Klage over brud på tavshedspligten ved fremsendelse af journalmateriale mv. til socialforvaltningen i forbindelse med udfyldelse af en attest vedrørende uarbejdsdygtighed (LÆ 205)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at speciallæge i psykiatri har videregivet journaloplysninger om til socialforvaltningen, , den 24. februar 2003, jf. lov om patienters retsstilling § 23, jf. § 26.

Sagsnummer:

0447006

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2004

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere, at speciallæge i psykiatri <****> har videregivet journaloplysninger om <****> til socialforvaltningen, <****>, den 24. februar 2003, jf. lov om patienters retsstilling § 23, jf. § 26.

Hændelsesforløb

Den 3. februar 2003 var til en konsultation ved speciallæge i psykiatri , som han af egen læge var henvist til for depression.

Den 7. og 14. februar 2003 havde yderligere samtaler med speciallæge .

Den 17. februar 2003 henvendte sig til socialforvaltningen i . Her blev bedt om at få sin læge til at udfærdige en attest vedrørende uarbejdsdygtighed (LÆ 205). Samme dag sendte attesten sammen med et brev til speciallæge , der modtog materialet den 18. februar 2003.

Den 24. februar 2003 havde speciallæge en sidste samtale med . Han konkluderede herefter, at der altovervejende var tale om sociale problemer, og at der ikke var tegn på psykisk sygdom.

Samme dag udfyldte speciallæge attesten og sendte denne til socialforvaltningen sammen med kopi af s journal, kopi af brev til s læge af 24. februar 2003 og s brev til speciallægen af 17. februar 2003.

Den 4. marts 2003 skrev på socialforvaltningen under på, at socialforvaltningen måtte indhente oplysninger om ham hos egen læge og behandlende speciallæge.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At speciallæge i psykiatri , i perioden fra den 17. februar til den 4. marts 2003 uden s samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt har videregivet oplysninger om denne til socialforvaltningen.

Det er herved anført, at oplysningerne omfattede s journal, et brev fra , samt den brevveksling, som speciallægen havde haft med s praktiserende læge. skrev først den 4. marts 2003 under på en samtykkeerklæring, om at Kommune var berettiget til at indhente oplysninger om ham hos hans behandlende læge.

Nævnets afgørelse af klagen

Speciallæge i psykiatri har overtrådt lov om patienters retsstilling § 23, jf. § 26 ved sin videregivelse af journaloplysninger om den 24. februar 2003 til

socialforvaltningen, .

Begrundelse

Det fremgår af journalen den 3. februar 2003, at var til en konsultation ved speciallæge i psykiatri , som han af egen læge var henvist til for depression.

Det følger videre af journalen, at derefter havde samtaler med speciallæge den 7., 14. og 24. februar 2003.

Ifølge klagen henvendte sig den 17. februar 2003 til socialforvaltningen, . Her blev bedt om at få sin læge til at udfærdige en attest vedrørende uarbejdsdygtighed (LÆ 205). Samme dag sendte attesten sammen med et brev til speciallæge , der modtog materialet den 18. februar 2003.

Det følger af journalen den 24. februar 2003, at speciallæge udfyldte attesten og sendte denne til socialforvaltningen sammen med kopi af s journal, kopi af brev til s læge af 24. februar 2003 og s brev til speciallægen af 17. februar 2003.

Patientklagenævnet kan oplyse, at der efter lov om patienters retsstilling § 23 som udgangspunkt gælder en tavshedspligt for læger om, hvad de under deres arbejde erfarer vedrørende en persons helbredsforhold. I henhold til samme lovs § 26, stk. 1, kan helbredsoplysninger m.v. til andre formål end behandling videregives med patientens samtykke.

På attesten vedrørende uarbejdsdygtighed (LÆ 205) var der ikke påført et skriftligt samtykke fra til, at speciallæge måtte videregive oplysninger om ham til socialforvaltningen, .

Patientklagenævnet kan oplyse, at det følger af lov om patienters retsstilling § 27, at der ved videregivelse af oplysninger efter § 26 skal foreligge et skriftligt samtykke fra patienten afgivet til den myndighed, der skal videregive oplysningerne. Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor.

Det fremgår videre af bemærkningerne til § 26 i lov om patienters retsstilling, at det forudsættes, at sundhedspersonen i almindelighed, medmindre der foreligger særlige grunde, skal forsøge at indhente patientens samtykke, forinden videregivelse finder sted, når videregivelsen sker til andre formål end behandlingen.

Nævnet finder, i en situation som den foreliggende, hvor en læge viderebringer oplysninger om en patient til socialforvaltningen ved udfyldelse af en standardblanket, som patienten selv har fremsendt, at der foreligger sådanne ovennævnte særlige omstændigheder. Speciallæge kunne således efter nævnets opfattelse gå ud fra, at spørgsmålet om indhentelse af samtykke fra var afhandlet med socialforvaltningen, .

Det fremgår imidlertid af LÆ 205, at ”De lægelige oplysninger og vurderinger, der fremgår af denne attest, har snæver sammenhæng med attestens formål og kan alene lægges til grund for sager, der har udgangspunkt for den kommunale forvaltning”. Det var ikke oplyst, hvilke oplysninger, der kan være relevante. I en rubrik ”Årsagen til anmodningen” var feltet ”kontanthjælp” afkrydset, og det var videre blandt andet anført, at ved længerevarende sygefravær har kommunen pligt til at foretage en socialmedicinsk opfølgning med henblik på at sikre, at den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v., at det kun er muligt at videregive oplysninger, i det omfang oplysningerne må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling. Det fremgår endvidere, at den myndighed/sundhedsperson, der har oplysningerne, har krav på at få præciseret anmodningen fra den anden myndighed. Ligeledes fremgår det, at sundhedspersonen inden videregivelse skal frasortere ikke-relevante oplysninger, eksempelvis ved overdækning i forbindelse med kopiering.

Det fremgår af journalen, at psykiater ikke fandt, at var syg, og derfor ikke kunne udfylde varighedserklæringen med fortsat sygemelding.

Det er nævnets opfattelse, at denne vurdering i sig selv ikke krævede nogen uddybning med supplerende oplysninger, da udfyldning af LÆ 205 skal være knyttet til attestens formål, nemlig uarbejdsdygtighedens varighed.

Nævnet bemærker, at dette også gælder selv om havde medsendt et brev, hvori der blev lagt flere forventninger ind i udformningen af erklæringen.

Det er nævnets opfattelse, at de fleste af de fremsendte oplysninger i journalen ikke havde væsentlig betydning for socialforvaltningens sagsbehandling. De eneste linjer, der kan anses som relevante, er dels konklusionen fra den optagne journal, om at der ikke var tale om nogen psykisk sygdom, dels de sidste afsnit af det sidste notat den 24. februar 2003, hvoraf det fremgår, at der ikke blev aftalt ny tid, og at psykiater havde sagt til , at han ville skrive til socialforvaltningen, at man rent pragmatisk måske kunne sygemelde i en 14-dags periode.

Det er nævnets vurdering ved gennemgang af s journal, at der blandt andet fremgår særdeles personfølsomme oplysninger om blandt andet seksuel orientering samt tidligere psykologbehandling og overforbrug af alkohol.

På denne baggrund finder Patientklagenævnet, at psykiater brød sin tavshedspligt ved i forbindelse med udfyldelse af attest vedrørende uarbejdsdygtighed (LÆ 205) den 24. februar 2003 at medsende s journal i sin helhed til socialforvaltningen, .