Klage over manglende overdragelse af journal til ny læge

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge i forbindelse med s anmodning den 21. august 2002 om overdragelse af sin journal til hendes nye praktiserende læge.

Sagsnummer:

03F000

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2003

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> i forbindelse med <****>s anmodning den 21. august 2002 om overdragelse af sin journal til hendes nye praktiserende læge.

HændelsesforløbDen 21. august 2002 anmodede praktiserende læge om at fremsende hendes journal til sin nye praktiserende læge, hvilken anmodning lægen ikke imødekom.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At praktiserende læge ikke den 21. august 2002 efter anmodning fra har imødekommet hendes anmodning om at fremsende hendes journal til hendes nye praktiserende læge.

Nævnets afgørelse af klagenPraktiserende læge har ikke handlet retsstridigt ved ikke at efterkomme s anmodning den 21. august 2002 om fremsendelse af hendes journal til hendes nye praktiserende læge.

Begrundelse


Praktiserende læge har til sagen udtalt, at han fandt det bedst, at forblev hans klient, hvorfor han nægtede at hun akut foretog lægeskift. Anmodningen fra om at fremsende journalmaterialet til hendes nye læge i blev ikke imødekommet.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af bekendtgørelse om lægers pligt til at føre optegnelser, at optegnelser skal opbevares i mindst ti år efter tidspunktet for sidste tilføjelse. Opbevaringspligten på 10 år forhindrer ikke, at optegnelserne, når forholdene gør det hensigtsmæssigt, kan overgives en anden læge til fortsat opbevaring.

Nævnet kan videre oplyse, at det fremgår af § 9, stk. 3 i cirkulære om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring), at journaler fra en privat praksis med patientens samtykke kan overdrages til en anden praksis, der har taget patienten i behandling, til fortsat opbevaring. Patienten kan således ikke stille krav om, at en praktiserende læge overdrager journalen til patientens nye læge.

På denne baggrund finder nævnet, at praktiserende læge ikke kan kritiseres for ikke at have overdraget journalen til s nye læge.