Beroligende medicin til patient, der var stærkt ophidset og råbende

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved den 23. december 2003 om indgivelse af beroligende injektion af på psykiatriske afdeling, .

Sagsnummer:

0446502

Offentliggørelsesdato:

28. april 2006

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved <****> den 23. december 2003 om indgivelse af beroligende injektion af <****> på psykiatriske afdeling, <****>.

Hændelsesforløb
er en 57-årig mand, der 40 gange tidligere havde været indlagt på under diagnosen paranoid skizofreni (spaltningssindssygdom med vrangforestillinger) og siden 2002 9 gange tidligere indlagt på psykiatrisk afdeling, , under samme diagnose. Han havde under disse indlæggelser været præget af hørelseshallucinationer, tankeforstyrrelser og vrangforestillinger på hvilke symptomer, der havde været utilstrækkelig effekt af behandling med en ret begrænset dosis antipsykotisk medicin i form af Cisordinol depot 100-200 mg ugentligt.

blev den 19. november 2003 indlagt på psykiatriske afdeling, på foranledning af distriktspsykiatrisk center , som var blevet kontaktet af socialcentret efter, at havde været højtråbende og aggressiv i en sådan grad, at personalet var bange for ham.

var ifølge journalen den 3. december 2003 om morgenen stærkt ophidset, råbende i afdelingen og ind i mellem truende overfor personalet. Han var præget af giftfrygt og muligt på denne baggrund vægrede han sig ved at modtage såvel peroral medicin som injektionsmedicin.

På denne baggrund blev det den 3. december 2003 kl. 10.30 besluttet indgivelse af en beroligende injektion af i form af 100 mg Cisordinol-Acutard.

Klagen
klagede over beslutningen om indgivelse af beroligende injektion til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved .

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse
Klagen blev behandlet den 23. december 2003. Nævnet godkendte beslutningen om indgivelse af beroligende injektion. Nævnet lagde vægt på, at var stærkt ophidset, råbende og truende overfor personalet samt at hospitalet forud for indgivelsen havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktivitet samt havde tilbudt beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Afgørelse af anken
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved den 23. december 2003 om indgivelse af beroligende injektion ved tvang den 3. december 2003.

Begrundelse
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan oplyse, at det af psykiatrilovens § 17, stk. 2, fremgår, at lægen kan bestemme, at en meget urolig patient med tvang skal have et beroligende middel, hvis det er af afgørende betydning for bedring af patientens tilstand. Af bemærkningerne til psykiatriloven fremgår det, at indgivelse af beroligende medicin dels kan være påkrævet af helbredsgrunde, dels kan være mindre vidtgående end fysisk fastholdelse eller fiksering af patienten gennem en længere periode.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 3. december 2003 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hans tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at han om morgenen havde været stærkt ophidset, råbende i afdelingen og indimellem truende overfor personalet, og at han efter stuegangssamtale forlod rummet efter meget kort tid i ophidset tilstand, hvor han skønnedes svært forpint og urolig.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelsen af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at tilbyde beroligende medicin til frivillig indtagelse, hvilket han ikke accepterede.