Klage over afslag på aktindsigt i søns psykoterapiark

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge , børnepsykiatrisk ambulatorium, , i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin søn s journal den 28. november 2002.

Sagsnummer:

03F001

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2004

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****>, børnepsykiatrisk ambulatorium, <****>, i forbindelse med <****>s anmodning om aktindsigt i sin søn <****>s journal den 28. november 2002.

Hændelsesforløbstartede som knap 6-årig i legeterapi på Børnepsykiatrisk Ambulatorium, , den 1. oktober 1998.


I forbindelse med at den terapeut gik hos holdt op, blev det besluttet på Børnepsykiatrisk Ambulatorium, , at legeterapien kunne afsluttes den 1. december 2002.

s mor, , var ikke enig i, at det var til sønnens bedste, at han skulle ophøre i legeterapien. Ved den sidste konsultation den 28. november 2002 bad om aktindsigt i sin søns journal.

Ved brev af 3. december 2002 sendte overlæge kopi af s journal med undtagelse af journalens psykoterapiark, hvilket han begrundede i brevet.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At s mor ikke har fået fuld aktindsigt i hans journal, da hun ikke har fået kopi af psykoterapiarkene.

Det er herved anført, at begrundelsen for at undlade at give aktindsigt i terapiarkene var, at det var ud fra gældende lovgivning, under hensyntagen til hvad der er bedst for , og at praksis er ikke at give aktindsigt i børnenes terapiark.

Nævnets afgørelse af klagenOverlæge , børnepsykiatrisk ambulatorium, , har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med s anmodning om aktindsigt i sin søn s journal den 28. november 2002.

BegrundelseDet fremgår af sagen, at den 28. november 2002 anmodede om kopi af sin søn s journal, og at hun den 3. december 2002 modtog brev fra overlæge med kopi af journalen med undtagelse af journalens psykoterapiark. Det fremgår videre af sagen, at overlæge i brevet oplyste, at psykoterapiarkene ikke var vedlagt ud fra gældende lovgivning, under hensyntagen til, hvad der var bedst for samt at praksis er ikke at give aktindsigt i børnenes terapiark.

Overlæge har til sagen oplyst, at han vurderede, at der ud fra afgørende hensyn til ikke skulle ske udlevering af terapiarkene, idet man måtte frygte, at s legeindhold, udsagn og adfærd, som er afgivet i en terapeutisk sammenhæng, ville kunne blive en belastning for ham, såfremt de ved at aktindsigt blev givet, blev bragt fra terapirummet ud i den virkelige verden.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det af § 20, stk. 2, i lov om patienters retsstilling fremgår, at aktindsigten kan begrænses i det omfang patientens (eller forældremyndighedsindehaverens) interesser i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller andre private interesser.

Nævnet kan oplyse, at der i vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger af 14. september 1998 står: ”også i forbindelse med psykolog- eller psykiaterundersøgelser af en mindreårig kan der forekomme tilfælde, hvor aktindsigt bør nægtes forældrene i oplysninger, som den mindreårige er fremkommet med.”

Nævnet kan videre oplyse, at det er almindelig praksis, at psykoterapiark ikke udleveres, når der er tale om mindreårige, hvor forældremyndighedsindehaveren får aktindsigt. Begrundelsen er, at oplysningerne fra psykoterapiarkene netop stammer fra en psykoterapisammenhæng og ikke har en sandhedsværdi eller betydning udenfor terapirummet. Det er afgørende for psykoterapiens virkning, at barnet ved, og kan føle sig tryg ved, at oplysningerne fra terapien ikke bringes videre. Det vil derfor kunne være skadeligt for barnet, hvis der senere gives aktindsigt til forældre eller andre om oplysninger fra psykoterapiark. Dette er i særlig grad gældende, når det som her drejer sig om en meget langvarig terapi med et meget vanskeligt indhold.

Nævnet har til brug for vurderingen af sagen haft lejlighed til at gennemse psykoterapiarkene i s journal. Psykoterapiarkene i s tilfælde består udelukkende af lange og grundige beskrivelser af, hvad der er foregået i terapien og terapeutens fortolkninger heraf.

Det er herefter nævnets vurdering, at der ikke er nogen dele af oplysningerne, der vil kunne udleveres, uden at det vil være belastende for .

På denne baggrund finder nævnet, at det var velbegrundet, at overlæge afslog s anmodning om aktindsigt i sin søn s psykoterapiark.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, ved at han vurderede, at kopi af psykoterapiarkene i s journal ikke skulle udleveres hverken helt eller delvist til .