Klage over tvangsmedicinering

er en 56-årig kvinde, der i 1994 første gang var indlagt på psykiatrisk afdeling, ...

Sagsnummer:

0343706

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2004

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

<****> er en 56-årig kvinde, der i 1994 første gang var indlagt på psykiatrisk afdeling, <****>...

er en 56-årig kvinde, der i 1994 første gang var indlagt på psykiatrisk afdeling, , for en akut paranoid psykose. I 1995 var hun ligeledes indlagt og blev i den forbindelse tvangsmedicineret med antipsykotisk medicin. Under såvel denne som en umiddelbart efterfølgende indlæggelse på , led hun af en akut sindssygdom domineret af vrangforestillinger. I 1997 blev hun i forbindelse med pensionsansøgning skønnet lidende af en paranoid skizofreni (spaltningssindsygdom med vrangforestillinger).

I 1998 var atter indlagt på psykiatrisk afdeling, , ved tvang på behandlingsindikation for en sindssygdom med forfølgelsesideer. Hun blev tvangsmedicineret med antipsykotisk medicin i form af Zyprexa 15 mg dagligt.

I april 1999 blev hun efter knivoverfald på en yngre ukendt kvinde sigtet og senere tiltalt for drabsforsøg og herunder varetægtsfængslet i surrogat. Hun var i forbindelse hermed indlagt i psykiatrisk afdeling, , hvorunder hun fandtes præget af forfølgelsesforestillinger samt tiltagende tankeforstyrrelser. Efter genoptagelse af medicinsk behandling, blev hun overflyttet til . I mentalobservation blev hun fundet lidende af en paranoid skizofreni (spaltningssindssygdom med vrangforestillinger) og hun blev i september 1999 idømt dom til psykiatrisk behandling med tilsyn af kriminalforsorgen.

Aktuelt blev den 22. juli 2003 frivilligt indlagt i den psykiatriske afdeling, , hvor hun mødte op ledsaget af sin søn og politiet.

vurderes ved indlæggelsen og efterfølgende sindssyg, præget af vrangforestillinger af forfølgelseskarakter og i forløbet af indlæggelsen endvidere tankeforstyrret med et privat sprogbrug, ord nydannelser (neologismer) og manglende sygdomserkendelse. blev fra den 23. juli 2003 forsøgt motiveret for behandling med antopsykotisk medicin, men afslog vedvarende dette. Der blev herefter den 7. august 2003 truffet beslutning om tvangsbehandling med smeltetablet Zyprexa 5 mg x 1, hvor dosis afpasses efter effekt og bivirkninger, subsidiært injektable Cicordinol 10 mg.

klagede over beslutningen om tvangsmedcinering til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved . Klagen blev tillagt opsættende virkning.

Klagen blev herefter den 14. august 2003 behandlet i Det Psykiatriske Patientklagenævn ved . Et flertal af nævnet underkendte beslutningen om tvangsmedicinering. Flertallet lagde herved vægt på, at det ud fra det oplyste i lægeerklæringen og på nævnsmødet, sammenholdt med s fremtræden på nævnsmødet, ikke var grundlag for at antage, at hun var sindssyg, således at det aktuelt ville være uforsvarligt ikke at behandle hende.

Et mindretal ved Det Psykiatriske Patientklagenævn ved var enig med flertallet i, at ikke under nævnsmødet på noget tidspunkt fremtrådte psykotisk. Mindretallet fandt desuagtet ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte beslutningen om tvangsbehandling af . Mindretallet lagde vægt på overlægens oplysninger i lægeerklæringen og på mødet samt det påfaldende og til dels uforståelige indhold i de breve, som havde skrevet til en overlæge og til sønnen vedrørende en stjålen cykel.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder efter en samlet vurdering, at var sindssyg, formentlig lidende af en spaltningssindssygdom med vrangforestillinger (paranoid skizofreni), og at det ville være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle hende, da udsigten til hendes helbredelse eller en betydelig afgørende bedring i tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. Nævnet har herved lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at var præget af vrangforestillinger af forfølgelseskarakter og i forløbet af indlæggelsen endvidere tankeforstyrret med et privat sprogbrug, ordnydannelser (neologismer) og manglende sygdomserkendelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har lagt vægt på, at gennem 2 uger blev forsøgt motiveret for frivillig behandling, før beslutning om tvangsmedicinering blev truffet. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at tidligere havde modtaget antipsykotisk medicin med god effekt på tilstanden.

Betingelserne for tvangsbehandling var således opfyldt.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at behandlingen opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger.

Nævnet har lagt vægt på, at Zyprexa og Cisordinol er et almindeligt anvendte og vel afprøvede antipsykotiske lægemidler, ligesom de besluttede doseringer er sædvanlige.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved .