003.

har anført, at de tre vagthavende læger var syge.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt1. reservelæge har overtrådt lov om patienters retsstilling § 6 og § 7 ved sin information af inden operationen den 18. november 2002 på thoraxkirurgisk afdeling, .

1. reservelæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2. ved sin journalføring af behandlingen af den 18. november 2002, på thoraxkirurgisk afdeling, .

BegrundelseDet fremgår af samtykkeerklæring af 18. november 2002, underskrevet af , at han har modtaget mundtlig og skriftlig information vedrørende det planlagte operative indgreb.

Det er nævnets opfattelse, at informationen skal gives på et sådan tidspunkt, at der er tid til spørgsmål og fornøden overvejelse. Dette skal ses i sammenhæng med patientens samtykke til behandling, idet det forudsætter, at informationen, i det omfang det kan lade sig gøre, gives i så god tid, at patienten har mulighed for at overveje situationen og eventuelt drøfte situationen med pårørende eller andre. I tilfælde hvor en patient er omtåget på grund af medicinindtagelse eller af andre årsager, bør det efter nævnets opfattelse overvejes at udsætte informationen og behandlingen, såfremt det er muligt, til patienten er i stand til at forholde sig til informationen.

Det fremgår af anæstesijournalen, at modtog præmedicin klokken 6.45.

Ifølge 1. reservelæge s udtalelse til sagen informerede hun kl. 7.30 samme dag, som han blev opereret.

I efterforløbet til operationen angiver l. reservelæge at have informeret om operationen i forbindelse med stuegang. Der er imidlertid ikke i journalen angivet hverken karakter eller indhold af denne information.

Det fremgår af journalen den 22. november 2002, at har forladt afdelingen, og at han blev informeret pr. telefon.

På denne baggrund finder nævnet anledning til kritik af, at 1. reservelæge ikke inden operationen informerede på et tidligere tidspunkt og inden præmedicineringen, således at havde haft en reel mulighed for at tage stilling til, om han ønskede at give samtykke til indgrebet eller ej.

Nævnet finder ikke, at der burde være informeret om den meget sjældne komplikation væskeansamling i hjertesækken, der opstod hos .

Nævnet kan oplyse, at efter lægelovens § 13, stk. 2 og efter Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser samt Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke af 19. september 1998 skal lægen føre optegnelser i patientens journal om den givne information, således at det fremgår, hvilke oplysninger der er givet patienten, og hvad patienten på denne baggrund har tilkendegivet.

Det fremgår imidlertid ikke af journalen, hvilken information der er givet. Det fremgår således ikke af journalen, at der er informeret om formål, forventet forløb og risici ved operationen

Nævnet finder, at 1. reservelæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, ved den 18. november 2002 ikke at have journalført den information, hun gav .

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt1. reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 18. november 2002 på thoraxkirurgisk afdeling, .

BegrundelseDet fremgår af journalen den 18. november 2002, at der under operationen fandtes en 10 x 7 cm stor ondartet knude beliggende i underlappen voksende tæt op mod mellemlapsbronkus, hvorfor det skønnedes mest sikkert at fjerne både underlap og mellemlap. Der blev under operationen fundet spredning fra tumor til en lymfeknude. Der er ikke i operationsbeskrivelsen angivet kontakt med eller læsion af hjertesækken.

Nævnet kan oplyse, at det ikke er usædvanligt, at man under disse operationer åbner eller på anden vis involverer hjertesækken, da denne ligger umiddelbart op mod lungen. Det er på trods af dette forhold yderst sjældent, at der som følge af denne type operation senere udvikles væskeansamling i hjertesækken. Det er så sjældent, at man bør mistænke og undersøge for andre årsager til denne tilstand.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at den lungeoperation med fjernelse af mellem- og underlap fra højre lunge, som 1. reservelæge foretog den 18. november 2002, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunktOverlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information til den 31. januar 2003 på hjertemedicinsk afdeling, , jf. lov om § 6 og 7.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 28. januar 2003, ca. 2 måneder efter operationen for lungekræft, at blev indlagt på hjertemedicinsk afdeling, . Baggrunden for indlæggelsen var, at man, i forbindelse med en rutinekontrol efter lungekræftoperationen, havde påvist stort hjerte på røntgenbilledet af brystkassen. Der var på lokalsygehuset foretaget ultralydsundersøgelse af hjertet, som havde påvist en betydende ansamling i hjertesækken. Ultralydsfundet blev bekræftet ved indlæggelsen på . Der blev planlagt udtømning af ansamlingen til næste dag, og denne blev foretaget den 29. januar 2003 ukompliceret, med udtømmelse af ca. 2 l blodtilblandet væske.

Det fremgår videre af journalen, at væsken blev undersøgt for bakterier, tuberkulose og endeligt, om der var synlige ondartede celler i væsken. Svaret på disse undersøgelser forelå den 31. januar 2003, og var for alle 3 forhold negative.

Det fremgår videre af journalen den 31. januar 2003, at der ikke kom mere væske ud af det lille plastikdræn, der var lagt ind i hjertesækken, og at drænet blev fjernet. Overlæge , som foretog fjernelsen af drænet anbefalede , at han forblev indlagt til dagen efter.

Det fremgår af både hjertekirurgisk og hjertemedicinsk notat den 31. januar 2003, at var afvisende overfor denne anbefaling, og således valgte at tage hjem mod givet råd. blev gjort opmærksom på, at såfremt der udvikledes åndenød på ny, da at søge læge.

Nævnet kan oplyse, at baggrunden for denne anbefaling er, at indstikket til hjertesækken kan medføre, at man rammer lungen, og dermed at der kommer en lille læk. Derfor er det i henhold til almindelig anerkendt faglig standard, at man dagen efter fjernelsen af drænet foretager røntgen af hjerte og lunger, og samtidig ultralydsundersøgelse af hjertet for at vurdere, hvor meget væske der er tilbage i hjertesækken.

Det fremgår af journalen den 31. januar 2003, at der er informeret om, at der var mulighed for, at ansamlingen kunne gendannes, og der såfremt dette gentog sig kunne blive tale om at anlægge et såkaldt vindue, det vil sige en forbindelse fra hjertesækken til for eksempel lungesækken, alternativt bughulen således, at eventuel produktion af væske løbende ville kunne udtømme sig uden at genere hjertets funktion. Det fremgår af udskrivningsbrevet fra hjertemedicinsk klinik, at . blev orienteret om, at der kan være en sammenhæng imellem dannelsen af væskeansamling i hjertesækken og hans lungekræftsygdom.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at den afgivne information i relation til selve udtømmelsesproceduren og efterforløbet må anses for at være i overensstemmelse med lov om patienters retsstilling.

Dissens fra :

Det er min opfattelse, at 1. reservelæge ikke har overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af , idet de læger, der har tilset inden præmedicineringen burde have sikret sig, at informationen var givet.