Klage over at øjenlæge overså tegn på nethindeløsning

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans journalføring af informationen af den 1. april 2003, jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans behandling af i perioden fra den 21. januar 2002 til den 1. april 2003.

Sagsnummer:

0444023

Offentliggørelsesdato:

1. december 2005

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans journalføring af informationen af <****> den 1. april 2003, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 21. januar 2002 til den 1. april 2003.

Hændelsesforløb


I maj og august 2001 blev en 69-årig kvinde opereret for grå stær på henholdsvis venstre og højre øje. På grund af grøn stær på begge øjne var patienten jævnligt til kontrol hos en privatpraktiserende øjenlæge. Den 19. januar 2003 konstaterede øjenlægen, at pupillerne var velafgrænsede, og at der var et godt centralt hul i efterstæren, og han behandlede for grøn stær med øjendråber Xalatan.

Den 31. januar 2003 henvendte patienten sig til en optiker for at få korrigeret sine briller, da hendes syn blev stadig dårligere. Optikeren mente, at der var noget galt i venstre øje, og patienten blev den 1. april 2003 undersøgt hos øjenlægen, som ikke fandt tegn på nethindeløsning.

Den 25. april 2003 blev patienten indlagt på en øjenafdeling og opereret for nethindeløsning.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At øjenlæge ikke undersøgte s øje tilstrækkeligt i perioden fra den 21. januar 2002 til den 1. april 2003, idet han ikke konstaterede, at der var nethindeløsning.

Det er herved anført, at ved hver konsultation klagede over, at der var noget, der generede i det venstre øje, men at hun fik at vide, at alt var i orden. Endvidere har oplyst, at hun den 24. april 2003 blev tilset af en anden øjenlæge, der straks så, at der var nethindeløsning.

Nævnets afgørelse af klagen:


Speciallæge i øjensygdomme har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2 ved sin journalføring af informationen af den 1. april 2003.

Speciallæge i øjensygdomme har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 21. januar 2002 til den 1. april 2003.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at øjenlæge ved undersøgelserne den 21. januar, den 5. februar, den 31. maj og den 10. oktober 2002 foretog rutinekontroller af s grå stær opererede øjne og af den forud bestående grønne stær, som blev behandlet med øjendråber. Disse kontroller blev foretaget med følgende undersøgelsesmetoder: synsstyrkebestemmelse, brillemåling, trykmåling, spaltelampemikroskopi, inspektion af kammervinklen med kontaktglas (gonioskopi) og inspektion af synsnerve og nethinde (oftalmoskopi).

Det fremgår videre af journalen den 22. oktober 2002, at oplyste, at hun havde tiltagende slør for venstre øje, og at øjenlæge overvejede diagnosen efterstær, hvorfor øjenlægen ordinerede kontrol den følgende dag.

Det fremgår endvidere af journalen den 23. oktober 2002, at øjenlæge ved kontrolundersøgelse fandt behandlingskrævende efterstær i venstre øje, og at synet var nedsat til 0,4. Øjenlægen behandlede med laser til at gennemhulle efterstærsmembranen og konstaterede straks effekt af behandlingen, idet synet steg til 0,65. Øjenlægen efterbehandlede med øjendråber, der dæmper betændelsesreaktion, og tryknedsættende dråber, og fik tid til kontrol den 29. oktober 2002.

Det fremgår derefter af journalen den 29. oktober 2002, at øjenlæge fandt godt syn på begge øjne (0,8) og normale forhold ved inspektion af synsnerve og nethinde, herunder normalt udseende nethinde på plads i øjet. Det fremgår videre af journalen den 19. februar 2003, at øjenlæge foretog planmæssig kontrol af begge øjne for grøn stær.

Det fremgår videre af journalen den 1. april 2003, at var henvist af en optiker, som havde iagttaget en sort streg i venstre pupil. Øjenlæge foretog inspektion af nethinden med direkte og indirekte teknik efter udvidelse af pupillen med øjendråber.

Det fremgår af klageskrivelsen, at ved hver konsultation klagede over, at der var noget, der generede i hendes venstre øje, men at hun fik at vide, at alt var i orden

Ifølge udtalelse fra øjenlæge den 23. marts 2004 erindrer han ikke, hvad oplyste om ved konsultationerne.

Det fremgår ikke af journalen i perioden fra den 21. januar 2002 til den 1. april 2003, at oplyste, at der var noget der generede hende i venstre øje, og at øjenlæge informerede hende om, at alt var i orden.

Nævnet finder det på den baggrund ikke tilstrækkeligt godtgjort, at ved de pågældende konsultationer oplyste, at der var noget der generede hende i venstre øje.

Det er på den baggrund nævnets opfattelse, at øjenlæge i perioden foretog relevant undersøgelse og behandling af . Herunder foretog han relevant undersøgelse af s venstre øje den 1. april 2003. Yderligere undersøgelse med kontaktglas, som rutinemæssigt anvendes ved mistanke om nethindeløsning, havde næppe givet flere oplysninger. Kontaktglasundersøgelsen (3-spejl) er i den tidlige fase af en nethindeløsning af begrænset værdi i et øje med efterstær. Det skyldes, at uklarheder i linsekapslen ikke tillader indblik til nethindens periferi, hvor en nethindeløsning som regel begynder.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at s symptomer var ukarakteristiske for nethindeløsning ved henvendelsen den 1. april 2003, og det er nævnets vurdering, at det ikke er sandsynligt, at nethindeløsningen var til stede i s øje denne dag.

Ifølge øjenlæge s udtalelser af 30. juni 2003 og 23. marts 2004 informerede han den 1. april 2003 om symptomer på nethindeløsning, og at hun ved enhver formodning om ændringer straks skulle henvende sig i klinikken.

Det er nævnets opfattelse, at øjenlæge har foretaget relevant information af , idet han indskærpede overfor hende, at hun skulle henvende sig igen ved symptomer på nethindeløsning.

Nævnet finder på det grundlag, at øjenlæge har behandlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i perioden fra 21. januar 2002 til den 1. april 2003.

Nævnet kan oplyse, at læger er pligtige til at føre ordnede optegnelser over deres behandling af syge og over, hvad der er iagttaget vedrørende de pågældende sygdomstilfælde.

Nævnet finder på det grundlag, at øjenlæge ikke har foretaget dokumentation af informationen af den 1. april 2003 i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, idet han ikke har journalført den.