Klage over plejen på plejehjem

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere social og sundhedsassistent A for hendes dokumentation af plejen vedrørende behandlingen af den 11. marts 2003 på plejehjemmet .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere social og sundhedsassistent B for hendes behandling af den 10. og 13. marts 2003 samt dokumentationen heraf på plejehjemmet .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 9. til den 14. marts 2003 og i perioden fra den 6. til den 9. april på plejehjemmet .

Sagsnummer:

0445004

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2004

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Faggruppe:

Sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere social og sundhedsassistent A <****> for hendes dokumentation af plejen vedrørende behandlingen af <****> den 11. marts 2003 på plejehjemmet <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere social og sundhedsassistent B <****> for hendes behandling af <****> den 10. og 13. marts 2003 samt dokumentationen heraf på plejehjemmet <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 9. til den 14. marts 2003 og i perioden fra den 6. til den 9. april på plejehjemmet <****>.

Hændelsesforløb


på 86 år flyttede ind på plejehjemmet i december 2002. Hun var forinden blevet opereret på for et sammenfald af nakkehvirvlerne og havde epilepsi og nedsat kraft i arme og ben. Hun var kørestolsbruger og anvendte blærekateter. Endvidere havde hun en alvorlig hudsygdom, som hun havde været indlagt næsten et halvt år for på i 2002.

Den 14. marts 2003 blev undersøgt af egen praktiserende læge, der fandt tegn på lungebetændelse og ordinerede antibiotisk behandling.

Den 9. april 2003 optrådte konfus og hun blev via vagtlægen indlagt akut på . Under indlæggelsen konstaterede man, at hun havde lungebetændelse og var i væskeunderskud.

Den 19. april 2003 afgik ved døden.

KlagenDer er klaget over følgende:

1. At personalet i perioden fra den 9. til den 14. marts 2003 ikke gav en korrekt behandling, herunder at der ikke blev tilkaldt læge.

Det er herved anført, at de pårørende havde konstateret temperaturforhøjelse, samt at fik konstateret lungebetændelse den 14. marts 2003. Det er endvidere anført, at havde vejrtrækningsmislyde og hoste, samt at personalet blev gjort opmærksom herpå.

2. At personalet i perioden fra den 9. til den 14. marts 2003 ikke journalførte tilstrækkeligt.

Det er herved anført, der ikke er gjort notater om s tilstand i forbindelse med lungebetændelsen.

3. At personalet i perioden fra den 6. til den 9. april 2003 ikke tilkaldte læge.

Det er herved anført, at havde hallucinationer og konfusion, samt at hun blev indlagt den 9. april 2003 med blærebetændelse, lungebetændelse og store åbne sår på ryggen.

Nævnets afgørelse af 1., 2. og 3. klagepunktSocial- og sundhedsassistent A har ikke handlet fagligt korrekt ved sin dokumentation af plejen vedrørende behandlingen af den 11. marts 2003 på plejehjemmet .

Social- og sundhedsassistent B har handlet fagligt korrekt ved sin behandling af den 10. og 13. marts 2003, samt ved sin dokumentationen heraf på plejehjemmet .

De sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 9. til den 14. marts 2003, og i perioden fra den 6. til den 9. april på plejehjemmet , har ikke overtrådt lov om sygeplejersker. Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt om områdeleder med det overordnede ansvar for plejen havde sikret en bedre kontinuitet og dokumentation af plejen i perioden fra den 9. til den 14. marts 2003 på plejehjemmet .

BegrundelseDet fremgår af omsorgsjournalen den 9. marts 2003, at kl. 4.30 lå med begge ben mellem sengehesten, og at hun ved hjælp af et glidestykke havde forflyttet sig, og det blev noteret, at dette stykke skulle fjernes, når hun var kommet i seng.

Ifølge klagen havde s pårørende anmodet 3 plejepersoner den 9. marts 2003 om at foranledige lægetilsyn.

Ifølge plejehjemsleder s udtalelse til sagen har hun kontaktet de tre social- og sundhedshjælpere, som var i vagt den pågældende dag. Ingen af de tre erindrede situationen som beskrevet.

Det fremgår endvidere af omsorgsjournalen den 10. marts 2003, at social- og sundhedsassistent B noterede, at egen læge skulle kontaktes i dagvagten næste dag, da klagede over smerter i halsen og ørene.

Videre fremgår det af omsorgsjournalen den 11. marts 2003, at s nødkald ikke virkede. Ifølge ”Kinabogen” samme dag var det noteret, at var træt og sengeliggende.

Ifølge plejehjemsleder s udtalelse til sagen havde social- og sundhedsassistent A oplyst, at hun afsendte en fax til s læge den 11. marts 2003 med ønske om lægebesøg.

Nævnet har lagt til grund, at der ikke foreligger dokumentation for afsendelse af faxen. Ved opringning til lægen er det blevet oplyst, at der ikke var anført noget i journalen vedrørende modtagelse af fax den pågældende dag.

På denne baggrund finder nævnet, at social- og sundhedsassistent A ikke har handlet faglig korrekt ved sin dokumentation af plejen vedrørende behandlingen af den 11. marts 2003 på plejehjemmet , idet hun ikke noterede sine observationer, herunder at hun havde foranlediget lægebesøg ved afsendelse af fax.

Det fremgår af en fax fra plejehjemmet til praktiserende læge fra social- og sundhedsassistent B af den 13. marts 2003, at der blev anmodet om tilsyn, da havde haft det dårligt i den sidste uges tid med hoste og aktuelt smerter ved vejrtrækning.

Ifølge praktiserende læges notater i omsorgsjournalen fremgår det, at lægen ved den objektive undersøgelse den 14. marts 2003 fandt, at hun var vågen, klar, tør og varm, og fandt tegn på lungebetændelse på venstre side ved lytteundersøgelse af lungerne, og ordinerede antibiotisk behandling.

Ifølge plejehjemmets maskinskrevne notater den 14. marts 2003 fremgår det, at havde været sløj i den sidste uges tid, og at egen læge havde været på besøg og ordineret antibiotisk behandling (Rocillin 1 mill. X 3) mod lungebetændelse.

Det er nævnets opfattelse, at social- og sundhedsassistent B observerede relevant den 10. marts 2003 og noterede, at man dagen efter skulle tilkalde lægen på grund af hendes gener. Da hun igen mødte den 13. marts 2003 konstaterede hun, at der ikke var fulgt op herpå, hvormed hun relevant afsendte en fax.


På denne baggrund finder nævnet, at social- og sundhedsassistent B har handlet fagligt korrekt ved sin behandling af og dokumentation heraf den 10. og den 13. marts 2003 på plejehjemmet .

Nævnet har lagt til grund, at der i perioden fra den 9. til 14. marts 2003 var sparsom dokumentation for s tilstand, symptomforværring, herunder om hun havde temperaturforhøjelse.

Ifølge plejehjemsleder og områdeleder s udtalelse til sagen var områdeleder og således ansvarlig for den daglige pleje på plejehjemmet i den påklagede periode. Videre fremgår det af udtalelsen, at social- og sundhedsassistent A og social- og sundhedsassistent B havde været involveret i plejen, og ellers blev plejen varetaget af social- og sundhedshjælpere. Herudover fremgår det, at plejen blev tilrettelagt på daglige enhedsmøder, og at oplysningerne om beboerne var i døgnplejemappen i boligen, desuden blev der benyttet en elektronisk omsorgsjournal, som kun social- og sundhedsassistenterne og sygeplejerskerne havde adgang til. Til intern brug havde plejehjemmet en såkaldt ”kinabog”. Endelig fremgår det af udtalelsen, at der i den påklagede periode var meget sygefravær blandt det faste personale, og der var derfor mange forskellige vikarer på plejehjemmet.

På denne baggrund har nævnet lagt til grund, at områdeleder i den påklagede periode havde det overordnede ansvar for plejen på denne afdeling, hvor boede, og det er nævnets opfattelse, at hun burde have sikret sig, at eventuelle problemer blev fulgt op, og at blev tilset, samt at der blev foranlediget lægetilsyn ved behov, herudover at de daglige observationer, symptomændringer blev dokumenteret, henset til at der i perioden var mange vikarer.

På denne baggrund finder nævnet, at områdeleder ikke har overtrådt lov om sygeplejersker ved sin behandling af i perioden fra den 9. til den 14. marts 2003 på plejehjemmet . Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt om områdeleder med det overordnede ansvar for plejen havde sikret en bedre kontinuitet og dokumentation af plejen i perioden fra den 9. til den 14. marts 2003 på plejehjemmet .

Herudover fremgår det af sygeplejenotaterne, at den 19. marts 2003 var forvirret og talte uforstående.

Det fremgår af omsorgsjournalen, at en praktiserende læge besøgte den 26. marts 2003 med henblik på medicinjustering.

Det fremgår endvidere af kinabogen den 6. april 2003, at aftenvagten anmodede dagvagten om, at kontakte s praktiserende læge den efterfølgende dag, idet var hallucineret, ligesom de pårørende havde anmodet om lægetilsyn.

Videre fremgår det, at der den 7. april 2003 blev afsendt en fax til den praktiserende læge, som aflagde tilsyn samme dag. Lægen konstaterede, at havde fået helvedesild og satte hende i behandling herfor. Der blev foretaget undersøgelse af urinen, som viste urinvejsinfektion, hvilket ligeledes blev sat i behandling for.

Herudover fremgår det af kinabogen den 9. april 2003, at var svær at vække, ligesom hun var konfus, og en sygeplejerske kontaktede lægen. Vagtlægen indlagde den 10. april 2003 på mistanke om urinvejsinfektion og lungebetændelse.

Det er nævnets opfattelse, at der i perioden fra den 6. til den 9. april 2003 blev foretaget relevante observationer af s tilstand, samt at der blev tilkaldt læge ved forværring i hendes tilstand.

På denne baggrund finder nævnet, at den behandling, som modtog af de involverede sygeplejersker i perioden fra den fra den 6. til den 9. april 2003 på plejehjemmet , var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.