Klage over manglende pleje af døende plejehjemsbeboer

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af <***> den 9. og den 10. januar 2004 på plejehjemmet , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Sagsnummer:

0446709

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2004

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <***> den 9. og den 10. januar 2004 på plejehjemmet <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Hændelsesforløb

<***> boede på , og fik torsdag aften den 8. januar 2004 og fredag den 9. januar 2004 besøg af nogle familiemedlemmer, som ønskede, at sygeplejerske tilkaldte en vagtlæge for at tilse <***>.

Det var familiemedlemmernes opfattelse, at hun havde behov for lægehjælp. Sygeplejerske vurderede imidlertid, at <***> var mæt af dage, og hun var døende på grund af alder.

<***> afgik ved døden lørdag den 10. januar 2004 om aftenen.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At sygeplejerske ikke gav <***> en korrekt behandling på plejehjemmet den 9. og den 10. januar 2004.

Det er herved anført, at sygeplejerske ikke tilkaldte læge, og at hun ikke gav <***> en korrekt smertebehandling, samt ikke fulgte vagtlægens anvisninger om brug af stikpille.

Nævnets afgørelse af klagen

Sygeplejerske har ikke overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved sin behandling af <***> den 9. og den 10. januar 2004 på plejehjemmet .

Begrundelse

Det fremgår af plejejournalen, at <***> den 9. januar 2004 om morgenen var sløv og drak sparsomt. Det fremgår af næste notat i journalen, at blodtrykket blev målt til 160/70 og pulsen til ca. 90. Det fremgå videre, at man havde kontaktet egen læge med henblik på ændring af medicinen og at <***>s tilstand skulle vurderes igen ca. en uge efter. Det fremgår videre, at en sygeplejerske havde haft en god samtale med svigerdatteren om <***>s tilstand, og at svigerdatteren ville informere resten af familien herom.

Det fremgår videre af plejejournalen, at sygeplejerske kl. 18.00 noterede, at barnebarnet gav udtryk for, at hun var urolig for <***>s situation, og gerne ville have lægevagten til at komme. Lægevagten blev kontaktet af en sygeplejerske og på de angivne symptomer ønskede lægevagten ikke at komme.

Det fremgår af vagtlægejournalen, at familien den 9. januar 2004 kl. 17.36 telefonisk kontaktede vagtlægen med anmodning om et besøg, og at vagtlægen anbefalede, at sygeplejersken kontaktede vagtlægen.

Det fremgår videre af vagtlægejournalen, at en sygeplejerske kl. 18.04 kontaktede vagtlægen og oplyste, at de pårørende var urolige, og at <***> spiste og drak sparsomt, samt at hun ikke havde fået al den vanlige medicin. Det fremgår videre af samme notat, at <***> ikke havde feber eller klager i øvrigt, og at sygeplejersken vurderede, at <***> var mæt af dage, og at hun følte sig presset til at ringe til vagtlægen af de pårørende. Det fremgår videre af vagtlægenotatet, at sygeplejersken efter samtalen med vagtlægen skulle tale med de pårørende og nævne, at vagtlægen havde ventileret, at det kunne dreje sig om at var mæt af dage.

Det fremgår videre af plejejournalen fra den 9. januar 2004 kl. 21.30, at sygeplejerske fandt, at <***> var kontaktbar, varm, tør og havde gode hoste-reflekser. Temperaturen blev målt til 37,4 grader. Der blev konstateret vandladning x 2, ingen afføring og noteret at hun havde drukket 400 ml. Videre fremgår det, at <***> til aften var meget træt og sov hele tiden. Hun var vendt på højre side. Endvidere er det noteret, at barnebarnet skulle kontaktes ved mindste forværring. Den flydende medicin blev givet om aftenen uden problemer.

Det fremgår af vagtlægejournalen, at barnebarnet den 10. januar 2004 kl. 6.36 kontaktede vagtlægen med oplysning om, at familien var bekymret for <***>s tilstand og ikke mente, at der blev gjort nok. Det var vagtlægens opfattelse, at det lød som en terminal fase på grund af alder og foreslog familien, at de kontaktede personalet med henblik på fremtidig procedure.

Ifølge plejejournalen fra den 10. januar 2004 om morgenen fremgår det, at <***> havde drukket 175 ml, at hun havde haft vandladning, og at hun var blevet vendt 3 gange. Det fremgår videre, at hun drak sparsomt og reagerede svagt på tiltale. Blodtrykket blev målt til 153/68 og pulsen til 96. <***> var varm og tør. Det fremgår af samme notat, at de pårørende ønskede at tale med en sygeplejerske og at en sådan blev tilkaldt, og at vedkommende kom kl. 13.30. Det fremgår videre, at lægevagten blev kontaktet og at denne udfra beskrivelsen af tilstanden vurderede, at det ikke var nødvendigt med et besøg. Det fremgår videre af notatet i plejejournalen, at <***> havde besvær med at synke, og at der var ordineret Panodil stikpiller, som familien selv ville hente på apoteket. Det blev anført i journalen, at <***> var varm, tør, havde pæne farver, sufficient vejrtrækning, dog med lidt sekret stående i svælget, hvilket hun selv hostede op. Der var ingen kraftige smerteklager ved vending. Det blev noteret, at vagtlægen skulle kontaktes igen, såfremt der kom forværring.

Det fremgår af vagtlægejournalen, at hjemmesygeplejersken ved en telefonisk henvendelse kl. 14.01 oplyste, at <***> var sløjet af gennem den seneste måned, og at egen læge havde besøgt hende tre dage tidligere på grund af let besværet vejrtrækning og fejlsynkning. Det fremgår videre, at <***> drak dårligt, og at hun ikke var voldsomt smerteforpint. Der blev ordineret Panodil stikpiller mod smerter, som kunne hentes på et apotek.

Det fremgår af et notat i plejejournalen, at <***> den 10. januar 2004 med besvær havde fået brusetablet Pinex om morgenen, og at hun ikke havde fået anden medicin, idet hun ikke havde kunnet synke dette.

Kl. 17.30 anførte sygeplejerske i plejejournalen, at <***> havde fået sin medicin uden problemer, at der var pæn vandladning, at hun var vendt på siden, og at der var let raslende vejrtrækning.

Nævnet finder ikke anledning til at kritisere sygeplejerske s faglige skøn om, at <***> godt kunne indtage medicin som flydende, og at dette var bedre end at vente på de nyordinerede stikpiller.

Det fremgår videre af plejejournalen, at sygeplejerske kontaktede vagtlægen kl. 20.10 efter anmodning fra barnebarnet med henblik på besøg til afhjælpning af væske på lungerne. Lægevagten ordinerede Ketogan stikpiller, som ville blive sendt.

Det fremgår af vagtlægejournalen, at familien den 10. januar 2004 kl. 19.50 igen kontaktede vagtlægen og at vedkommende vurderede, at de pårørende var helt oprørte over at farmoderen var ved at dø. Vagtlægen fik oplysning om, at <***> ikke var kontaktbar, og at der var stase og en del sekret, samt at familien var kommet i konflikt med aftensygeplejersken, der efter vagtlægens opfattelse ellers lød til at have styr på situationen. Vagtlægen talte med barnebarnet og forklarede hende om normal dødsproces. De blev enige om, at der skulle gives Ketogan stikpiller, hvilket vagtlægen ordinerede til levering på plejehjemmet.

Det fremgår af sygeplejerske s notat i plejejournalen, at <***> døde stille kl. 20.35.

Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at familien stedse ønskede at ændre på den sygepleje, der blev udført og hele tiden ønskede lægetilsyn, om end det ud fra et sygeplejefagligt synspunkt ikke var nødvendigt.

Det fremgår af afdelingsleder s udtalelse til sagen, at <***> var en 87 årig kvinde, der havde Parkinsons syge, diabetes 2, nedsat hjertefunktion, faldtendens og var svær at motivere til at indtage nok væske.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at sygeplejerske plejede <***> i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard den 9. og 10. januar 2004.